Решения за 2014 год.

Решение № Ц-7 от 25.03.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за ІI-ро тримесечие на 2014 г.

Решение № Ц–8 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване, считано от 01.04.2014 г. на цени за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители

МОТИВИ към Решение № Ц-8 от 01.04.2014 г. на ДКЕВР

Решение № Ц-10 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа за IІI-то тримесечие на 2014 г.

Решение № Ц-15 от 26.09.2014 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Р Е Ш Е Н И Е № И1-Л-415 от 08.10.2014 г. относно подадено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-79 от 04.06.2014 г. от „Си Ен Джи Марица” ООД за изменение/допълнение на лицензии № Л-415-08 от 23.09.2013 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-415-12 от 23.09.2013 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Пирдоп, чрез присъединяване териториите на общини Златица и Стрелча

Решение на ДКЕВР № Ц-24/19.12.2014 г. относно цени в сектор „Газоснабдяване“

Решение на ДКЕВР № Ц-25/19.12.2014 г. относно заявление подадено от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за І–во тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа