Новини

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПУБЛИКУВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ЦЕНИ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД 1.07.2023 – 30.06.2024 Г.


11.05.2023

Във връзка с високия обществен интерес и в изпълнение на политиката на публичност и прозрачност КЕВР публикува на интернет страницата си Предложения за цени в сектор „Електроенергетика“ и Предложения за цени в сектор „Топлоенергетика“, в сила от 01.07.2023 г. Ценовите предложения на енергийните дружества са за регулаторния период 1.07.2023 – 30.06.2024 г.  

Информацията за предложените цени се предоставя, тъй като заявленията са публикувани на интернет страницата на КЕВР в неповерителни версии, които са предоставени от самите енергийни дружества. Заявленията са подадени в Комисията в изпълнение на  чл. 41 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.    

КЕВР е в процес на анализиране на постъпилите ценови заявления на енергийните дружества и предстои да изготви доклади по тях. Те ще бъдат разгледани в нормативно установения срок на открити заседания и на обществени обсъждания.