Новини

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ ЗА ДЕЙНОСТТА „ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ“


11.05.2023

Комисията за енергийно и водно регулиране издаде лицензия СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Лицензията е за срок до 10 години, каквито са изискванията на чл. 42, ал. 1 от Закона за енергетиката

С приетото решение Комисията одобри бизнес план на дружеството за периода 2023 – 2027 г. и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадената лицензия.

Бизнес планът предвижда дружеството да извършва управление на физически и виртуален поток и обратен поток по два стратегически коридора - Германия-Източна Европа и Италия-България, покупка, съхранение и транспорт на природен газ. Навлизането на българския пазар на природен газ е част от общото стратегическо бизнес развитие на компанията с цел разширяване на дейностите в страни от ЕС. Според дружеството десетгодишният срок на лицензията дава необходимата рамка за участие на всеки сегмент от пазара на едро, както и за изграждане и поддържане на дългосрочни и стратегически проекти.

С одобрените Правила за работа с потребители на енергийни услуги се уреждат договорите, сключвани за покупко-продажба на природен газ, взаимоотношенията с клиентите, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадените жалби, сигнали и предложения. Регламентирани са също формата на данните за потреблението и процедурата, по която доставчиците и потребителите на енергийни услуги получават достъп до тях. 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решението за издаване на лицензия на СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ, Комисията проведе открито заседание на 04.05.2023 г. На него представител на заявителя подчерта, че приема без възражения изводите и констатациите в изготвения доклад.