Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ БИОМАСА И ОПРЕДЕЛЯНЕ Н


26.05.2023

На 31.05.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW.

 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол № 169 от 26.05.2023 г., т. 1, се осигурява и възможност за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект, и организации на потребители, могат да участват виртуално от разстояние чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

Да си регистрирате профил Skype;

Да добавите (след като си регистрирате профил Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти; Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 30.05.2023 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 31.05.2023 г. от 10:00 часа. Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас.

Проектът на решение е публикуван на интернет страницата на КЕВР.