Новини

ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОГРАНИЧАВАТ ФИНАНСОВИЯ РИСК ЗА БОРСОВИЯ ОПЕРАТОР И ПРЕДОТВРАТЯВАТ ЕВЕНТУАЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПАЗАРА


10.05.2023

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на правила за изменение и допълнение на  Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия /ПРОБПЕЕ, Правилата/. Проектът е изготвен по внесени предложения от борсовия оператор - „Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ ЕАД/. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът на правила и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. В общественото обсъждане участваха представители на БНЕБ ЕАД, ЕСО ЕАД и граждани.

Основната причина за измененията е ограничаване на финансовия риск за борсовия оператор, когато търговски участник забави плащане на пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“,  не актуализира обезпечението до изискуемия размер, както и когато не поддържа  наличното обезпечение в по-голям размер от общото задължение към оператора.      

С предложените изменения в Правилата се регламентира нов механизъм за управление и ограничаване на финансовия риск за оператора. Въвежда се лимит за търговия на краткосрочните пазарни сегменти, при което борсовият оператор вече няма да определя изискуемо обезпечение.  Този лимит ще бъде общ за пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“. По този начин  ще се минимизира риска от неизпълнение на парични задължения от страна на търговските участници, които с определяния от тях лимит ще планират по-добре подаваните от тях оферти, сключваните сделки и паричните потоци. Намалява се рискът за борсовия оператор при изпадане на търговски участник в несъстоятелност, тъй като паричните задължения на участниците ще бъдат погасени чрез предоставените в полза на БНЕБ ЕАД бързоликвидни обезпечения.Това ще предотврати евентуални неблагоприятни последици за организирания борсов пазар на електрическа енергия.

С промените се предвижда  параметрите на продуктите за търговия на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ да се регламентират изцяло в Инструкция № 6 „Спецификация на търгуваните продукти“. По този начин борсовият оператор ще може да реагира максимално бързо и адекватно на внезапни промени в пазарната конюнктура или в нормативната рамка, уреждаща отношенията на участниците в пазарни обединения, както и в европейското законодателство.     Други промени в Правилата са насочени към прецизиране и облекчаване на процедурата по регистрация на новите търговски участници на борсовия пазар, които ще посочват банкова сметка още при подаване на искане за регистрация.  

На общественото обсъждане представителят на БНЕБ ЕАД подчерта, че работната група е подобрила направените предложения за промени. Според ЕСО ЕАД промяната в обезпеченията може да доведе до увеличаване на небалансите на системата. Посочени бяха случаи на нарушения  от страна на отделни търговски участници, внасящи енергия, закупувана на отрицателни цени от борсите в Европа, което води до ръст на небалансите и поставя под сериозен риск сигурността на електроенергийната ни система. В тази връзка системният оператор ще предложи промяна в Правилата за работа на организирания борсов пазар, с която да може да се ограничава достъпа на такива участници.  

Отговаряйки на поставените на обсъждането въпроси, ръководителят на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ заяви, че новият механизъм за гарантиране на сделките няма да доведе до ръст на небалансите, тъй като в сравнение със сегашната ситуация, предоставянето на по-голяма гъвкавост в обезпеченията за пазарните участници намалява значително риска от непредвидени небаланси. Според него обаче има реален проблем, свързан с риск за енергийната система, в резултат на действия на търговски участници, закупили големи количества електроенергия на отрицателни цени и без да имат клиенти, са я внесли у нас. Това е създало сериозни рискове за системата, тъй като не са били налице достатъчни мощности за балансиране, което е влошило сигурността на цялата енергийна система. Пламен Младеновски посочи, че решение на този проблем е приетата от КЕВР нова Методика за балансиране, която влезе в сила от м. май т.г. Съгласно Методиката, когато електроенергийната система е в излишък, тогава търговските участници в излишък вече доплащат на ЕСО и по този начин не се стимулира подобно поведение.

В съответствие с нормативната уредба всички заинтересовани страни могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си решение.

Решението на КЕВР за приемане на промените в Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия ще бъде взето на заседание на 02.06.2023 г., след което нормативният акт ще бъдат изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.