Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 г.


07.06.2023

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание и обществено обсъждане на заявлението на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът на решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва управителят на дружеството Иван Иванов.

В бизнес планa на ВиК оператора беше предложено сегашната комплексна цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/, утвърдена за 2021 г., да се увеличи от 2,566 лв./м3 лв./м3 с ДДС - до 3,764 лв. за 2023 г. Комисията обаче коригира тази цена и я намали до 3.691 лв./м3  лв./м3 с ДДС, след като отчете реално извършените инвестиции и изпълнението на единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. Предлаганата цена е значително под нивото на социална поносимост за областта –  5,768 лв./м3./м3 с ДДС.

Причината на повишението на цената е необходимостта дружеството да изпълни планираните инвестиции през следващите 4 години, с което да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. Основен фактор са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар.  Разходите на дружеството ще нарастнат и поради  ежегодния ръст на работните заплати с 13,7%, заложен в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

С приходите от предоставяните услуги операторът ще изпълнява инвестиционна програма за 13,652 млн. лв., от които 10,758 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения.  Предвидените инвестиции са значително по-високи от задължителните по договора с Асоциацията по ВиК – София в размер на  5,214  млн. лв.млн. лв. ВиК операторът не е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ въпреки, че през изминалия регулаторен период границите на обособената територия на дружеството бяха променени с присъединяване на община Ботевград и дружеството оперира на цялата територия на София област.

ВиК операторът се ангажира да осигури високо качество на питейните води, като до 2026 г. бъде постигнато съответствие от 100 % за големите зони на водоснабдяване и 99,98% - за малките зони.  Към 2026 г. изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода се очаква да намалее с 6,2 %., а за услугата пречистване на отпадъчни води със 7,5%. Поради началото на експлоатацията на нова канализационна помпена станция /КПС/– Златица, към 2026 г. разходът на електроенергия за отвеждане на отпадъчни води се очаква да се увеличи.

Ревизираният бизнес план на дружеството е представен в Асоциация по ВиК – София на 07.04.2023 г. Съгласно договорните изисквания асоциацията е следвало да го разгледа и съгласува в 35-дневен срок, т.е. до 12.05.2023 г. В този срок няма произнасяне на асоциацията и на основание на нормативните изисквания, се счита, че бизнес планът е приет без възражения. Това означава, че няма законова пречка Комисията да започне неговото обсъждане.

На откритото заседание представителят на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София   изрази съгласие с изводите в доклада на работната група. Изтъкнато беше, че увеличението на цените е необходимо поради нарастналите разходи за електроенергия и материали. Това ще позволи да бъдат изпълнени поетите анжажименти по договора с Асоциацията по ВиК и към потребителите.

За участие в общественото обсъждане Комисията изпрати покани до всички заинтересовани страни, включително и представители на Асоциация ВиК – София и всички 22 общини, включени в обособената територия на ВиК оператора. От поканените лица присъстваха представители на Омбудсмана, на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК-София, Гражданска платформа „Изправи се.бг“.

От „Български ВиК Холдинг“ ЕАД изразиха пълната си подкрепа за бизнес плана и цените на дружеството. Според  Омбудсмана  рязкото повишаване на цените е икономически необосновано, тъй като не са отчетени предоставените компенсации за електроенергия и няма гаранции за подобряване качеството на услугите. Отрицателно становище за новите цени беше представено и от Гражданска платформа „Изправи се.бг“, според която проблемите с водоснабдяването на отделни места продължават и услугата е некачествена. Отправена беше критика към Асоциацията по ВиК, която след внасянето на безнес плана на 7.04 не се е произнесла в необходимия срок – 12.05.2023 г.

Представителят на Областната управа-София област потвърди, че Асоциацията по ВиК-София област няма прието становище по бизнес плана на ВиК оператора. Заявено беше, че бизнес планът е предоставен на всички общини след неговото внасяне и за 30.06 т.г. е насрочено Общо събрание за неговото обсъждане, на което общините трябва да се произнесат.

Председателят на КЕВР доц.Иван Иванов подчерта, че липсата на становище от Асоциацията по ВиК-София област по бизнес плана е неизпълнение на законово задължение.  Разпоредбите са изрични, че това е трябвало да стане в 35-дневен срок от неговото внасяне и при неспазване на този срок се счита, че е приет без възражение. Членът на Комисията Димитър Кочков заяви, че насрочването на заседание чак на 30.06 т.г. е необяснимо и регулаторът ще изпълни изискванията на закона като завърши започнатата процедура по одобряване на бизнес плана и цените на  дружеството. Във връзка с адекватното отчитане на компенсациите за цените на  електроенергията той информира, че регулаторът подготвя промени в нормативната уредба, които да позволят цените на електроенергията в бизнес плановете на дружествата ежегодно да бъдат коригирани.

Представителят на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София заяви, че дружеството ще даде отговор на отправените критики в писменото си становище, което предстои да внесе в КЕВР. 

По повод на коментари на участниците представителят на работната група даде обстойни разяснения. Съгласно законовите изисквания Комисията има правото да започне разглеждане на бизнес плана, независимо от липсата на становище на Асоциация ВиК – София област. Относно отражението на компенсациите за електроенергия върху цените на услугите беше заявено, че компенсациите през 2021 г. са отчетени от регулатора при изменението на цените за 2023 г., а компенсациите през 2022 г. ще бъдат отразени в изменението на цените за 2024 г. чрез коефициента Qр.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени  на закрито заседание на 29.06.2023 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.