Новини

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН И ЦЕНИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 г.


03.05.2023

Комисията намали предложената от дружеството цена за 2023 г. след като отчете неизпълнението на част от инвестициите и от показателите за ефективност за периода 2020-2021 г.

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание и обществено обсъждане във връзка със заявлението на  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група и проектът на решение бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва председателят на Съвета на директорите на дружеството Саркиз Караджиян.

След като на 29.09.2021 г. Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич внесе   бизнес план и предложение за цени, дружеството изготви преработен вариант, който отчете наложения от  Народното събрание мораториум върху цената на ВиК услугите. Окончателният бизнес план за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г. беше внесен за одобрение от КЕВР на 14.03.2023 г. Във връзка с влезли в сила съдебни решения, установяващи, че ПСОВ „Албена“ не е публична общинска, а е частна собственост, в плана е изключен ефекта на съоръжението върху ценообразуващите елементи.

На заседание на 12.04.2023 г. Общото събрание на АВиК-Добрич е взело решение за съгласуване на окончателния бизнес план.

Комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2023 г. беше заложено да се увеличи от 3,010 лв./м3 с ДДС до 4,471 лв./м3 с ДДС. Предложените цени бяха коригирани от Комисията, като бяха отчетени нивата на неизпълнение на част от инвестициите и  от единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. В резултат на това предложената за утвърждаване комплексна цена за 2023 г. е 3,746 лв./м3 с ДДС, значително под нивото на социална поносимост за областта - 5,357лв./м3 с ДДС. Увеличението на цената цели подобряване на качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 г. Това може да се постигне, ако дружеството акумулира съответните приходи.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените разходи за материали и външни услуги през 2021-2022 г., сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е планираният ежегоден ръст на работните заплати с 13,3%, който е под нивото на заложеното ежегодно увеличение с 15%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич ще реализира инвестиционна програма в размер над 6,088 млн. лв., от които близо 5 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения.  Предложените инвестиции са значително по-високи от задължителните по договора с Асоциацията по ВиК – Добрич в размер на 2 млн. лв. Заложено е до 2026 г. общото потребление на електрическа енергия да бъде намалено  с 39,3%, в сравнение с 2020 г., като само за услугата доставяне на вода се прогнозира намаление от 41%. Предвидено е за услугата пречистване на отпадъчни води да бъде произвеждана електроенергия от собствени източници. За тази цел в ПСОВ Добрич са въведени в експлоатация два когенератора с обща мощност 250 кВт, които се очаква годишно да произвеждат 500 МВч  електроенергия.

На откритото заседание представителят на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич изрази несъгласие с коригираната от Комисията цена, тъй като намаляването на финансовите потоци затруднява цялостната дейност на дружеството. Според него това ще постави под риск редица планирани проекти.

За участие в общественото обсъждане Комисията изпрати покани до  заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката. От поканените участваха представители на Омбудсмана, на Националният браншови синдикат – КНСБ и на „Албена“ АД.

Представителят на Омбудсмана заяви, че независимо от направената ценова корекция, не подкрепя предложените цени на дружеството. Според институцията увеличението с 25 % е необосновано на фона на сериозното неизпълнение на много от показателите за качество и ефективност. Браншовият синдикат към КНСБ подкрепи предложението за бизнес план и за цени, като същевременно призова да се отчетат усилията на дружеството за подобряване на дейността. Представителите на „Албена“ АД считат, че след решението на ВКС ПСОВ-Албена е тяхна собственост и ВиК дружеството дължи обезщетение за ползването. Те настояха разходите за наем да бъдат включени в ценообразуващите елементи, тъй като операторът получава средства за предоставяната услуга.

В отговор на коментарите представителят на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич уточни, че ползването на ПСОВ-Албена продължава, тъй като все още няма решение на Асоциацията по ВиК тя да бъде извадена от активите на оператора.

Директорът на дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев, ръководител на работната група,  заяви, че корекцията на предложената от дружеството цена е направена след отчитане на изпълнените инвестиции и постигнатите нива на показателите за ефективност след 5-та година на предходния регулаторен период (2020-2021 г.). В отговор на настояването на Омбудсмана в предлаганите цени да бъде отчетено влиянието на дадените компенсации за електрическа енергия той уточни, че компенсациите не могат да се прогнозират в бизнес плана, тъй като се предоставят на дружествата постфактум. Във връзка с влязло в сила съдебно решение относно собствеността на ПСОВ Албена и получена информация от „Български ВиК Холдинг“ ЕАД за водени преговори за изкупуване на съоръжението, Комисията е изчакала с разглеждането на проекта на бизнес план. Поради факта, че не е постъпила информация за постигнати договорености, ВиК операторът е представил ревизиран бизнес план в който изцяло е изключил ефекта на съоръжението върху всички ценообразуващи елементи.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на  „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич на заседание на 30.05.2023 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.