Лицензии

N:Титуляр на лицензиятаБулстат№ на лицензияДата на издаване на лицензиятаСрок на лицензиятаДейност по ЗЕРешения

1

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-071-01

14.02.2001 г.

 

Производство на електрическа енергия от ТЕЦ „Марица Изток 3“ 

Решение за прекратяване на лицензия под условие № Р-001 от 06.02.2002 г., т. 2  за прекратяване на № Л-071-01/14.02.2001 г.

2

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-072-04

14.02.2001 г.

 

Пренос на електрическа енергия

Решение № Пр-Л-072 от 17.12.2004г. за прекратяване на лицензия № Л-072-04 от 14.02.2001 г.

3

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-073-01

14.02.2001 г.

13.02.2036 г.

Производство на електрическа енергия

Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-073-01 от 20.03.2002 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ „Рила“ и ВЕЦ „Пастра“ – Решение за прекратяване на лицензия № Пр-Л-073-01 от 12.12.2002 г. в частта за производство на електрическа енергия от каскади „Санданска Бистрица“ и „Копринка“ – Решение за прекратяване на лицензия № ПрIII-Л-073-01 от 16.05.2003 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ „Жребчево“ – Решение № И1-Л-073-01 от 26.03.2004 г., за допълнение на лицензия № Л-073-01 от 14.02.2001 г. за производство на ел. енергия от ВЕЦ чрез нова ВЕЦ „Цанков камък“ Решение за прекратяване на лицензия № Пр4-Л-073-01 от 10.05.2004 г. в частта за производство на електрическа енергия от ВЕЦ „Асеница І“ и ВЕЦ „Китка“

4

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-221-17

28.12.2006 г.

 

Управление на електроенергийната система

Решение № Р-205/18.12.2013 г. за прекратяване на лицензия №Л-221-17/28.12.2006 г. за дейността "управление на електроенергийната система"

5

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-408-17

01.07.2013 г.

30.06.2039 г.

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Решение № И1-Л-408 от 29.01.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-408-17 от 01.07.2013 г. издадена за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“  с правата и задълженията, свързани с дейността на „координатор на специална балансираща група“

6

ЕСО ЕАД

175201304

№ Л-221-17

28.12.2006 г.

17.12.2039 г.

Управление на електроенергийната система

изменена с Решение № И1-Л-221-17 от 29.09.2008 г.

7

ЕСО ЕАД

175201304

№ Л-419-04

18.12.2013 г.

17.12.2038 г.

Пренос на електрическа енергия

 

8

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

130277958

№ Л-135-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № Р-048 от 29.11.2006 г., т.1 за преобразуване на дружеството

9

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

130277958

№ Л-135-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № И1-Л-135-07 от 29.09.2008 г. изменя лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г.

10

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

130277958

№ Л-135-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № И1-Л-135 от 06.06.2011 г. изменя лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия“, в изпълнение на задължителните указания на съда, дадени в решение № 8183 от 19.06.2009 г. на ВАС

11

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

130277958

№ Л-135-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № О1-Л-135-07 от 19.02.2013 г. - открива процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“

12

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

130277958

№ Л-135-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № О2-Л-135-07 от 13.11.2013 г. - за прекратяване на процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Разпределение България“  АД Лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“ 

13

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

130277958

№ Л-135-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № И1-Л-135 от 09.12.2013 г.

14

„ЧЕЗ Електро България“ АД

175133827

 № Л-135-11

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № Р-048 от 29.11.2006 г., т.2 за преобразуване на дружеството

15

„ЧЕЗ Електро България“ АД

175133827

 № Л-135-11

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № О1-Л-135-11 от 19.02.2013 г. - открива процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България” АД Лицензия № Л-135-11 от 29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“

16

„ЧЕЗ Електро България“ АД

175133827

 № Л-135-11

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № О2-Л-135-11 от 13.11.2013 г. - за прекратяване на процедура за отнемане на издадената на „ЧЕЗ Електро България“ АД

17

„ЧЕЗ Електро България“ АД

175133827

 № Л-135-11

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № И1-Л-135-11 от 16.12.2013 г.

18

„ЧЕЗ Електро България“ АД

175133827

№ Л-409-17

01.07.2013 г.

30.06.2041 г.

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Решение № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-409-17 от 01.07.2013 г.

19

"Електроразпределение Юг" ЕАД

115552190

№ Л-140-07

29.11.2006 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Решение № И1-Л-140 от 06.06.2011 г. изменя издадената на „ЕВН България Електроразпределение“АД лицензия № Л-140-07 от 13.08.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на електрическа енергия“                                                                             Решение № И2-Л-140 от 19.12.2011 г.                                                Решение № И3-Л-140 от 09.12.2013 г.

20

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

123526430

№ Л-141-11

29.11.2006 г.

12.08.2039 г.

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № И1-Л-141 от 19.12.2011 г.                                           Решение № И2-Л-141 от 09.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-141-11 от 13.08.2004 г.

21

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

123526430

№ Л-413-17

08.07.2013 г.

07.07.2039 г.

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Решение № И1-Л-413-17 от 29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-413-17 от 08.07.2013 г.

22

„Енерго-Про Мрежи“ АД

104518621

 №Л-138-07

29.11.2006 г.

 

Разпределение на електрическа енергия

Решение №И2-Л-138/25.05.2011 г. за изменение на лицензия                Решение №И3-Л-138/09.12.2013 г. за изменение на лицензия с дейността координатор на специална балансираща група.

23

„Енерго-Про Продажби“ АД

103533691

№Л-139-11

29.11.2006 г.

 

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение №И1-Л-139/09.12.2013 г. за изменение на лицензия с права на координатор на специални балансираще групи.

24

„Енерго-Про Продажби“ АД

103533691

№Л-139-11

29.11.2006 г.

 

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № О1-Л-139-11/19.03.2014 г. за откриване на процедура за отнемане на лицензия  №Л-139-11/29.11.2006 г.  за дейността "обществено снабдяване с ел.енергия"

25

„Енерго-Про Продажби“ АД

103533691

№ Л-410-17

01.07.2013 г.

30.06.2039 г.

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Решение № И1-Л-410-17 от 29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-410-17 от 01.07.2013 г.

26

„ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД

103508147

№ Л-108-07

10.05.2001 г.

 

Разпределение на електрическа енергия 

Решение № Пр-Л-108-07/ 13.08.2004 г. за прекратяване на лицензията

27

„ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД

103508147

№ Л-142-07

13.08.2004 г.

12.08.2039 г.

Разпределение на електрическа енергия

Изменена с Решение № И1-Л-142-07 от 29.09.2008 г.

28

„ЕСП Златни пясъци“ ООД

148075985

№ Л-228-11

26.04.2007 г.

13.08.2039 г.

Обществено снабдяване с електрическа енергия

Решение № И1-Л-228 от 16.12.2013 г. Изменя лицензия № Л-228-11 от 26.04.2007 г.

29

„ЕСП Златни пясъци“ ООД

148075985

№ Л-411-17

01.07.2013 г.

30.06.2039 г.

Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Решение № И1-Л-411-17 от 29.11.2013 г. Изменя лицензия № Л-411-17 от 01.07.2013 г.

30

„ЕФТ България“ ЕАД

131340824

№ Л-186-15

23.03.2005 г.

20.03.2015 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-186 от 21.03.2005 г.

31

„ЕФТ България“ ЕАД

131340824

№ Л-186-15

23.03.2005 г.

20.03.2015 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-186-15 от 17.11.2008 г. за изменение на лицензия като променя  правната форма на титуляря на лицензията от акционерно дружество в еднолично акционерно дружество.

32

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

113570147

№ Л-191

04.07.2005 г.

05.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-191 от 04.07.2005 г.

33

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

113570147

№ Л-191

04.07.2005 г.

05.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_l191.pdf

34

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

113570147

№ Л-191

04.07.2005 г.

05.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-191 от 09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия №Л-191-15 от 04.07.2005г.

35

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

113570147

№ Л-191

04.07.2005 г.

05.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение на ДКЕВР № И2-Л-191 от 06.10.2014 г. за изменение на лицензия.

36

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

113570147

№ Л-191

04.07.2005 г.

05.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение на ДКЕВР № И3-Л-191 от 06.10.2014 г. за продължаване срока на лицензия.

37

„АЛБУС-РБ“ ЕООД

131048745

№ Л-192-15

01.09.2005 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-192 от 27.05.2013 г. за прекратяване на лицензия.

38

 

 

 

 

 

 

 

39

„Енерджи Маркет“ АД

131200181

№ Л-194-15

28.11.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-194 от 29.03.2007 г. за изменение наименованието на дружеството                                                                                                Решение № И2-Л-194 от 09.07.2012 г. за допълнение и изменение на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г.                                            Решение № И3-Л-194 от 01.07.2014 г. изменя и допълва лицензията с права и задължения  за дейността „координатор на стандартна балансираща група”

40

„Енерджи Маркет“ АД

131200181

№ Л-194-15

28.11.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И4-Л-194 от 23.07.2015 г.,  с което продължава срока на лицензия № Л-194-15 от 28.11.2005 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „Енерджи Маркет“ АД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията.

41

„Енерджи Маркет“ АД

131200181

№ Л-194-15

28.11.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

 http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i4-l-194_15.pdf

42

„Енерджи Трейдинг“ АД

115908380

№ Л-195-15

02.12.2005 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-195 от 02.12.2005 г.

43

„Енерджи Трейдинг“ АД

115908380

№ Л-195-15

02.12.2005 г.

 

Търговия с електрическа енергия

№ Пр-Л-195/08.11.2010 г. за прекратяване на лицензия http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_pr_l_195_10.pdf

44

„Пи Си Си Енергия“ ЕООД

131425769

№ Л-196-15

12.12.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-196 от 12.12.2005 г.

45

„Пи Си Си Енергия“ ЕООД

131425769

№ Л-196-15

12.12.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-196 от 31.05.2010 г. продължава срока на издадената   лицензия № Л-196-15 от 12.12.2005 г.  за дейността „търговия с електрическа енергия” със срок от 10 (десет) години , считано от 12.12.2010 г. при условията, определени в  лицензията.

46

„Пи Си Си Енергия“ ЕООД

131425769

№ Л-196-15

12.12.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение Пр-Л-196 от 23.07.2014 г.

47

„Пи Си Си Енергия“ ЕООД

131425769

№ Л-196-15

12.12.2005 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение ГЛ-196 от 11.08.2014 г. - фактическа грешка

48

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-199 от 27.02.2006 г.

49

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-199 от 09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия №Л-199-15 от 27.02.2006 г. по отношение наименованието на лицензианта, адреса и седалището и допълва издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“.

50

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-199 от 08.10.2012 г.  с което изменя Лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия“  като  променя наименованието на лицензианта от „Е.ОН България Енергийни Услуги“  ЕООД  на  „Енерго-Про Енергийни Услуги“  ЕООД.

51

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И3-Л-199 от 06.11.2014 г. допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група“

52

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

 http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-izl199-2014.pdf

53

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И4-Л-199 от 23.07.2015 г., с което продължава срока на лицензия № Л-199-15 от 27.02.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията.

54

„Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД

131512672

№ Л-199-15

27.02.2006 г.

22.07.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

 http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i4-l-199_15.pdf

55

„Е.ОН Сейлс енд Трейдинг България“ ЕООД

 

№ Л-200-15

27.02.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-200 от 27.02.2006 г.

56

„Е.ОН Сейлс енд Трейдинг България“ ЕООД

 

№ Л-200-15

27.02.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-200 от 14.05.2012 г. за прекратяване на лицензията http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-EON-targovec.pdf

57

„Енемона Ютилитис“ ЕАД

106609315

№ Л-201-15

27.02.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-201 от 27.02.2006 г.

58

 

 

 

 

 

 

 

59

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

131577969

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-202 от 27.02.2006 г.

60

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

131577969

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-202 от 22.07.2009 г. изменя лицензията по отношение наименованието на лицензианта, като го променя на „Вивид Трейд“ ЕАД.

61

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

131577969

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-202 от 20.04.2011 г. изменя лицензията по отношение наименованието на лицензианта, като го променя на „ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“  ЕАД.

62

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

131577969

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И3-Л-202 от 21.06.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-202-15 от 27.02.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

63

„ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

131577969

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

 http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-i3l202-2016.pdf

64

„Транс Евроенерджи“ АД

131399235

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-203 от 03.04.2006 г.

65

„Транс Евроенерджи“ АД

131399235

№ Л-202-15

27.02.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-203 от 13.07.2017 г. с което прекратява лицензия № Л-203-15 от 03.04.2006 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Транс Евроенерджи“ АД

66

„Болкан Ютилитис“ АД

124607604

№ Л-204-15

29.05.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-204 от 29.05.2006 г.

67

ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД

126526421

№ Л-206-15

31.08.2006 г.

09.02.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-206 от 31.08.2006 г.

68

ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД

126526421

№ Л-206-15

31.08.2006 г.

09.02.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-206 от 10.02.2016 г. за продължаване на срока на лицензия № Л-206-15 от 31.08.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

69

ТЕЦ „МАРИЦА 3“ АД

126526421

№ Л-206-15

31.08.2006 г.

09.02.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

 http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-i1l206-2016.pdf

70

„Щаткрафт Саут Ийст Юръп“ ЕООД

175088271

№ Л-212-15

20.11.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-212 от 20.11.2006 г.

71

„Щаткрафт Саут Ийст Юръп“ ЕООД

175088271

№ Л-212-15

20.11.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-212 от 03.02.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-212-15 от 20.11.2006 г.

72

„Мини Марица Изток“ ЕАД

833017552

№ Л-213-15

20.11.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-213 от 20.11.2006 г.

73

„Мини Марица Изток“ ЕАД

833017552

№ Л-213-15

20.11.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-480 от 20.10.2016 г., с което прекратява лицензия № Л-213-15 от 20.11.2006 г.

74

„АЕЦ - Козлодуй“ ЕАД

106513772

№ Л-216

18.12.2006 г.

15.12.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-216 от 18.12.2006 г.

75

„АЕЦ - Козлодуй“ ЕАД

106513772

№ Л-216

18.12.2006 г.

15.12.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-216 от 16.12.2016 г. за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

76

„Вивид Пауър“ АД

175169524

№ Л-217-15

18.12.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-217 от 18.12.2006 г.

77

„Аркадия сървис“ АД

200284093

№ Л-218-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-218 от 18.12.2006 г.

78

„Аркадия сървис“ АД

200284093

№ Л-218-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-218-15 от 17.11.2008 г. за изменение на лицензия като променя правната форма на титуляря на лицензията от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество. Допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

79

„Аркадия сървис“ АД

200284093

№ Л-218-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-218-15 от 07.07.2014 г., с което  изменя/допълва лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, като „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

80

„Аркадия сървис“ АД

200284093

№ Л-218-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И3-Л-218-15 от 20.04.2016 г., с което продължава срока на лицензия № Л-218-15 от 18.12.2006 г.

81

„Енергийна финансова група“ АД

131332101

№ Л-219-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-219 от 18.12.2006 г.

82

„Енергийна финансова група“ АД

131332101

№ Л-219-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение И1-Л-219 от 25.06.2012 г. с което изменя лицензия  № Л-219-15 от 18.12.2006 г.  за извършване на  дейността „търговия с електрическа енергия“ , издадена на „Енергийна финансова група“ АД, с ЕИК 131332101, като : I. Променя седалището и адреса на управление на дружеството от Република България, гр. София, Район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Беловодски път“ № 15-17, ет. 2 на  Република България, гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Вихрен“ № 10. II. Допълва издадената лицензия с права и задължения за дейността „координатор на балансираща група“,

83

„Енергийна финансова група“ АД

131332101

№ Л-219-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение И2-Л-219/07.07.2014 г., с което изменя/допълва лицензия  № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ като „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

84

„Енергийна финансова група“ АД

131332101

№ Л-219-15

18.12.2006 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение И3-Л-219 от 20.04.2016 г., с което изменяпродължава срока на лицензия № Л-219-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

85

„ОЕТ-Обединени енергийни търговци“ ООД

123729929

№ Л-220-15

22.12.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-220 от 22.12.2006 г. /изпратено на 04.01.2007 г. с обр. разписка/

86

„ОЕТ-Обединени енергийни търговци“ ООД

123729929

№ Л-220-15

22.12.2006 г.

 

Търговия с електрическа енергия

 Решение И1-Л-220 от 25.06.2012 г. с което изменя лицензия № Л-220-15 от 22.12.2006 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ОЕТ - Обединени енергийни търговци“ ООД, ЕИК 123729929, като променя седалището и адреса на управление на дружеството от Република България, гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ № 28 на Република България, гр. София, Район  „Витоша“, ул. „ Боянска река“ № 12.

87

„Джи Пи Енерджи“ ЕООД

131487817

№ Л-225-15

29.03.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-225 от 29.03.2007 г.

88

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

175133827

№ Л-229-15

17.05.2007 г.

31.08.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-229 от 17.05.2007 г.

89

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

175133827

№ Л-229-15

17.05.2007 г.

31.08.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение И1-Л-229 от 16.02.2016 г., с което изменя лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, издадена на „ЧЕЗ Електро България“ АД,  като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

90

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

175133827

№ Л-229-15

17.05.2007 г.

31.08.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение И2-Л-229 от 01.09.2016 г . за продължаване срока на лицензия № Л-229-15 от 17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

91

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-230-15

04.06.2007 г.

14.09.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-230 от 04.06.2007 г.Решение И1-Л-230 от 18.08.2014 г. за изм./допълнение на лицензия с права на „координатор на стандартна балансираща група“

92

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

000649348

№ Л-230-15

04.06.2007 г.

14.09.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-230/15.09.2016 г., с което: 1. Продължава срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, с 10 (десет) години, считано от датата на изтичане срока на лицензията; 2. Определя същите условия за осъществяване на лицензионната дейност за новия срок, така както последните са регламентирани в лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на НЕК ЕАД, допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И1-Л-230 от 18.08.2014 г.;

93

„БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ“ АД

175240786

№ Л-231-15

18.06.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-231 от 18.06.2007 г.

94

„КИМПЕКС ЕНЕРДЖИ“ АД

175279255

№ Л-232-15

09.07.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-232 от 09.07.2007 г.

95

„ЕЛКОНТРОЛ“ ООД

130178629

№ Л-233-15

09.07.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-233 от 09.07.2007 г.

96

„Акспо България Сървисис“ ЕАД

175156562

№ Л-236-15

23.07.2007 г.

14.09.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-236 от 23.07.2007 г.

97

„Акспо България Сървисис“ ЕАД

175156562

№ Л-236-15

23.07.2007 г.

14.09.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-236 от 15.09.2016 г. за продължаване срока на лицензията

98

„Енерджи Еко Трейд“ АД

175164363

№ Л-237-15

06.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-237 от 06.08.2007 г.

99

„Енергетика-ЛД“ ООД

130565615

№ Л-238-15

06.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-238 от 06.08.2007 г.

100

 

 

 

 

 

 

 Решение № Пр-Л-238 от 07.11.2011 г. за прекратяване на лицензия.

101

„Буленерджи“ ЕАД

121795154

№ Л-239-15

06.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-239 от 06.08.2007 г.

102

„Трен“ ЕООД

175297965

№ Л-241-15

14.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-241 от 14.08.2007 г. /връчена на 24.08.2007 г./

103

„Еко-Елда България“ ЕАД

 

№ Л-242-15

14.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-242 от 14.08.2007 г.

104

„Еко-Елда България“ ЕАД

 

№ Л-242-15

14.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-242 от 23.07.2012 г. за прекратяване на лицензия.

105

„Мега Ел“ ЕООД

130638700

№ Л-243-15

20.08.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-243 от 20.08.2007 г. Решение № Пр-Л-243 от 21.05.2012 г. за прекратяване на лицензия

106

„Е 3“ ООД

175224159

№ Л-244-15

12.09.2007 г.

11.09.2017 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-244 от 12.09.2007 г.

107

„Пауър Лоджистикс“ ЕАД

175227641

№ Л-245-15

12.09.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-245 от 12.09.2007 г.

108

„Пауър Лоджистикс“ ЕАД

175227641

№ Л-245-15

12.09.2007 г.

 

Търговия с електрическа енергия

 Решение № Пр-Л-245 от 23.02.2015 г. за прекратяване на лицензия № Л-245-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия”

109

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

175055588

№ Л-246-15

12.09.2007 г.

11.09.2017 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-246 от 12.09.2007 г.

110

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

175055588

№ Л-246-15

12.09.2007 г.

11.09.2017 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-246 от 15.12.2015 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-246-15 от 12.09.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

111

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

175055588

№ Л-246-15

12.09.2007 г.

11.09.2017 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-492 от 05.09.2017 г. за прекратяване на лицензията

112

„АЛПИК ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

175055588

№ Л-492

05.09.2017 г.

05.09.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-492 от 05.09.2017 г. за издаване на лицензия

113

ТЕЦ „Марица-Изток 2“ ЕАД

123531939

№ Л-249-15

10.12.2007 г.

09.12.2017 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-249 от 10.12.2007 г.

114

„Енерджи Съплай“ ЕООД

175392783

№ Л-250-15

20.12.2007 г.

19.12.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-250 от 20.12.2007 г.

115

„Енерджи Съплай“ ЕООД

175392783

№ Л-250-15

20.12.2007 г.

19.12.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-250 от 01.10.2012 г. относно изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“ на лицензия № Л-250-15 от 20.12.2007 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ на „Енерджи Съплай“ ЕООД.

116

„Енерджи Съплай“ ЕООД

175392783

№ Л-250-15

20.12.2007 г.

19.12.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-250 от 09.12.2013 г. относно изменение/допълнение с права и задължения, свързани с дейността „координатор на комбинирана балансираща група“

117

„Енерджи Съплай“ ЕООД

175392783

№ Л-250-15

20.12.2007 г.

19.12.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И3-Л-250 от 05.09.2017 г. продължаване срока на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

118

„Елба Енерджи“ АД

110570747

 № Л-252-15

07.01.2008 г.

06.01.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-252 от 07.01.2008 г.

119

„ХСЕ България“ ЕООД

175381114

№ Л-253-15

07.01.2008 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-253 от 07.01.2008 г.                                                Решение № Пр-Л-253 от 08.07.2013 г. за прекратяване на лицензия.

120

„Ес Ем Кей Енерджи“ АД

175188745

№ Л-255-15

04.02.2008 г.

03.02.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-255 от 04.02.2008 г.

121

„Фербунд-Оустриан Пауър Трейдинг“ АД

 

№ Л-256-15

04.02.2008 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-256 от 04.02.2008 г.                                                     Решение № Пр-Л-256 от 28.01.2013 г.

122

„Еспада“ с.р.о. Софийска адвокатска колегия

 

№ Л-257-15

04.02.2008 г.

03.02.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-257 от 04.02.2008 г.

123

„Елмиб България“ АД

175199250

№ Л-260-15

10.03.2008 г.

09.03.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-260 от 10.03.2008 г.

124

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД

175370769

№ Л-264-15

14.04.2008 г.

29.05.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение №Л-264 от 14.04.2008 г.

125

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД

175370769

№ Л-264-15

14.04.2008 г.

29.05.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-264 от 10.09.2012 г.за изменение на лицензията

126

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД

175370769

№ Л-264-15

14.04.2008 г.

29.05.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-264 от 06.11.2014 г.за изменение на лицензията

127

„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД

175370769

№ Л-264-15

14.04.2008 г.

29.05.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № ИЗ-Л-264 от 30.05.2017 г. за продължаване срока на лицензията за дейността „търговия с ел. енергия“, с вкл. права и задължения на „координатор на на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана група“

128

„ЕМУ“ АД

835013079

№ Л-269-15

28.07.2008 г.

27.07.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-269/28.07.2008 г.

129

„Енерго Трейд“ ООД

109060074

№ Л-270-15

28.07.2008 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-270 от 28.07.2008 г.

130

 

 

 

 

 

 

Решение № Пр-Л-270-15 от 07.06.2010 г. за прекратяване на лицензия

131

„Остерайхише – Електрицитетсвиртшафтс – Акциенгезелшафт“ АД

 

№ Л-274-15

08.09.2008 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-274 от 08.09.2008 г.                                                     Решение № Пр-Л-274 от 17.11.2014 г. за прекратяване на лицензия

132

„Енемона“ АД

020955078

№ Л-275-15

08.09.2008 г.

07.09.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-275 от 08.09.2008 г.

133

„АВВ Електрифициране“ ЕООД

131481248

№ Л-280-15

15.09.2008 г.

14.09.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № Л-280 от 15.09.2008 г.                                                 Решение № И1-Л-280 от 09.07.2012 г. за допълнение и изменение на лицензия № Л-280-15/15.09.2008 г.

134

„Естато Консулт“ ООД

175280738

№ Л-281-15

15.09.2008 г.

14.09.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-281 от 15.09.2008 г.

135

„Едисън Трейдинг С.П.А.- Клон България" КЧТ

200233840

№ Л-283-15

17.11.2008 г.

16.11.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-283 от 17.11.2008 г.

136

„Балкан Алфа Енерджи“ АД

 

№ Л-284-15

08.12.2008 г.

07.12.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-284 от 08.12.2008 г.

137

„Загора Енерджи“ ЕООД

123507476

№ Л-285-15

08.12.2008 г.

07.12.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-285 от 08.12.2008 г.                                                        Решение № И1-Л-285 от 10.06.2013 г., с което изменя лицензия № Л-285-15 от 08.12.2008 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

138

„Данс Енерджи“ ООД

200397123

№ Л-286-15

08.12.2008 г.

07.12.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-286 от 08.12.2008 г.

139

„Данс Енерджи“ ООД

200397123

№ Л-286-15

08.12.2008 г.

07.12.2018 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-286 от 08.07.2013 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-286-15 от 08.12.2008 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ и упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща група.

140

„Нимекс-2004“ ООД

131198809

№ Л-288-15

15.12.2008 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-288 от 15.12.2008 г.                                                   Решение № Пр-Л-288/14.05.2012 г. за прекратяване на лицензията

141

„ЛОНИКО“ ЕООД

831699969

№ Л-293-15

02.02.2009 г.

01.02.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-293 от 02.02.2009 г.

142

„Евроквест Енерджи Трейдинг“ ООД

113588241

№ Л-294-15

09.02.2009 г.

08.02.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-294 от 09.02.2009 г.

143

„Арда Енерджи Груп“ ООД

175399219

№ Л-295-15

23.02.2009 г.

22.02.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-295 от 23.02.2009 г.

144

„Гривко България“ ООД

175359406

№ Л-296-15

04.03.2009 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-296 от 04.03.2009 г.                                                            Решение № Пр-Л-296 от 06.11.2014 г. за прекратяване на лицензията

145

„Енерджи Холд“ ЕООД

200444555

№ Л-298-15

16.03.2009 г.

15.03.2019 г.

 

Решение № Л-298 от 16.03.2009 г.                                                 изменена с Решение № И1-Л-298 от 26.07.2010 г.

146

Щаткрафт Маркетс ГмбХ

 

№ Л-299-15

16.03.2009 г.

15.03.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-299 от 16.03.2009 г.

147

„Арктос Енерджи“ ЕООД

131560208

№ Л-300-15

06.04.2009 г.

05.04.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-300 от 06.04.2009 г.                                                   Решение № И1-Л-300 от 15.02.2010 г. с което променя наименованието на лицензианта от „Електриксити трейд“ ООД на „Арктос Енерджи“ ЕООД

148

„Арктос Енерджи“ ЕООД

131560208

№ Л-300-15

06.04.2009 г.

05.04.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-300 от 15.02.2010 г. с което променя наименованието на лицензианта от „Електриксити трейд“ ООД на „Арктос Енерджи“ ЕООД

149

„ИВАС 2008“ ООД

200234980

№ Л-302-15

18.05.2009 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л- 302/18.05.2009 г.                                                            Решение № Пр-Л-302 от 21.03.2011 г., с което прекратява издадената лицензия

150

„Енерджи Брос“ ЕООД

200609131

№ Л-304-15

17.08.2009 г.

16.08.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-304 от 17.08.2009 г.

151

S.C TINMAR-IND SA

 

№ Л-305-15

31.08.2009 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-305 от 31.08.2009 г.                                                Решение № Пр-Л-305 от 20.10.2016 г., за прекратяване на лицензията

152

„Алпик Енерджи СЕ“

200857408

№ Л-306-15

31.08.2009 г.

30.08.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-306 от 31.08.2009 г.

153

РЕ Трейдинг СЕЕ с.р.о 

 

№ Л-308-15

28.09.2009 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-308 от 28.09.2009 г.

154

РЕ Трейдинг СЕЕ с.р.о 

 

№ Л-308-15

28.09.2009 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-308 от 07.02.2011 г. за изменение на лицензията по отношение наименованието на лицензианта

155

„Енерго-Про България“ ЕАД

130368870

№ Л-309-15

02.11.2009 г.

01.11.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-309 от 02.11.2009 г.

156

ЧЕЗ, а.с.

 

№ Л-311-15

23.11.2009 г.

22.11.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-311 от 23.11.2009 г.

157

„ЕЛПАУЪР“ ООД

200824696

№ Л-314-15

07.12.2009 г.

06.12.2019 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-314 от 07.12.2009 г.                                                               Решение № И1-Л-314 от 16.12.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

158

„Руднап Груп България“ ЕООД

200928346

№ Л-317-15

23.12.2009 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-317 от 23.12.2009 г.                                                            Решение № Пр-Л-317 от 24.02.2014 г.

159

„ЕКО ЕНЕРДЖИ САС“ ООД

200832383

№ Л-318-15

18.01.2010 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-318 от 18.01.2010 г.                                                     Решение № И1-Л-318 от 10.09.2012 г. за изменение на лицензията

160

Газпром Маркетинг и Трейдинг Лимитид

 

№ Л-321-15

22.02.2010 г.

21.02.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-321 от 22.02.2010 г.

161

„Веолия Енерджи България“ ЕАД

121371700

№ Л-323-15

15.03.2010 г.

14.03.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-323 от 15.03.2010 г.

162

„Веолия Енерджи България“ ЕАД

121371700

№ Л-323-15

15.03.2010 г.

14.03.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-323 от 15.12.2015 г.за допълнение на лицензия № Л-323-15 от 15.03.2010 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

163

„Е.ОН Енерджи Трейдинг“ СЕ

 

№ Л-325-15

26.04.2010 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-325 от 26.04.2010 г.

164

„Е.ОН Енерджи Трейдинг“ СЕ

 

№ Л-325-15

26.04.2010 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-325 от 09.12.2013 г. за прекратяване на лицензия

165

„Мерил Линч Комодитис (Юръп) Лимитид“

 

№ Л-326-15

26.04.2010 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-326 от 26.04.2010 г.                                                      Решение № Пр-Л-326 от 06.11.2014 г. за прекратяване на лицензията

166

„Интер Ню Енерджи“ ЕООД

200898611

№ Л-328-15

31.05.2010 г.

30.05.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-328 от 31.05.2010 г.

167

„Енел Трейд“ АД

 

№ Л-329-15

21.06.2010 г.

20.06.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-329 от 21.06.2010 г.

168

„Енергоинвестмънт“ АД

200929754

№ Л-330-15

21.06.2010 г.

20.06.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-330 от 21.06.2010 г.                                                    Решение № И1-Л-330 от 17.05.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-330-15 от 21.06.2010 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

169

„Енерджи МТ“ ЕАД

201149482

№ Л-331-15

26.06.2010 г.

24.06.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-331 от 25.06.2010 г.

170

„Енерджи МТ“ ЕАД

201149482

№ Л-331-15

26.06.2010 г.

24.06.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-331 от 09.07.2012 г. за допълнение и изменение на лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г.

171

„Енерджи МТ“ ЕАД

201149482

№ Л-331-15

26.06.2010 г.

24.06.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-331/14.10.2013 г.

172

„ТОШЕЛ - 92“ ЕООД

131444641

№ Л-334-15

02.08.2010 г.

01.08.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-334 от 02.08.2010 г.

173

„ТОШЕЛ - 92“ ЕООД

131444641

№ Л-334-15

02.08.2010 г.

01.08.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-334 от 04.03.2015 г., с което изменя лицензия № Л-334-15 от 02.08.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“,  като допълва същата с права и задължения за дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

174

„ГЕН-И София - търговия и продажба на електрическа енергия” ЕООД

201124483

№ Л-335-15

02.08.2010 г.

01.08.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-335 от 02.08.2010 г.

175

„ГДФ СУЕЗ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

№ Л-338-15

14.09.2010 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-338 от 14.09.2010 г.

176

„e&t Energie Handelsgesellschaft“ m.b.H.

 

№ Л-339-15

20.09.2010 г.

19.09.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-339 от 20.09.2010 г.

177

„ИНТЕРПРОМ“ ЕООД

121115366

№ Л-342-15

11.10.2010 г.

10.10.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-342 от 11.10.2010 г                                                                 Решение № И1-Л-342 от 15.09.2016 г., с което изменя лицензия № Л-342-15 от 11.10.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ИНТЕРПРОМ“ ЕООД, като допълва същата с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“                                                           

178

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД

148075985

№ Л-344-15

29.11.2010 г.

28.11.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-344 от 29.11.2010 г.

179

„ЕСП Златни Пясъци“ ООД

148075985

№ Л-344-15

29.11.2010 г.

28.11.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-344 от 15.12.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-344-15 от 29.11.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

180

„Джей Пи Морган Енерджи Юръп“ Лтд

 

№ Л-345-15

06.12.2010 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-345 от 06.12.2010 г.                                                       Решение № Пр-Л-345/20.10.2016 г., за прекратяване на лицензията

181

„Данске Комодитис“ А/S

 

№ Л-346-15

27.12.2010 г.

26.12.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-346 от 27.12.2010 г.

182

„Енерджи Инвест Юръп” АД

201315403

№ Л-347-15

27.12.2010 г.

26.12.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-347 от 27.12.2010 г.

183

„Енерджи Инвест Юръп” АД

201315403

№ Л-347-15

27.12.2010 г.

26.12.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-347 от 10.06.2013 г., с което изменя лицензията  за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

184

„Груп Транс Енерджи“ ООД

201195719

№ Л-348-15

17.01.2011 г.

16.01.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-348 от 17.01.2011 г.                                                            Решение № И1-Л-348/12.12.2011 г.

185

„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД

201208860

№ Л-349-15

17.01.2011 г.

16.01.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-349 от 17.01.2011 г.

186

 

 

 

 

 

 

Решение № И1-Л-349 от 28.11.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

187

„Ел Екс Корпорейшън“ АД

201313555

№ Л-354-15

20.04.2011 г.

19.04.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-354 от 20.04.2011 г.

188

„Ел Екс Корпорейшън“ АД

201313555

№ Л-354-15

20.04.2011 г.

19.04.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-354 от 20.04.2016  г., с което измененя и допълва лицензия № Л-354-15 от 20.04.2011 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

189

„Мост Енерджи“ АД

201325372

№ Л-355-15

20.04.2011 г.

19.04.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-355 от 20.04.2011 г.

190

„Мост Енерджи“ АД

201325372

№ Л-355-15

20.04.2011 г.

19.04.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

/ Решение № И1-Л-355 от 08.07.2013 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-355-15 от 20.04.2011 г. издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” и упражняване на дейността координатор на стандартна балансираща група.

191

„Мост Енерджи“ АД

201325372

№ Л-355-15

20.04.2011 г.

19.04.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-355 от 12.12.2013 г. изменение на лицензия с вкл. на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

192

„Джи Ви Ай“ ООД

17500385

№ Л-356-15

09.05.2011 г.

18.05.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-356 от 09.05.2011 г.

193

„Джи Ви Ай“ ООД

17500385

№ Л-356-15

09.05.2011 г.

18.05.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-356 от 30.05.2017 г. изменение и допълнение на лицензия, издадена за дейсността „търговия с ел. енергия“, с вкл. на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

194

„ЕЛЕКТРИЧНИ ФИНАНЧНИ ТИМ“ д.о.о.

 

№ Л-359-15

11.07.2011 г.

10.07.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-359 от 11.07.2011 г.

195

„ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ“ ЕАД

201398872

№ Л-360-15

21.07.2011 г.

20.07.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-360 от 21.07.2011 г.                                                  Решение № И1-Л-360/09.12.2013 г. за изменение на лицензия

196

„ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД

200990173

№ Л-361-15

21.07.2011 г.

20.07.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-361 от 21.07.2011 г.

197

„ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД

200990173

№ Л-361-15

21.07.2011 г.

20.07.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-361 от 08.04.2013 г. за изменение на лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г.

198

„ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ“ ООД

200990173

№ Л-361-15

21.07.2011 г.

20.07.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-361/06.10.2014 г. за изменение/ допълнение  на лицензия № Л-361-15 от 21.07.2011 г., допълнена с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група“

199

„Енерга Пауър Трейдинг“ АД

 

№ Л-362-15

19.09.2011 г.

20.07.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-362 от 19.09.2011 г.

200

„Енергопроект Ютилитис“ ООД

201643663

№ Л-364-15

03.10.2011 г.

02.10.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-364 от 03.10.2011 г.

201

„Енергопроект Ютилитис“ ООД

201643663

№ Л-364-15

03.10.2011 г.

02.10.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-364/ 24.02.2014 г. за изменение/допълнение на лицензия, допълнена с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“

202

„Си Енерджи Груп“ ЕАД

 

№ Л-365-15

24.10.2011 г.

23.10.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-365 от 24.10.2011 г.

203

„Си Енерджи Груп“ ЕАД

 

№ Л-365-15

24.10.2011 г.

23.10.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-365 от 08.07.2013 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-365-15 от 24.10.2011 г.

204

„Ес И И Пауър Трейдинг“ АД

203613341

№ Л-368-15

14.11.2011 г.

13.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-368 от 14.11.2011 г.

205

„Ес И И Пауър Трейдинг“ АД

203613341

№ Л-368-15

14.11.2011 г.

13.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-368/08.10.2012 г. за промяня наименованието на лицензианта от „Васт Електрисити“ ООД  на  „Ес И И Пауър Трейдинг“ ЕООД

206

„Ес И И Пауър Трейдинг“ АД

203613341

№ Л-368-15

14.11.2011 г.

13.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2- Л-368 от 16.06.2015 г., с което изменя лицензия № Л-368-15 от 14.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ издадена на „Ес И И Пауър Трейдинг“ ООД  като допълва същата с права и задължения за дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

207

„Ритъм-4-ТБ“ ООД

123655865

№ Л-370-15

21.11.2011 г.

20.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-370 от 21.11.2011 г.

208

„Ритъм-4-ТБ“ ООД

123655865

№ Л-370-15

21.11.2011 г.

20.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-370/17.12.2012 г. за изменение и допълнение на лицензия

209

„Ритъм-4-ТБ“ ООД

123655865

№ Л-370-15

21.11.2011 г.

20.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-370 от 13.10.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-370-15 от 21.11.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с включване на права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

210

„РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ

 

№ Л-371-15

21.11.2011 г.

20.11.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-371 от 21.11.2011 г.

211

„Енерджи Партс“ ООД

201612949

№ Л-372-15

12.12.2011 г.

11.12.2021 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-372 от 12.12.2011 г.

212

“Eнерджи Транс БГ“ ЕООД

201453614

№ Л-375-15

23.01.2012 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-375 от 23.01.2012 г.

213

“Eнерджи Транс БГ“ ЕООД

201453614

№ Л-375-15

23.01.2012 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-375/15.12.2015 г. за прекратяване на лицензия № Л-375-15 от 23.01.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „Енерджи Транс БГ“ ЕООД

214

„АКТАЕЛ“ ЕООД

201700160

№ Л-377-15

30.01.2012 г.

29.01.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-377 от 30.01.2012 г.

215

„Ситигруп Глобъл Маркетс“ Лимитед

 

№ Л-378-15

30.01.2012 г.

29.01.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-378 от 30.01.2012 г.

216

„ГЕН-И, търговия и продажба на електрическа енергия“ Д.О.О.

 

№ Л-379-15

27.02.2012 г.

26.02.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-379 от 27.02.2012 г.

217

„ЕДФ Трейдинг“ Лимитед

 

№ Л-380-15

27.02.2012 г.

26.02.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-380 от 27.02.2012  г.

218

„АЙ ТИ ЕМ Енерджи“ ООД

201730506

№ Л-381-15

19.03.2012 г.

18.03.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-381 от 19.03.2012 г.

219

„Енергео“ ЕООД

131346040

№ Л-382-15

02.04.2012 г.

01.04.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-382 от 02.04.2012 г.

220

„Енергео“ ЕООД

131346040

№ Л-382-15

02.04.2012 г.

01.04.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-382/03.09.2012 г., за изменение на издадената лицензия

221

„Енергео“ ЕООД

131346040

№ Л-382-15

02.04.2012 г.

01.04.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И2-Л-382/20.04.2016 г., с което измененя и допълва лицензия № Л-382-15 от 02.04.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група

222

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД

201869388

№ Л-386-15

16.07.2012 г.

15.07.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-386 от 16.07.2012 г.

223

„Eнерджи Съплай Грийн“ ЕООД

200686359

№ Л-387-15

16.07.2012 г.

15.07.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-387 от 16.07.2012 г.

224

„Проенерджи Трейд“ ООД

201918522

№ Л-389-15

03.09.2012 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-389 от 03.09.2012 г.                                                             Решение № Пр-Л-389 от 07.10 2013 г. за прекратяване на лицензия.

225

„Елпетра Енерджи“ ЕАД

201347194

№ Л-392-15

10.09.2012 г.

09.09.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-392 от 10.09.2012 г.

226

„Гунвор Интернешънъл“ Б.В

 

№ Л-395-15

01.10.2012 г.

30.09.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-395 от 01.10.2012 г.

227

„Фреа Акспо“ ЕООД

202179963

Лицензия № Л-398-15

22.10.2012 г.

21.10.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-398 от 22.10.2012 г.

228

„Фреа Акспо“ ЕООД

202179963

Лицензия № Л-398-15

22.10.2012 г.

21.10.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1- Л-398 /27.04.2015 г. относно изменение/допълнение на лицензия № Л-398-15 от 22.10.2012 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

229

„МВМ Партнер Енергиакерешкеделми Зрт.“

 

№ Л-399-15

05.11.2012 г.

04.11.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-399 от 05.11.2012 г.

230

„Холдинг Словенске електрарне“ д.о.о.

 

№ Л-400-15

19.11.2012 г.

18.11.2022 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-400 от 19.11.2012 г.

231

„РД ЧЗ Енерджи“ с.р.о.

 

№ Л-403-15

17.12.2012 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-403 от 17.12.2012 г.

232

„РД ЧЗ Енерджи“ с.р.о.

 

№ Л-403-15

17.12.2012 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-403 от 16.06.2015 г., с което прекратява лицензия № Л-403-15 от  17.12.2012 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „РД ЧЗ Енерджи“ с.р.о.

233

„РД ЧЗ Енерджи“ с.р.о.

 

№ Л-403-15

17.12.2012 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-403 от 06.06.2015 г. относно прекратяване на лицензия № Л-403-15/ 16.11.2009 г. за дейността търговия с електрическа енергия

234

„ТЕРА КАП“ ЕООД

202240100

№ Л-404-15

28.01.2013 г.

27.01.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-404 от 28.01.2013 г.                                                Решение № И1-Л-404 от 11.11.2013 г. за изменение/допълнение на лицензията.

235

„Е – Систъмс“ ЕООД

202189669

№ Л-405-15

06.02.2013 г.

05.02.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-405 от 06.02.2013 г.                                                Решение № И1-Л-405/07.10.2013 г. за изменение на лицензия.

236

„СЕВТ КОНСУЛТ“ ООД

200823943

№ Л-406-15

18.04.2013 г.

17.04.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-406 от 18.04.2013 г.

237

„Форнетин“ АД

202093813

№ Л-407-15

17.06.2013 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-407 от 17.06.2013  г.

238

„Форнетин“ АД

202093813

№ Л-407-15

17.06.2013 г.

 

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-407 от 03.02.2016 г., с което прекратява  лицензия № Л-407-15 от 17.06.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена на „Форнетин“ АД Пр-Л-407/03.02.2016 г.

239

„ЛИМАК ЕНЕРДЖИ ЮРЪП“ ЕАД

202285824

№ Л-412-15

08.07.2013 г.

07.07.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-412 от 08.07.2013 г.

240

„ДИКС 2001 - ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ“ ЕООД

202531279

№ Л-414-15

23.09.2013 г.

22.09.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-414 от 23.09.2013 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

241

„Елпетра Енерджи“ Лтд.

 

№ Л-416-15

07.10.2013 г.

06.10.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-416 от 07.10.2013 г.

242

ТЕЦ „Свилоза“ АД

814191178

№ Л-417-15

21.10.2013 г.

20.10.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-417 от 21.10.2013 г. с права и задължения за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

243

„Ар Си Пауър Енерджи“ ООД

202501916

№ Л-418-15

11.11.2013 г.

10.11.2023 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-418 от 11.11.2013  г. Решение № И1-Л-418 от 11.05.2015 г. за изменение/допълнение на лицензии № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“

244

„ПРОАКТ“ ООД

201869769

№ Л-420-15

06.01.2014 г.

05.01.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-420 от 06.01.2014 г.

245

„ПРОАКТ“ ООД

201869769

№ Л-420-15

06.01.2014 г.

05.01.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № ГЛ - 420 от 27.01.2014 г. за поправка на очевидна фактичеста грешка.

246

„ПРОАКТ“ ООД

201869769

№ Л-420-15

06.01.2014 г.

05.01.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение №И1-Л-420 от 13.10.2015 г. за допълнение на лицензия № Л-420-15 от 06.01.2014 г. с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

247

Витол Газ енд Пауър Б.В.

 

№ Л-421-15

27.03.2014 г.

26.03.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-421 от 27.03.2014 г.

248

„АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД

202836900

№ Л-423-15

01.07.2014 г.

30.06.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-423 от 01.07.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

249

„ВАПТЕХ Пауър“ ЕООД

202681058

№ Л-424-15

29.10.2014 г.

28.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-424 от 29.10.2014 г.

250

„Петрол Словенско енергийно дружество“ АД

 

№ Л-425-15

29.10.2014 г.

28.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-425 от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

251

„ТМ- Технолоджи“ АД

117609124

№ Л-426-15

29.10.2014 г.

28.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-426 от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

252

„Фотони Трейд” ООД

202727993

№ Л-427-15

29.10.2014 г.

28.10.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-427 от 29.10.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

253

„Енергия Натуралис Инт.“

 

№ Л-429-15

06.11.2014 г.

05.11.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-429 от 06.11.2014 г.

254

„Синергон Енерджи“ ЕООД

202668908

№ Л-430-15

06.11.2014 г.

05.11.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-430 от 06.11.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

255

„Трансенерго Ком“ СА

 

№ Л-431-15

28.11.2014 г.

27.11.2024 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-431 от 28.11.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

256

„Хидроенерджи Груп“ ООД

200688940

№ Л-433-15

16.02.2015 г.

15.02.2020 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-433 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

257

„Шел Енерджи Юръп Лимитид“

 

№ Л-434-15

16.02.2015 г.

15.02.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-434 от 16.02.2015 г.

258

„Грийн Уърлд Груп“ ООД

148057955

№ Л-436-15

04.03.2015 г.

03.03.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-436 от 04.03.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

259

„Репауър Трейдинг Чешка република“ СРО

 

№ Л-437-15

04.03.2015 г.

03.03.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-437 от 04.03.2015 г. Решение № Пр-Л-437/03.02.2016 г., с което прекратява лицензия

260

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД

202271438

№ Л-443-15

25.05.2015 г.

24.05.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-443 от 25.05.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

261

„Пи Пи Си България“ АД

203124126

№ Л-444-15

16.06.2015 г.

15.06.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-444 от 16.06.2015 г.

262

„ОМВ Трейдинг“ ГмбХ

 

№ Л-445-15

16.06.2015 г.

15.06.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-445 от 16.06.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

263

„ОМВ Трейдинг“ ГмбХ

 

№ Л-445-15

16.06.2015 г.

15.06.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-445 от 13.07.2017 г., с което прекратява лицензия № Л-445-15 от 16.06.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, издадена на „ОМВ Трейдинг“ ГмбХ

264

„ТПС Пауър Трейдинг“ СРЛ

 

№ Л-446-15

23.07.2015 г.

22.06.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-446 от 23.07.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

265

„Неас Енерджи“ АС

 

№ Л-447-15

23.07.2015 г.

22.06.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-447 от 23.07.2015 г.

266

„Джей Ей Ес Енерджи Трейдинг“ СРО

 

№ Л-449-15

13.10.2015 г.

12.10.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-449 от 13.10.2015  г.

267

„Енерговиа“ ЕООД

203328328

№ Л-450-15

13.10.2015 г.

12.10.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-450 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

268

„ЛЕ Трейдинг“ АС

 

№ Л-451-15

13.10.2015 г.

12.10.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-451 от 13.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

269

„КААлекс - енерджи“ ООД

121690235

№ Л-452-15

27.10.2015 г.

26.10.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-452 от 27.10.2015 г.

270

„КААлекс - енерджи“ ООД

121690235

№ Л-452-15

27.10.2015 г.

26.10.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-452 от 15.12.2015  г. за допълнение на лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за дейността „търговия с електрическа енергия”, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

271

„Златна Панега Цимент“ АД

820162213

№ Л-453-15

15.12.2015 г.

14.12.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-453 от 15.12.2015 г.

272

„Златна Панега Цимент“ АД

820162213

№ Л-453-15

15.12.2015 г.

14.12.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № И1-Л-453 от 16.12.2016 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

273

„Кей Ар Джи“ ЕООД

203601823

№ Л-454-15

15.12.2015 г.

14.12.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-454 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

274

„Фина Енерджи Трейдинг“ БВ

 

№ Л-455-

15.12.2015 г.

14.12.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-455 от 15.12.2015 г.

275

„Елпро България“ ООД

200872424

№ Л-456-15

15.12.2015 г.

14.12.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-456 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

276

„ЕНЕКОД“ АД

203638768

№ Л-457-15

15.12.2015 г.

14.12.2025 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-457 от 15.12.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

277

„ВАТ И ВОЛТ България“ ЕООД

203251885

№ Л-458-15

10.02.2016 г.

09.02.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-458 от 10.02.2016 г.

278

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 

175067722

№ Л-459-15

10.02.2016 г.

09.02.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-459 от 10.02.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

279

„ЕНЕРДЖИ АКТИВ“ ЕООД 

175067722

№ Л-459-15

10.02.2016 г.

09.02.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Пр-Л-459 от 20.10.2016 г.,

280

„ДИМЕКС ЕНЕРДЖИ ГРУП“ ООД

203659890

№ Л-460

09.03.2016 г.

08.03.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-460 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

281

„ЕСКО СЪРВИСИС“ ООД 

203800031

Лицензия № Л-461

09.03.2016 г.

08.03.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-461 от 09.03.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

282

„Интерелектрик“ ЕООД

203700764

№ Л-463-15

20.04.2016 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-463 от 20.04.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

283

„ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ООД

203734791

№ Л-464-15

20.04.2016 г.

19.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-464 от 20.04.2016 г. , допълнена с права и задължения за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

284

„БОЛКАН ЛОДЖИК“ ООД

202025709

№ Л-465-15

27.04.2016 г.

26.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-465 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

285

„ПАУЪР СИСТ“ ЕООД

200956954

№ Л-466-15

27.04.2016 г.

26.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-466 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

286

„ПауърОн“ ЕООД

203698288

№ Л-467-15

27.04.2016 г.

26.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-467 от 27.04.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

287

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

831609046

№ Л-468-15

27.04.2016 г.

26.04.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-468 от 27.04.2016 г.

288

„ВиБиДжи Енерджи“ ЕООД

202858327

№ Л-469-15

17.05.2016 г.

16.05.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-469 от 17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

289

„Ин Аут Енерджи“ ООД

203890655

№ Л-470-15

17.05.2016 г.

16.05.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-470 от 17.05.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

290

„САГА КОМОДИТИС“ АД

201775818

№ Л-471-15

17.05.2016 г.

16.05.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-471 от 17.05.2016 г.

291

„Тинмар Енерджи“ СА

 

№ Л-472-15

14.06.2016 г.

13.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-472 от 14.06.2016 г.

292

„САСА ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД,

200117087

№ Л-473-15

21.06.2016 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-473 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

293

„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД

203600397

№ Л-474-15

21.06.2016 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-474 от 21.06.2016 г.

294

„АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД

203600397

№ Л-474-15

21.06.2016 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

 Решение № И1-Л-474 от 16.03.2017 г. за изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

295

„РЕИЖ ЕНЕРДЖИ“ ООД

203590729

№ Л-475-15

21.06.2016 г.

20.06.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-475 от 21.06.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

296

„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

123526430

№ Л-476-15

18.08.2016 г.

17.08.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-476 от 18.08.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

297

„И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО

 

№ Л-477-15

01.09.2016 г.

31.08.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-477 от 01.09.2016 г.

298

„КУМЕР“ ЕООД

200907117

№ Л-478-15

01.09.2016 г.

31.08.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-478 от 01.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

299

„Тинмар съплай“ ЕООД

203888476

№ Л-479-15

15.09.2016 г.

14.09.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-479 от 15.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

300

„Мини Марица-изток“  ЕАД

833017552

№ Л-480-15

20.10.2016 г.

19.10.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-480 от 20.10.2016 г.

301

„Вис Електрик“  ЕООД

203523641

№ Л-481-15

16.12.2016 г.

15.12.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-481 от 16.12.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

302

„НОБ ЕЛЕКТРИК“ ООД

204145899

№ Л-482-15

16.12.2016 г.

15.12.2026 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-482 от 16.12.2016 г.

303

„ЕЛ БОНУС“ ЕООД

131381543

№ Л-484-15 от 16.03.2017 г.

16.03.2017 г.

15.03.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-484 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

304

„Сайт Енерджи“ ООД

202887535

№ Л-485-15 от 16.03.2017 г.

16.03.2017 г.

15.03.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-485 от 16.03.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

305

„Интеренерго енерджи енжинийъринг“ ЛТД

 

№ Л-486-15 от 16.03.2017 г.

16.03.2017 г.

15.03.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-486 от 16.03.2017 г.

306

„Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ

 

№ Л-487-15 от 16.03.2017 г.

16.03.2017 г.

15.03.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-487 от 16.03.2017 г.

307

„ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД

202718713

№ Л-488-15 от 12.04.2017 г.

12.04.2017 г.

11.04.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-488 от 12.04.2017 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

308

„ТРЕН“ ЕООД

175297965

№ Л-490-15 от 13.07.2017 г.

13.07.2017 г.

12.07.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение  № Л-490 от 13.07.2017 г.

309

„Оптимакс Енерджи“ ГмбХ

 

№ Л-491-15 от 13.07.2017 г.

13.07.2017 г.

12.07.2027 г.

Търговия с електрическа енергия

Решение № Л-491 от 13.07.2017 г.