Новини

ИНИЦИИРАНИТЕ ОТ КЕВР ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПОДОБРЯВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАЛАНСИРАЩИЯ ПАЗАР И ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА ЗА ЕНЕРГИЙНИ ДОСТАВКИ ПРИ МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ


08.03.2023

Създават се предпоставки операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия да участват на електроенергийния пазар

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност проектът и докладът на работната група бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора и на Портала за обществени консултации. В обсъждането участваха представители на  ЕСО, НЕК, трите електроразпределителни дружества - Електрохолд, ЕВН и „Златни пясъци“, Асоциация на търговците на електроенергия, Българска Федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска фотоволтаична асоциация, Институт за развитие и управление на ресурсите, Асоциация „Хидроенергия“ и др.

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ) е свързан с необходимостта от приемане на изцяло нова методика за определяне на цени на балансиращата енергия, привеждането на ПТЕЕ в съответствие с измененията в Закона за енергетиката, с които се регламентира дейността на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, и прецизирането на разпоредбите, касаещи заплащането на мрежови услуги и на цената за задължения към обществото.

С предложената Методика за определяне на цените на балансиращата енергия, която е приложение към ПТЕЕ, се цели създаването на механизъм за изчисляване на разходите за балансиране на координаторите на балансиращи групи във всеки период на сетълмент, статус на регулиране, позиция на небаланса (излишък/недостиг) и посока на плащане. Новата методика се основава на резултатите от извършените симулации с постигнатите реални данни за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г. след въвеждането на 15-минутния период на сетълмент.

С проекта на Методика не се допуска създаването на стимули за пазарните участници преднамерено да бъдат в позиция на изкуствен недостиг или изкуствен излишък. Същевременно цените за недостиг и излишък са равно отдалечени от цената на пазарен сегмент „Ден напред“ на организирания борсов пазар на електрическа енергия. Освен това, паричните потоци следват позицията на небаланс на системата, т.е. независимо дали пазарният участник е в излишък или недостиг, той е третиран като доставчик на балансираща енергия и получава плащане от оператора, ако помага на системата, т.е. ако небалансът му е обратен на системния, съответно плаща при еднаква посока на системния небаланс. Методиката съдържа таблица, която позволява на координаторите на балансиращи групи лесно да изчислят разходите за небаланси на групата си за всеки период на сетълмент.

Освен приемане на нова Методика за определяне на цените на балансиращата енергия с промените в ПТЕЕ се създават нормативни предпоставки операторите на затворени електроразпределителни мрежи и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия да участват на електроенергийните пазари. По този начин се гарантира тяхната равнопоставеност с останалите търговски участници и възможността пълноценно да осъществяват дейността си. С измененията се уреждат и отношенията между участниците на енергийните пазари и съответните оператори на електрически мрежи във връзка с предоставяните от операторите услуги. Създава се и яснота в отношенията на търговските участници с операторите на електрически мрежи и с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

С измененията в ПТЕЕ се постига по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия. Това ще подобри ефективността на балансиращия пазар и ще допринесе за постигане на енергийни доставки при минимални разходи. Същевременно се създават пречки отделни участници да се възползват от досегашните недостатъци на пазара, като умишлено избират да бъдат в недостиг/излишък, вместо да се стремят да прогнозират максимално точно баланса на групата си. Измененията на ПТЕЕ ще допринесат и за цялостното интегриране на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия като пълноценни участници в електроенергийните пазари. С нормативните промени се надгражда досегашния механизъм за заплащане на мрежови услуги и цена за задължения към обществото, улесняват се разплащанията между крайните клиенти, производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия с доставчиците, мрежовите оператори и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и между самите мрежови оператори.

Почти всички участници в общественото обсъждане изразиха принципна подкрепа на предлаганите от Комисията промени в ПТЕЕ и ги определиха като навременни и допринасящи за правилното функциониране на пазара. Според тях новата Методика завършва важен етап и въвежда европейските практики, които допринасят за постигането на по-справедливи разходи за небаланси и за енергийни доставки при минимални разходи. Част от изказалите се препоръчаха измененията да влязат в сила не от 1 април т.г, а от 1 юли, за да могат пазарните участници в тестови режим да се информират по какъв начин това ще повлияе върху техните разходи. Поставен беше и въпросът участниците на пазара да имат достъп в реално време до данните на системния оператор за измерванията за периодите на 15-минутния сетълмент.

В отговор на поставените въпроси ръководителят на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и Топлоенергетика“, изтъкна, че с предлаганите промени регулаторът въвежда законовите промени в подзаконовата уредба. Според него измененията в ПТЕЕ трябва да бъдат въведени без отлагане, тъй като сега на пазара е създадена абсурдна ситуация, която го деформира и редица участници имат финансов стимул умишлено да остават в недостиг. Изразено беше становището, че запазването на сегашната ситуация води до недостиг в цялата енергийна система и застрашава енергийната сигурност на страната. Младеновски обоснова и необходимостта от промяна в Методиката за определяне на цени на Доставчик от последна инстанция, което обаче изисква законови промени.

В съответствие с нормативната уредба в 14-дневен срок след общественото обсъждане всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища по проекта за промени в ПТЕЕ.

Решението на КЕВР за приемане на промените в Правилата за търговия с електрическа енергия ще бъде взето на закрито заседание на 27.03.2023 г., след което нормативният акт ще бъде изпратен за обнародване в „Държавен вестник“.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на страницата на регулатора. Достъп до пълния запис на заседанието е достъпен на следния ЛИНК.