„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД, ГР. ПАЗАРДЖИК ЩЕ ИНВЕСТИРА 5,6 МЛН. ЛВ. ЗА ДА ГАРАНТИРА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И ДА НАМАЛИ ЗАГУБИТЕ ПО МРЕЖАТА


14.03.2023

КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание и обществено обсъждане по заявлението на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик за одобряване на бизнес план на ВиК оператора и утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2022-2026 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, след като в тях бяха извършени корекции в резултат на препоръките от КЕВР. Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

За изминалия регулаторен период 2017-2021 г „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик нямаше одобрен бизнес план. С решение на КЕВР административното производство беше спряно поради законови неуредици, свързани с обособената територия, на която ВиК операторът е следвало да предоставя ВиК услуги на потребителите.

След като с допълнително споразумение от 2022 г. договорът с Асоциация ВиК – Пазарджик беше изменен, през регулаторния период 2022-2026 г. дружеството вече предоставя ВиК услуги на потребителите в общините Пазарджик, Септември, Лесичово, а от 01.06.2022 г. - и в община Белово.

На проведеното на 01.03.2023 г. общо събрание Асоциация ВиК – Пазарджик е съгласувало актуализирания бизнес план.

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик планира през новия регулаторен период 2022-2026 г. да бъдат извършени значителни инвестиции с цел запазване на качеството на питейните води и намаляване на загубите. Дружеството си поставя за цел да постигне по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa ВиК операторът предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2023 г. да се увеличи от 1,644 лв./м3 с ДДС до 2,688лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена  е  значително под нивото на социална поносимост за областта – 3,652лв./м3 с ДДС. Дружеството трябва през периода 2023-2026 г. да акумулира приходи, които да гарантират, че поставените цели ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,8%, който е в съответствие със заложения в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През регулаторния период ВиК операторът предвижда да реализира инвестиционна програма в общ размер 5,612 млн. лв., от които 4,413 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Пазарджик в размер на 3,697 млн. лв.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик е през новия период до 2026 г. да бъде запазено постигнатото високо качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на изискванията като се достигнат нива на съответствие от 99,52 % за големите зони на водоснабдяване и 98,49% - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 98,01 %.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 27,07 м3/км/д до ниво от 23,45 м3/км/д., при определена от Комисията индивидуална цел от 23,99 м3/км/д.

След присъединяването на община Белово през 2022 г., дружеството прогнозира да намали  изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 3,9 % през 2026 г., спрямо отчета за 2020 г.  Предвижда се специфичният разход кВтч/м3 вода на вход водоснабдителна система да се понижи 0,372 през 2020 г. до 0,355 през 2026 г.

За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на потребената електрическата енергия с 61,8% през 2024 г. спрямо отчета за 2020 г. Причината за това е предстоящото въвеждане в експлоатация от средата на 2023 г. на третично пречистване за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор на ПСОВ – Пазарджик. До края на периода се планира намаление на потребената електроенергия с 5,4%, при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ спада от 0,208 през 2024 г. до 0,198 през 2026 г.

Във връзка с днешното обществено обсъждане Комисията покани за участие всички заинтересовани страни, включително и представители на Асоциация ВиК – Пазарджик. Въпреки дадената възможност в дискусиите се включиха само представител на Омбудсмана и ръководителят на Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ.  Заявено беше и дистанционно участие и на Българската Търговско промишлена Палата - Пазарджик, но то не се състоя.

На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик заяви, че приема доклада на Комисията. Но общественото обсъждане от браншовия синдикат на КНСБ беше изразена подкрепа за доклада на Комисията и за предложения бизнес план на ВиК оператора. Посочено беше, че средната работна заплата в сектора е 1180 лв. и независимо от увеличението тя остава на по-ниско ниво от средната за страната. Обърнато бе и внимание, че изтича срока на 10-годишната стратегия за развитие на водния сектор и е наложително приемането на нов стратегически документ и на съответната нормативна уредба.

 Управителят на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик изтъкна, че промяната на цените на услугите е належаща, тъй като те са определяни в годините назад, когато   минималната  заплата е била 240 лв, а сега тя е вече 780 лв.  При окрупняването на обслужваната територия с присъединяване на община Белово са били спазени всички предвидени нормативни изисквания по отношение, но са възникнали и трудности, тъй като от страна на общината са предоставени мрежите и съоръженията, но не и необходимата техника. По отношение на компенсациите за електроенергия беше изложено становището, че са необходими и други компенсации поради нарастналите цени на останалите компоненти – тръби, материали, съоръжения.

 Ръководителят на работната група и директор на дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев поясни, че поради неяснотите, свързани с границите на обособената територия, ВиК дружеството е нямало одобрен бизнес план за отминалия регулаторен период. С редица примери той очерта някои от  съществуващите  проблеми в провежданата политика от държавата по отношение на асоциациите по ВиК. Изразено беше очакване след одобряване на бизнес плана ВиК Пазарджик да успее с активна работа да постигне поставените в програмата си цели.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането и заинтересованите страни могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на   „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД, гр. Пазарджик  на заседание на 31.03.2023 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.