Решения за 2016 год.

Решение № БП – 7 от 07.01.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ” АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2015-2019 г.

Решение № И2–Л–358 от 20.01.2016 г. на КЕВР за изменение на лицензиите на "Ситигаз България" ЕАД за дейността "разпределение на природен газ" и за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово и Главиница, чрез присъединяване на територията на община Ситово

Решение № Ц–2 от 29.01.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Ситигаз България" ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово

Решение № Ц–3 от 29.01.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Неврокоп-газ" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев

Решение на КЕВР № Л - 462 от 18.03.2016 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружеството "Рила газ" ЕАД в дружеството "Черноморска технологична компания" АД

Решение на КЕВР № Ц - 4/31.03.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІI-ро тримесечие на 2016 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № БП-49 от 07.06.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Свиленград-Газ" АД за територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г.

Решение на КЕВР № Ц - 16/28.06.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІII тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц – 20 от 30.06.2016 г. на КЕВР за утвърждаване, считано от 01.07.2016 г., на „Булгартрансгаз” ЕАД на цени за услуги „прекъсваем пренос в права посока“ и „реверсивен пренос на търговска база“ за съществуващите точки на свързване на газопреносната мрежа за транзитен пренос с газопреносни мрежи на съседни оператори.

Решение № Ц –28 от 28.07.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Свиленград-Газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Свиленград.

Решение № БП-54 от 18.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2016-2025 г.

Решение № Ц-34 от 18.08.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Аресгаз" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад"

Решение № БП – 55 от 29.08.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за територията на община Костинброд за периода 2016-2020 г.

Решение № БП – 56 от 01.09.2016 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.

Решение № БП – 57 от 01.09.2016 г. на КЕВР за одобряване на актуализиран бизнес план на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Добруджа“ и общини Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище.

Решение на КЕВР № Ц - 35/30.09.2016 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени за ІV тримесечие на 2016 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц –36 от 30.09.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Костинбродгаз” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Костинброд.

Решение № БП-58 от 03.11.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Правецгаз 1" АД за територията на община Правец за периода 2016-2020 г.

Решение № Ц-40 от 30.11.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на "Правецгаз 1" АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Правец

Решение № БП-59 от 30.11.2016 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Ситигаз България" ЕАД за територията на община Габрово за периода 2017-2021 г.

Решение № Ц – 42 от 30.12.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Булгаргаз” ЕАД за І тримесечие на 2017 г., по които обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Решение № Ц –43 от 30.12.2016 г. на КЕВР за утвърждаване на „Ситигаз България“ ЕАД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на община Габрово .