Новини

КОНСУЛТАТИВЕН ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГУЛАТОРИ ОТ БАЛКАНИТЕ ЩЕ РАЗВИВА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАЦИЯТА НА ПАЗАРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ПРИРОДЕН ГАЗ И ВиК УСЛУГИТЕ


01.10.2018

За председателстващ Форума през първата година беше избрана Комисията за енергийно и водно регулиране

Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България беше избрана за Председателстващ на новосъздадения Консултативен форум на националните регулаторни органи на държавите от Балканския регион. Това беше решено на проведената на 29.09. в Солун среща на председателите на енергийните и водни регулатори на България, Гърция Сърбия, Македония и Черна гора, на която беше подписано Споразумение за учредяване на новата организация. Българският регулатор беше представен на срещата от членовете на КЕВР Александър Йорданов и Евгения Харитонова и от експерти от дирекции „Електроенергетика“ и „Природен газ“. Инициативата за създаването на постоянно действащ Консултативен Форум беше издигната от КЕВР на проведената на 1 и 2 март т.г. във Велико Търново Регионална среща на балканските енергийни регулатори, на която беше постигнато общо съгласие, че по този начин ще бъде стимулиран ползотворния многостранен диалог и ще се подпомогне структурирането на важните проблеми от общ интерес и изработването на съвместни решения и действия.

Като основни цели на Балканския Консултативен Форум в подписаното Споразумение се посочва засилване на сътрудничеството между държавите-членки за развитието на стабилна регулаторна и пазарна рамка, допринасяща за инвестиции в газовия, електроенергийния и водния сектор и за осигуряване на устойчиви, конкурентни и достъпни услуги за потребителите. Форумът ще предоставя рамка за провеждането на дискусии, обмяна на опит и изработване на общи позиции и препоръки по регулаторни въпроси. Членовете на новата организация ще координират и действията си за гарантиране на доставките в региона чрез оптимално използване на междусистемните връзки и диверсификация на енергийните източници, доставчици и преносни маршрути. Важен акцент в дейността на Форума ще бъдат усилията за страните за насърчаване на конкуренцията на енергийния пазар на регионално и европейско ниво и сближаване на позициите за установяване на хармонизирани, прозрачни и недискриминационни правила за интегриране на регионалния пазар.

Със Споразумението се създава ръководен орган на Форума - Съвет на регулаторите, в който участват висши представители на националните регулаторни органи-учредители. По конкретни теми ще бъдат формирани работни групи от експерти от националните регулаторни органи, които ще анализират и решават специфични въпроси и проблеми на енергийния и воден сектор. Консултативният Форум е отворен за членство и на други национални регулаторни органи от региона.

Съветът на регулаторите на Консултативния форум ще провежда ежегодни срещи през есента, на които ще приема основна рамка за дискусиите за следващите две години по теми от приоритетно значение за участниците. Годишната среща на Съвета ще бъде ръководена от националния регулатор, който е избран на ротационен принцип да председателства Форума през съответната година. Председателството ще определя дългосрочните цели на организацията и ще изготвя общ план по темите и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани на ежегодната среща на Съвета на регулаторите.

След избора на КЕВР за председателстващ през първата година на Консултативния форум, Годишната среща на Съвета на регулаторите ще бъде проведена в София.

„Председателството на Форума е признание за нарастващата роля в регионален мащаб на българския енергиен и воден регулатор. На проведените в Солун разговори КЕВР заяви готовността си в рамките на своя мандат да постави на разглеждане редица приоритетни за региона теми“, заяви след приключване на срещата членът на Комисията Александър Йорданов. Сред тях е предложението за изработване на пътна карта за либерализиране на газовия пазар в региона, което ще допринесе за синхронизиране на провежданите политики в процеса на либерализация, при спазване на европейските правила и директиви в газовата сфера. Според Александър Йорданов това ще подпомогне процесите на либерализация на газовите пазари и в страните от региона, които не членуват в ЕС, и ще създаде предпоставки за конкурентни цени, ползи за потребителите, намаляване на енергийната зависимост на региона и повишаване на енергийната сигурност.