Новини

ОЧАКВА СЕ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ ДА БЪДЕ С ОКОЛО 8 НА СТО ПО-НИСКА В СРАВНЕНИЕ С ЮНИ


28.06.2023

Според председателя на КЕВР в сегашната ситуация е видима ползата от договора с азербайджанския газов доставчик за формиране на благоприятни цени за българските потребители

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на 12.06.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец юли 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Деница Златева.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления,  в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ от 1 юли 2023 г. да бъде в размер на 58,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от два различни източника.

В ценовия микс за м. юли е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 72,2 % от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. юли един договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.    

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. юли - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.   

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Деница Златева информира, че през последните няколко седмици се наблюдава ръст на борсовия индекс TTF - месец напред, който е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ. От 12 юни до днес този индекс е нараснал с над 19%, уточни тя. С оглед на тази тенденция, към днешна дата прогнозната цена на природния газ на „Булгаргаз“ за месец юли би била около 60,40 лв/MWh, или с около 8 % по-ниска от утвърдената цена за м. юни от 65,82 лв/MWh“. Подчертано беше, че благодарение на високия дял на азербайджанския газ в общото потребление, увеличението на борсовите индекси е сведено до минимум.

„Промяната в заявената прогнозна цена на природния газ е значително по-ниска от промяната на газовите борси през последните 20 дни. Това отново показва ползата от договора с азербайджанския газов доставчик, който не е обвързан с борсовия индекс TTF и има определящо влияние за формиране на цената на природния газ. Благодарение на това се редуцира влиянието на резки отклонения на газовите борси и се осигуряват благоприятни цени за българските потребители“, заяви на откритото заседание председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. От своя страна членът на Комисията Александър Йорданов подчерта наличието на три важни обстоятелства при доставките на „Булгаргаз“ за българския пазар през тази година– отпадането на зависимостта от един доставчик, разнообразяването на маршрутите за доставки и осигуряването на конкурентни цени за българските потребители, в сравнение с европейските спот пазари, дори в периодите на пикови цени. Той посочи, че българският газов пазар се развива и „Булгаргаз“ е в състояние да бъде активен участник на съседните газови пазари и да заеме позициите на значим търговец.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 01.07.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.юли. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 30 юни включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец юли, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от заседанието е наличен на следния линк.