Новини

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРЕДВИЖДА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ


05.07.2023

Годишните изменения на одобрените цени на услугите ще отразяват разходите за електроенергия от свободния пазар, ще отчитат получените компенсации от бюджета и изпълнението на целевите нива за качество

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги /НРЦВКУ/. Сега действащата наредба е приета с Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.).

Комисията публикува на 22.06.2023 г. на интернет страницата си и на Портала за обществени консултации проекта на Постановление, мотивите към него, частична предварителна оценка на въздействието, както и становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет. В съответствие с нормативната уредба беше определен 30-дневен срок, в който заинтересовани страни могат да внесат становища по публикуваните документи.

Проектът на постановление цели да създаде подзаконова нормативна уредба, която да позволи при годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги да се отразяват действителните   разходи на ВиК операторите за закупена електроенергия от свободния пазар, при отчитане на получените от дружествата компенсации от държавата и на изпълнението на одобрените годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите.

С предложените промени се допълват основанията за изменение на одобрените бизнес планове през регулаторния период при настъпила промяна в границите на обособената територия на ВиК операторите и/или необходимост от предоставяне на нови ВиК услуги. Създава се и възможност за промяна на условията и реда за преразглеждане на цените на ВиК услугите през регулаторния период. Комисията ще има право да ги изменя  с едно решение, в рамките на текущата година, което ще създаде предпоставки за своевременно отразяване на евентуално настъпили непредвидени събития.

Оптимизират се и нормативните изисквания по отношение на реда за внасяне на  заявленията за утвърждаване на цени на ВиК услугите, като се съобразяват въведените в Закона за водите изисквания за съгласуването на бизнес плановете от асоциациите по ВиК и задълженията по сключените договори между асоциациите по ВиК и ВиК операторите.

За участие в общественото обсъждане Комисията покани държавни институции, синдикати, браншови организации, организации на бизнеса, всички ВиК оператори, Асоциации по ВиК и Националното сдружение на общините в Република България. От поканените участваха институцията на Омбудсмана, синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Съюзът на ВиК операторите, ВиК оператори  - „Софийска вода“, ВиК Петрич, ВиК „Златни пясъци“, „Увекс“-Сандански и „Лукойл Нефтохим“-Бургас. В обсъждането се включиха и областните администрации на Габрово и Кюстендил, които представляват местните Асоциациите по ВиК. Участва и зам.-кметът на гр.Созопол.

Мнозинството от участниците в обсъждането изразиха принципна подкрепа на измененията в НРЦВКУ и по-специално възможността при годишните изменения на одобрените цени на ВиК услуги да бъдат отразявани действителните разходи на ВиК операторите за закупена електроенергия от свободния пазар и получените от тях компенсации. Според Съюза на ВиК операторите, браншовия синдикат на КТ „Подкрепа“ и представители на редица ВиК дружества промените са в правилна посока и допринасят за постигането на двете основни цели в сектора – предоставяне на качествени услуги и поносимост на цените за потребителите. От името на Асоциация ВиК – Габрово същото становище изрази и областният управител на Габрово. Оценката на „Софийска вода“ е, че предлаганите промени в наредбата дават възможност за яснота и гъвкавост при определянето на цените на услугите, като призоваха Комисията да излезе с Указания по прилагането на промените. Браншовият синдикат на КНСБ счита, че промените са закъснели и са необходими промени не само в НРЦВКУ, но и в целия регулаторен модел, което ще намали регулаторната тежест за дружествата. За промени в модела обаче са необходими и съответни законови изменения.

„Промените в НРЦВКУ по инициатива на Комисията са навременни и тяхната цел е да се отчитат реално направените разходи на дружествата за закупуване на електроенергия от свободния пазар.   Бизнес плановете за периода 2022-2026 г. бяха разработени през 2021 г. в условията на безпрецедентно нарастване на цените на електрическата енергия. В последствие през 2022 г. държавата предостави и компенсации за разходите за електроенергия. В тази връзка започнахме работа по тези изменения още през 2022 г., но трябваше да изчакаме да получим отчетните данни за 2022 г. за да сме сигурни в нашите предложения“ - заяви председателят на работната група и директор на Главна дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев във връзка с коментари на някои участници в обсъждането. Той информира, че след окончателното приемане на наредбата регулаторът е длъжен да измени и указанията за нейното прилагане през регулаторния период, в които ще бъдат направени необходимите пояснения. Подчертано беше също, че цените в бизнес плана се прогнозират без индекс за инфлация, поради което одобрените цени впоследствие се изменят с размера на инфлация. Прилагането на инфлация само към определени разходни категории е в противоречие с метода „Горна граница на цени“.

В срок до 24.07.2023 г. всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища по Проекта на промени в Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. По всяко от тях регулаторът ще излезе с мотивирано становище.

Окончателно решение Комисията ще вземе на 10.08.2023 г., след което проектът на Постановление, мотивите към него и всички други документи ще бъдат внесени за одобрение в Министерския съвет.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на страницата на регулатора. Достъп до пълния запис на заседанието е достъпен на следния линк.