ВЕЦ

Лицензии за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

Дружество (адрес, тел., www)

Лицензия

Дейност

Срок год.

Обекти на лицензията

Обща инста-
лирана мощност
МВт

"НЕК" ЕАД, гр. СОФИЯ – 1040, ул. "Веслец" 5, тел.: 986 56 06, 54 90 455, факс: 987 25 50, 980 12 43, e-mail: nek@nek.bg, www.nek.bg

№ Л-073-01/ 14.02.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ

35

25 ВЕЦ и ПАВЕЦ

2430.55

"БАД Гранитоид" АД, гр. СОФИЯ – 1000, пл. "Народно събрание" 12, ет.5, тел./факс: 989 02 07

№ Л-113-01/ 20.03.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20

ВЕЦ "Рила" –
9.9 МВт
ВЕЦ "Пастра" –
5.5 МВт

15.4

"Сииф Мекамиди-Литекс" АД, гр. СОФИЯ – 1000, ул. “Узунджовска” 1, тел.: 980 20 20, факс: 987 20 52, e-mail: v.vlahov@techno-link.com

№ Л-107-01/ 10.05.2001 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20

ВЕЦ "Пирин" –
21.2 МВт
ВЕЦ "Спанчево" –
28 МВт

49.2

"Енерго-про България" АД, гр. СОФИЯ - 1715, ж.к. "Младост" 4, ул. "Бизнес Парк София" 1, сграда 3, ет.4, тел.: 976 99 00, факс: 976 99 04, e-mail: bulgaria@energo-pro.com, www.energo-pro.com

№ Л-117-01/ 12.12.2002 г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ

20

ВЕЦ "Попина лъка" –
22 МВт
ВЕЦ "Лиляново" –
20 МВт
ВЕЦ "Сандански" –
14.4 МВт
ВЕЦ "Копринка" –
7 МВт
ВЕЦ "Ст. Загора" –
22 МВт

85.4

"Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари" ЕООД, гр. СОФИЯ – 1000, ул. “Узунджовска” 1, тел.: 980 20 20, факс: 987 20 52, e-mail: v.vlahov@techno-link.com

Подадено Заявление
№ ЗЛР-ЗЛ-29/ 12.12.2002 г. за издаване на лицензия

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ   ВЕЦ "Пасарел" –
32.2 МВт
ВЕЦ "Кокаляне" –
22.4 МВт

54.6

"Петрол" АД, гр. СОФИЯ, бул. "Черни връх" 43, п.к. 1407, тел.: 969 02 26, факс: 969 03 50, e-mail: maria.iotova@petrol.bg

Подадено Заявление
№ ЗЛР-ЗЛ-30/ 27.12.2002 г. за издаване на лицензия

Лицензия за производство на електрическа енергия от ВЕЦ   ВЕЦ "Жребчево"

14.8