Решения за 2009 год.

Решение на ДКЕВР № БП-004 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Кожухгаз" АД за обособената територия на община Петрич.

Решение на ДКЕВР № БП-003 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Монтанагаз" АД за обособената територия на община Монтана.

Решение на ДКЕВР № БП-002 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2007 г. - 2011 г. на "Софиягаз" ЕАД за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище.

Решение на ДКЕВР № БП-001 от 04.03.2009 г. за одобряване на бизнес план за периода 2008 г. - 2017 г. на "Черноморска технологична компания" АД за територията на на регион Мизия.

Решение на ДКЕВР № Ц-05 от 30.03.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за II-то тримесечие, считано от 01.04.2009 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-08 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ от през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ за обособена територия Мизия.

Решение на ДКЕВР № Ц-09 от 01.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Софиягаз" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на Столична община, СОР Банкя и община Божурище.

Решение на ДКЕВР № Ц-11 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Черноморска технологична компания" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Търговище.

Решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Варнагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Варна, с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово".

Решение на ДКЕВР № Ц-13 от 30.04.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Нови Пазар" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за териториите на община Нови Пазар.

Решение на ДКЕВР № Ц-16 от 28.05.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Юг" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера.

Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 25.06.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за III-то тримесечие, считано от 01.07.2009 г.

Решение на ДКЕВР № Ц-17 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Газоснабдяване Враца" ЕАД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Мездра.

Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Кожухгаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Петрич.

Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 08.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Монтанагаз" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Монтана.

Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 15.06.2009 г. за утвърждаване цени на "Овергаз Запад" АД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, приложими на територията на община Кюстендил.

Решение на ДКЕВР № Ц-27 от 03.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Регион Запад.

Решение на ДКЕВР № Ц-28 от 17.08.2009 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителнате мрежа и цени за снабдяване с природен газ за територията на Регион Тракия.

Решение на ДКЕВР № Ц-36 от 26.10.2009 г. за утвърждаване на цени на "Газинженеринг" ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник.

Решение на ДКЕВР № Ц-37 от 16.11.2009 г. за утвърждаване на цени на "Каварна газ" ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване за територията на община Каварна и община Шабла.

Решение на ДКЕВР № Ц-63 от 30.12.2009 г. за утвърждаване на цени на природния газ на "Булгаргаз" ЕАД

Решение на ДКЕВР № Ц-33 от 30.09.2009 г. за утвърждаване на пределни цени за "Булгаргаз" ЕАД за IV-то тримесечие, считано от 01.10.2009 г.