Новини

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗИЯТА НА „БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА“ ЕАД ЗА ДЕЙНОСТТА „ОРГАНИЗИРАНЕ НА БОРСОВ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“


11.05.2023

Комисията за енергийно и водно регулиране продължи срока на лицензията на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ/ за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. Лицензията се издава за срок до 10 години, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за енергетиката.  

Извършеният от Комисията правен, икономически, финансов и технически анализ  е показал, че БНЕБ АД притежава технически възможности, финансови, материални и организационни ресурси за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на електрическа енергия“. С решението за продължаване  на лицензията регулаторът одобри и Правила за работа с клиенти, уреждащи реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали, данните за потреблението и достъпа на доставчиците и потребителите на енергийни услуги до тях.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 04.05.2023 г. Комисията проведе открито заседание. В него участва изпълнителният директор на БНЕБ Константин Константинов, който изрази съгласие с изводите в доклада.