Мотиви за гласуване против

Мотиви за гласуване "против"

Мотиви за гласуване „против“ решение по т.2 от Протокол №102 от 01.06.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране на Ремзи Осман – член на Комисията за енергийно и водно регулиране

Мотиви за гласуване против Решение по т.1 от протокол № 100/18.05.2017 г. от закрито заседание на КЕВР, относно планова проверка на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи" АД за съответствие на направените инвестиции с изискванията на т. 3.1.7 от издадената му лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г. за дейността "разпределение на електрическа енергия" от Светла Тодорова, член на КЕВР - 109.81KB

Мотиви за гласуване против Решение № Ц-6 от 07.04.3017 г. на КЕВР относно цени на топлинната енергия от Светла Тодорова, член на КЕВР - 302.24KB

Мотиви за гласуване против Решение № Ц-5 от 31.03.3017 г. на КЕВР относно цената, по която Булгаргаз продава природен газ през второто тримесечие на 2017 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 105.48KB

Мотиви на Александър Янакиев Йорданов, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно гласуване против приемане на доклад относно Заявление с вх. № Е-14-09-3 от 09.02.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на "Топлофикация Русе" ЕАД - 77.91KB

Мотиви за гласуване против решение на КЕВР по Протокол № 64 от 29.03.2017 г., т.2 относно проект на решение по заявление от "Софийска вода" АД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, от Иван Иванов – председател на КЕВР - 93.01KB

Мотиви за гласуване "против" от Валентин Петков, член на КЕВР, относно Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. на КЕВР за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Софийска вода" АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги - 403.58KB

Мотиви за гласуване против Решение № Ц-3 от 14.03.3017 г. на КЕВР, относно утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране за първи ценови период от Светла Тодорова, член на КЕВР - 165.53KB

Мотиви за гласуване против Решение на КЕВР от 10.03.2017 г. за отлагане приемането на решение по бизнес плана и цените на „Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 91.71KB

Особено мнение от Евгения Христова Харитонова, член на КЕВР, относно доклад към бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. по бюджетна програма „Държавно регулиране“ на КЕВР - 56.22KB

Мотиви за гласуване против решение на КЕВР по протокол № 35 от 27.02.2017 г. т.1 относно проект на решение по заявление от „Софийска вода“ АД за одобряване на бизнес план за развитие на дейността като В и К оператор за периода 2017-2021 г., от Иван Иванов, председател на КЕВР - 152.1KB

Мотиви за гласуване против Решение на КЕВР от 01.03.2017 г. за приемане на бюджетна прогноза за 2018-2020 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 69.76KB

Мотиви за гласуване против Решение № Ц-42 от 30.12.2016 г. на КЕВР относно цената, по която Булгаргаз продава природен газ през първото тримесечие на 2017 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 112.53KB

Мотиви за гласуване против по т.1, т.2 и т.3 от дневния ред на закрито заседание на комисията в пълен състав, приети с Протокол № 191 от 19.09.2016 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 116.23KB

Мотиви за гласуване против Проектобюджет на КЕВР за 2017 г., приет с протоколно решение №180 от 02.09.2016 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 156.48KB

Мотиви за гласуване против по Проект на решение относно извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г. и Проект на решение относно утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика", приети на закрито заседание на 30.06.2016 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 119.88KB

Мотиви на Александър Янакиев Йорданов, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно гласуване против решение № Ц-19 на Комисията за енергийно и водно регулиране от 30.06.2016 г. - 487.43KB

Мотиви на Александър Янакиев Йорданов, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно гласуване против проект на решение без мотиви на Комисията за енергийно и водно регулиране, прието с Протокол №116/06.06.2016 г. относно: утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика” - 73.8KB

Мотиви на Александър Янакиев Йорданов, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно гласуване против проект на решение без мотиви на Комисията за енергийно и водно регулиране, прието с Протокол №116/06.06.2016 г. относно: „Извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2016 г.“ - 50.23KB

Мотиви във връзка с гласуване „против“ решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 27.05.2016 г., за приемане на Доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2016 г., на Владко Генчов Владимиров, член на Комисията за енергийно и водно регулиране - 200.46KB

Мотиви от Александър Янакиев Йорданов, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно гласуване против решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 27.05.2016 г., с което се приема Доклад относно: извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2016 г. - 341.02KB

Мотиви за гласуване "против" Решение № Ц-6 от 20.04.2016 г. относно изменение на действащите цени на електрическа енергия на "Алт Ко" АД на Светла Тодорова, член на КЕВР - 200.48KB

Мотиви на Александър Янакиев Йорданов, член на Комисията за енергийно и водно регулиране, относно гласуване против Решение № Ц-6 от 20.04.2016 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - 101.58KB

Мотиви за гласуване "против" Решение № Ц-5 от 31.03.2016 г. относно изменение на цените на електрическата и топлинна енергия вследствие на изменението на цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 година на Светла Тодорова, член на КЕВР - 137.23KB

Мотиви на Георги Златев, член на КЕВР, относно гласуване "против" Решение № Ц-5 от 31.03.2016 г. на КЕВР - 44.65KB

Мотиви на Александър Янакиев Йорданов, член на КЕВР, относно гласуване "против" Решение № Ц-5 от 31.03.2016 г. на КЕВР - 172.2KB

Мотиви за гласуване "против" параграф 4 от Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация от Евгения Харитонова, член на КЕВР. - 69.92KB

Мотиви за гласуване "против" параграф 4 от Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация на Светла Тодорова, член на КЕВР - 298.08KB

Мотиви относно гласуване "против" Решение № ПАМ-1 от 03.02.2016 г. на Ремзи Осман – член на КЕВР - 64.45KB

Особено мнение по т.1 от Протоколно решение № 11 от 20.01.2016 г. на Светла Тодорова, член на КЕВР. - 271.45KB

Особено мнение по Решение № Ц-35/ 01.11.2015 г. от Светла Тодорова, член на КЕВР - 367.59KB

Особено мнение по Решение Ц-27/31.07.2015 г. от Светла Тодорова - 45.97KB