Новини

КЕВР УТВЪРДИ ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ ОТ 77,55 лв./MWh


01.05.2023

Намаляването на цената с 21 % спрямо м. април е благоприятен фактор за всички потребители и особено за топлофикационните дружества и осигурява добри цени за битовите потребители на топлинна енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м. май в размер на 77,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. 

Комисията утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

В ценовия микс за м. май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ /IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 62,65 % от потреблението на страната за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.  

След организиране на тръжна процедура „Булгаргаз“ е сключил за м. май два договора с търговци от региона за доставка на втечнен природен газ (ВПГ). Договорите са сключени по показатели минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества природен газ за м. май се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти

Утвърдената цена от 77,55 лв./MWh е с 21 % по-ниска от цената за м. април, която беше в размер на 98,16 лв./MWh. Основен фактор за това е устойчивата тенденция за намаление на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниското потребление.

„Благодарение на усилията на „Булгаргаз“ българските потребители ще ползват през м. май природен газ на една много благоприятна, значително по-ниска цена. Намалението ще се отрази пряко върху всички ползватели на синьо гориво и особено  върху топлофикационните дружества, при които 70 на сто от цената се формира от природния газ“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов на проведеното на 25.04 т.г. открито заседание. По този начин се осигуряват благоприятни цени на топлинната енергия, което е добра новина за битовите потребители.    

Решението на КЕВР за утвърждаване на цената на природния газ за м. май 2023 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.