Новини

КЕВР ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА В И К УСЛУГИ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ КЪМ НЕГО НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ МЕЖДУ СТОЛИЧНА ОБЩИНА И „СОФИЙСКА ВОДА“ АД


27.02.2018

    С Решение № 32 от 25.01.2018 г. по Протокол № 46 Столичен общински съвет е одобрил проект на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия за водоснабдителни и канализационни услуги, подписан между „Софийска вода“ АД и Столична община, ведно с Анекс 3 „Нива на услугите“ и проект на Списък с продукти – предмет на интелектуална собственост.  

    Решение № 32 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет заедно с приложенията към него (Приложение А: Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, Приложение № 1: Проект на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия, Приложение № 2: Анекс 3 – Нива на предоставяните ВиК услуги и Приложение № 3 Списък – лицензии) са публикувани на интернет страницата на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg).

    Одобрените от Столичен общински съвет изменения на Договора за концесия са представени от Столична община на 02.02.2018 г. в Комисията за енергийно и водно регулиране за даване на становище по реда на чл. 21, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ).  

    В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 7 и  чл. 21, ал. 3 от ЗРВКУ, Комисията прие с решение по Протокол №35 от 27.02.2018 г., т. 1, становище за съответствие на одобрените от Столичен общински съвет изменения на Договора за концесия със ЗРВКУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  Становището на КЕВР е прието в регламентирания в чл. 21, ал. 6 от ЗРВКУ 30-дневен срок от постъпването на материалите, и е изпратено до кмета на Столична община и председателя на Столичен общински съвет с писмо изх.№ В-17-44-1 от 27.02.2018 г.

    В изпълнение на изискванията и принципите за публичност и прозрачност, регламентирани в чл. 10, ал. 3 от Закона за енергетиката, приетото с решение по Протокол №35 от 27.02.2018 г., т. 1 становище на КЕВР е публикувано на интернет страницата на Комисията.