Решения за 2011 год.

Решение № Ц-01 от 10.01.2011 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Ботевград, по заявление на "Балкангаз 2000" АД.

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 30. 03. 2011 г. за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-во тримесечие на 2011 г., по подадено заявление от “Булгаргаз” ЕАД.

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 30.03.2011 г. по заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІ-во тримесечие на 2011 г.

Решение на ДКЕВР № БП-11 от 25.05.2011 г. за одобряване на "Кнежа газ" ООД бизнес план за периода от 2010г. до 2014 г. включително, приложение към лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г. за дейността "разпределение на природен газ" и лицензия № Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността "снабдяване с природен газ от краен снабдител" за територията на община Кнежа.

Решение на ДКЕВР № Ц–03 от 31.01.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.02.2011 г. на "Камено-газ" ЕООД цени, приложими на територията на община Камено при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г., включително.

Решение на ДКЕВР № Ц – 06 от 21.02.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.03.2011г. на „Севлиевогаз – 2000”АД цени, приложими на територията на община Севлиево при продължителност на регулаторния период от 2010г. до 2014 г. включително.

Решение № Ц – 20 от 29.06.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.07.2011 г. цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІІІ-то тримесечие на 2011 г.

Решение на ДКЕВР № Ц – 25 от 11.07.2011 г.за утвърждаване, считано от 01.08.2011 г. на „Ситигаз България” АД цени, приложими на територията на община Силистра при продължителност на регулаторния период от 2011г. до 2015 г. включително.

Решение № Ц-32 от 27.09.2011 г. за утвърждаване, считано от 01.10.2011 г. цени на природния газ при продажба от обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за ІV-то тримесечие на 2011 г.

Решение № Ц – 26 от 21.07.2011 г.за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свиленград.

Решение на ДКЕВР № Ц-43 от 28.12.2011 г. по подадено заявление от "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени на природния газ при продажба от Обществения доставчик на потребители, присъединени към газопреносната мрежа за І-во тримесечие на 2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е № Ц – 48 от 28.12.2011 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Костинброд.