Новини

С ИНВЕСТИЦИИ ЗА НАД 15 МЛН. ЛВ. И ВЪВЕЖДАНЕТО ПРЕЗ 2023 г. НА НОВА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ВиК ШУМЕН ПЛАНИРА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ


14.03.2023

По ОП „Околна среда“ ще бъдат реализирани проекти за реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за гр. Шумен и гр. Нови пазар с цел подобряване на ВиК услугите

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД планира значителни инвестиции. С изготвения бизнес план дружеството си поставя за цел да повиши качеството на ВиК услугите и да постигне по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2023 г. да се увеличи от 3,426 лв./м3 с ДДС до 5,135 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена  е под нивото на социална поносимост за областта – 5,411 лв./м3 с ДДС.  През периода 2023-2026 г. дружеството трябва да акумулира приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените разходи за материали и външни услуги през 2021-2022 г., сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, който е в съответствие със заложения в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен“ ООД за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, в които бяха извършени корекции  след направените от КЕВР препоръки. Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

През регулаторния период „Водоснабдяване и Канализация - Шумен“ ООД ще реализира инвестиционна програма в общ размер 15,196 млн. лв., от които 12,855 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Шумен в размер на 3,010 млн. лв.  ВиК операторът е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. В инвестиционната програма заложеното съфинансиране по проекта е в размер на 9,739 млн. лв., като се предвиждат реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за гр. Шумен и гр. Нови пазар.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е с въвеждането през тази година в експлоатация на ПСПВ-Шумен  до 2026 г. да бъде постигнато по-високо качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на изискванията с достигане на нива на съответствие от 99 % за големите зони на водоснабдяване и 98 % - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 79 %.

ВиК операторът планира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 31,01 м3/км/д до ниво от 17,85 м3/км/д., при определена от Комисията индивидуална цел от 27,00 м3/км/д. По този начин дружеството ще подобри допълнително устойчиво водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи.

Дружеството прогнозира и значително намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 39,9 % през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход водоснабдителна система се намалява 1,084 през 2020 г. до 0,990 през 2026 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води се прогнозира намаление на  изразходваната електрическа енергия с 4,3% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ намалява от  0,413 за 2020 г. до 0,380 за 2026 г.

На проведеното на 15.02.2023 г. общо събрание на Асоциация ВиК – Шумен не е взела решение по бизнес плана и не е изпълнила законовото изискване – или да го съгласува, или при констатирани несъответствия да го върне за преработка с мотивирано становище и указания. Съгласно изискването на нормативната уредба, когато асоциациите по ВиК или общинските съвети не са взели решение по бизнес плана на ВиК оператор в изискуемия в договора между тях срок, се счита, че планът е приет без възражения.

Във връзка с днешното обществено обсъждане Комисията покани за участие всички заинтересовани страни, включително и представители на Асоциация ВиК – Шумен. Въпреки дадената възможност в дискусиите се включиха само представител на Омбудсмана, ръководителят на Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и представители на Община Шумен - председателят на Общинския съвет, един общински съветник и главният инженер по ВиК в администрацията на местната власт.

От „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД не се включиха в обсъжданията, независимо, че предварително бяха заявили дистанционно участие по системата за комуникации Skype.

Според представителите на община Шумен провеждането на заседанието е недопустимо – областната Асоциация по ВиК и общинските съвети не са приели бизнес плана, заложените показатели за качество не се постигат, а питейната вода не отговаря на нормите, тъй като се до доставя от яз. Тича, където няма обособена санитарно-охраняема зона. Те настояха за спиране на започналата процедура по одобряване на бизнес плана и цените на дружеството. По тяхно мнение КЕВР трябва да изготви оздравителна програма на дружеството, в бизнес плана да бъдат отразени забележките на отделните общини в областта, след което в него да бъдат нанесени корекции и той да бъде консултиран с потребителите.

Комисията спазва стриктно изискванията на нормативната уредба, заяви категорично в отговор на поставените въпроси ръководителят на работната група и директор на дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев. Съгласно чл.198 в, ал.9 от Закона за водите, решенията на Общите събрания на водните асоциации се приемат с мнозинство от ¾ от присъстващите. Протоколът от заседанието на Асоциация по ВиК-Шумен показва, че „за“ приемането на бизнес плана са гласували около 42,43%, „против“ – 52,22% и 5,35 % са се въздържали. В същия документ изрично се казва, че „на основание чл. 14, ал.3 от Правилника на Асоциацията не е прието решение“. В резултат на отрицателно гласуване на общини е следвало Асоциацията да вземе решение и да изиска от оператора да коригира своя бизнес план като отрази тези становища. Пояснено беше, че съгласно нормативната уредба, когато асоциациите по ВиК или общинските съвети не са взели решение по бизнес плана на ВиК оператор в изискуемия в договора между тях срок, се счита, че планът е приет без възражения и няма пречки за неговото разглеждане от КЕВР, подчерта д-р Касчиев. Комисията няма никакво отношение  към дейността на асоциациите по ВиК и когато няма взето решение процедурата не може да бъде спряна. Това становище беше потвърдено от председателя на Комисията доц. Иван Иванов, който заяви че регулаторът действа в изпълнение на закона, тъй като бизнес планът на дружеството нито е бил одобрен от Асоциацията, нито е бил върнат за доработване с даване на указания.

Оздравителна програма следва да бъде изискана от собственика на ВиК дружеството, а не от Комисията, заяви д-р Касчиев. В правомощията на регулатора е единствено да разгледа бизнес плана и цените, но той не възлага изготвянето на оздравителни мерки. Такава програма може да бъде изискана от собственика на търговското дружество, като конкретно за „ВиК“ ООД, гр. Шумен собствеността на дружеството е разпределена между държавата и общините в областта, включително и община Шумен. Опровергани бяха твърденията на представителите на местната власт, че в доклада на Комисията не е отчетено отражението на въвеждането на новата пречиствателна станция за питейни води. В бизнес плана е посочена изчерпателна информация за планираните разходи на станцията, както и за всички ценообразуващи елементи, заложена е информация относно намаляване на загубите, повишаване качеството на водата и др. показатели. Според члена на Комисията Димитър Кочков регулаторът ще отчете всички становища и ще свърши своята работа, но практиката сочи, че има асоциации по ВиК, които не са наясно със своите правомощия съгласно нормативната уредба.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен“ ООД на заседание на 31.03.2023 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.