Новини

КЕВР ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


11.04.2023

Инициираните от регулатора промени повишават ефективността на балансиращия пазар и създават предпоставки операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия да участват на пазара

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри  изменения и допълнения на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ, Правилата/. Целта на промените е по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия, което повишава ефективността на балансиращия пазар и допринася за енергийни доставки при минимални разходи.

С промените е приета нова Методика за определяне на цени на балансиращата енергия, с която се създава механизъм за изчисляване на разходите за балансиране на координаторите на балансиращи групи във всеки период на сетълмент, статус на регулиране, позиция на небаланса (излишък/недостиг) и посока на плащане. Методиката се основава на резултатите от извършените симулации след въвеждането на 15-минутния период на сетълмент, с отчитане на реални данни за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г. С Методиката не се допуска отделни участници да се възползват от досегашните недостатъци на пазара, като умишлено избират да бъдат в недостиг/излишък, вместо да се стремят да прогнозират максимално точно баланса на групата си.

Освен приемане на новата Методика, промените в ПТЕЕ създават нормативни предпоставки операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия да се превърнат в пълноценни участници на пазара. По този начин се гарантира тяхната равнопоставеност с останалите участници. Уреждат се и отношенията между участниците на енергийните пазари и съответните оператори на електрически мрежи, както и с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.  

В съответствие с изискванията преди приемането на промените в Правилата Комисията публикува на интернет страницата си и на Портала за обществени консултации проекта на нормативен акт и доклада на работната група. На проведеното на 8.03.2023 г.  обществено обсъждане преобладаващата част представители на заинтересованите страни изразиха принципна подкрепа на предлаганите изменения и ги определиха като навременни и допринасящи за правилното функциониране на пазара. Според тях с новата Методика се завършва важен етап в реформата на балансиращия пазар и се въвеждат европейските практики за постигане на по-справедливи разходи за небаланси и за енергийни доставки при минимални разходи. От страна на Комисията беше посочена необходимостта измененията да бъдат въведени без отлагане, тъй като запазването на сегашната ситуация деформира пазара и води до недостиг в цялата енергийна система, което застрашава енергийната сигурност на страната.   

Решението на Комисията за приемане на измененията и допълненията на Правилата за търговия с електрическа енергия е изпратено за обнародване в „Държавен вестник“.