Решения за 2017 год.

Решение № Ц-42 от 29.12.2017 г. за утвърждаване на "ТЕЦЕКО" ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

Решение № Ц-41 от 29.12.2017 г. за утвърждаване на "Газо-енергийно дружество – Елин Пелин" ЕООД на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г.

Решение № Ц-38 от 28.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Булгаргаз" ЕАД за І тримесечие на 2018 г., по които обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–37 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Кнежа-газ" ООД за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.

Решение № Ц–36 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Добруджа" и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц–35 от 22.12.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите "разпределение на природен газ" и "снабдяване с природен газ от краен снабдител", и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц–33 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Правецгаз 1" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Правец

Решение № Ц–32 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Комекес" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Самоков

Решение № Ц–31 от 15.12.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.01.2018 г. на "Балкангаз 2000" АД, цени за пренос през газоразпределителната мрежа на община Ботевград

Решение № И1–Л–448 от 07.12.2017 г. на КЕВР за изменение на лицензии на Райков сервиз“ ООД и одобряване на актуализиран бизнес план за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г.

Решение № БП–12 от 01.12.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за територията на община Свищов и община Белене за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–11 от 01.12.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газo-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–10 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Кнежа-газ" ООД за периода от 2017 г. до 2019 г. за територията на община Кнежа

Решение № БП–9 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Решение № БП–8 от 29.11.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Аресгаз" ЕАД за обособена територия "Добруджа" и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Решение № Ц-26 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Газинженеринг" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник

Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Каварна газ" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла

Решение № Ц-24 от 18.10.2017 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.11.2017 г., на "Костинбродгаз" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд

Решение № Ц – 23 от 29.09.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за газова година 01.10.2017-30.09.2018 г.

Решение № Ц - 22 от 29.09.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД на цени за ІV тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц–21 от 30.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на "КарловоГаз" ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Карлово за периода от 2017 до 2021 г. включително

Решение № Ц –16 от 17.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на  „Овергаз Мрежи” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на следните лицензирани територии: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, „Изток“, „Запад“, „Север“ и „Юг“ за периода от 2017 до 2019 г. включително.

Решение № Ц–3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгартрансгаз” ЕАД на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране.

Решение № БП – 3 от 14.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на актуализирани бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище; „Изток“; „Запад“; „Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г.

Решение № Ц - 5/31.03.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІI тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц - 16/01.07.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на „Булгаргаз” ЕАД цени за ІII тримесечие на 2017 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № БП-6 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "КарловоГаз" ООД за периода от 2017 г. до 2021 г. включително, за територията на община Карлово

Решение № БП-5 от 27.07.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Булгаргаз" ЕАД за периода 2017 г. – 2021 г., включително, за територията на Република България

Решение № БП-7 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността "пренос на природен газ" на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г.

Решение № ДПРМ-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2026 г.

Решение № НГП-1 от 01.08.2017 г. на КЕВР за утвърждаване на необходими годишни приходи на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2017-2019 г.