Решения за 2015 год.

Решение № Ц–9 от 16.03.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Газтрейд Сливен" за пренос на природен газ пред газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен

Решение на ДКЕВР № Л-432/16.02.2015 г. за извършване на сделка на разпореждане и за прекратяване на лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Сливен

Решение на КЕВР № Л - 438 от 30.03.2015 г. за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант, чрез вливане в дружеството „Софиягаз” ЕАД на дружествата: „Овергаз Изток” АД, „Овергаз Юг” АД, „Овергаз Запад” АД и „Овергаз Север” ЕАД

Решение на ДКЕВР № Ц-13/30.03.2015 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за ІІ–ро тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение на КЕВР № И6 –Л -209 от 20.04.2015 г. за изменението на лицензии на "Ситигаз България" ЕАД

Решение № Ц–16 от 18.05.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Ситигаз България" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Тракия" и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово

Решение №БП–36 от 20.05.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Примагаз" АД за територията на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово в състава на община Варна, за периода 2014–2018 г.

Решение № БП-37 от 05.06.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Рила газ" ЕАД за обособена територия "Запад" за периода 2014–2018 г.

Решение № Ц-19 от 15.06.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Примагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на територията на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна

Решение на КЕВР № Ц- 20/26.06.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІІІ-то тримесечие на 2015 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц–21 от 29.06.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Рила газ" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия "Запад"

Решение № БП – 53 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Газинженеринг” ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 – 2018 г.

Решение № БП – 54 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Каварна Газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 – 2018 г.

Решение № БП – 55 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 – 2019 г.

Решение № БП – 56 от 29.07.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Сопот за периода 2015 – 2019 г.

Решение № И1 –Л – 394 от 29.07.2015 г. на КЕВР за изменение на лицензиите на „ТЕЦЕКО” ЕООД за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, издадени за територията на община Свищов, чрез присъединяване на територията на община Белене

Решение на КЕВР № Ц- 33/30.09.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за ІV-то тримесечие на 2015 г., по която обществения доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Решение № Ц – 29 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Газинженеринг” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник.

Решение № Ц – 30 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот.

Решение № Ц – 31 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря.

Решение № Ц – 32 от 17.09.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Каварна Газ” ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване със компресиран природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла.

Решение № БП-60 от 06.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Комекес" АД за територията на община Самоков за периода 2014-2018 г.

Решение № БП-61 от 06.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Добруджа газ" АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г.

Решение № БП-62 от 12.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на Десетгодишен план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2015-2024 г.

Решение № БП-65 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Балкангаз 2000" АД за територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.

Решение № БП-66 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Севлиевогаз-2000" АД за територията на община Севлиево за периода 2015-2019 г.

Решение № БП-67 от 28.10.2015 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план на "Камено-газ" ЕООД за територията на община Камено за периода 2015-2019 г.

Решение № Ц – 37 от 09.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Комекес” АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков

Решение № Ц – 38 от 09.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Добруджа газ“ АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево.

Решение № Ц–39 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Балкангаз 2000" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград

Решение № Ц–40 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Севлиевогаз-2000" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Севлиево

Решение № Ц–41 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на „Камено-газ" ЕООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено

Решение № Ц–42 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера

Решение № Ц–43 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на на цени "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините Кюстендил, Монтана, Мездра, Петрич, Банско и Разлог

Решение № Ц–44 от 30.11.2015 г. на КЕВР за утвърждаване на цени на "Овергаз Мрежи" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на общините: Бургас, Айтос, Царево, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол, Ямбол, Тунджа, Стара Загора, Нова Загора, Нови пазар и Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово"

Решение на КЕВР № Ц-48/30.12.2015 г. относно заявление, подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цена за І-во тримесечие на 2016 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.