Новини

ОЧАКВА СЕ ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАЙ ДА БЪДЕ С ОКОЛО 18 НА СТО ПО-НИСКА В СРАВНЕНИЕ С М.АПРИЛ


25.04.2023

Комисията прие положително становище за издаване на лицензия на СОКАР за дейността „търговия с природен газ“

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на 10.04.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец май 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритото заседание участва изпълнителният директор на обществения доставчик Деница Златева.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 май 2023 г. да бъде в размер на 90,10 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс за м. май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 58,2 % от потреблението за м. май и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. май два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Договорите са сключени след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.    

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. май - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.   

„Към днешна дата цената на природния газ на „Булгаргаз“ за месец май би била около 80 лв./MWh или с близо 18% по-ниска от цената за м. април, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на обществения доставчик Деница Златева. Прогнозата на „Булгаргаз“ за месец юни е цената да намалее с още 3-4% в сравнение с м. май.  Газовото дружество е осигурило необходимите количества за клиентите си до края на 2023 г. заяви Деница Златева.  

„Благодарение на усилията на „Булгаргаз“ за българските потребители е осигурено значително намаление с 18 на сто на цената на природния газ за м. май. Намалението има пряко отражение върху всички ползватели на синьо гориво и особено за топлофикационните дружества, при които 70 на сто от цената се формира от природния газ“, заяви председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. По думите му по този начин се осигуряват благоприятни цени на топлинната енергия, което е добра новина за битовите потребители.   

  На откритото заседание доц. Иванов съобщи, че по-рано днес енергийният регулатор е разгледал и одобрил доклад във връзка със заявлението на азърбайджанската компания СОКАР Трейдинг Газ енд Пауър САРЛ за издаване на лицензия за дейността „търговия с природен газ“. Отчетено е, че параметрите в предложения бизнес план за периода 2023-2027 г. осигуряват на дружеството-заявител необходимите материални, финансови, технически и организационни ресурси за изпълнение на лицензионните задължения. Предстои в рамките на две седмици регулаторът да проведе открито заседание, след което да вземе окончателно решение за издаване на лицензията. 

„Това решение на Комисията се вписва в цялостната архитектура на инициативата Solidarity Ring (STRING) за сътрудничество между държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR) и газопреносните оператори на България (Булгартрансгаз), Румъния (Transgaz), Унгария (FGSZ), Словакия (Eustream). По този начин българският регулатор дава  важен принос за повишаване на сигурността  на доставките на природен газ за региона на Централна и Югоизточна Европа в рамките на инициативата, предложена от България и подкрепена от Европейската комисия. Това е добра новина за битовите потребители и българския бизнес, тъй като допълнително се укрепват позициите на България за доставки за региона“, подчерта председателят на КЕВР доц.Иван Иванов.   

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 01.05.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.май. Данните ще отчетат котировките на международните газови пазари, актуалния валутен курс, както и условията по сключените договори за доставка. Същия ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец май, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР.