Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ МАРТ


23.02.2023

Доц. Иван Иванов:  С определянето на годишна прогнозна цена на топлинната енергия регулаторът осигури предвидимост за всички потребители като ги предпази от възможните резки промени, причинени от екстремните цени на природния газ през последната година

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, обсъди доклад във връзка с внесеното на 08.02.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участваха   представители на дружеството.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 март 2023 г. да бъде в размер на 118,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на прогнозираните за закупуване от тях количества природен газ. След извършен анализ, е установено, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 31,9 % от потреблението в страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г. „Булгаргаз“ е сключил за м. март два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Договорите са сключени след извършена комплексна оценка на всички подадени в тръжната процедура оферти, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Предвид виртуалното нагнетяване, което „Булгаргаз“ ЕАД продължава да извършва и през м. февруари, цената на добивания газ предстои да бъде коригирана в актуализираното заявление на дружеството на 01.03.2023 г.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

„Булгаргаз“ очаква от 1 март цената на природния газ да бъде поне с 10% по-ниска от заявената за месеца, заявиха на откритото заседание представителите на обществения газов доставчик. Като основни фактори за това беше посочено  намалението на борсовите индекси на международните газови пазари и по-ниския от планирания добив на газ от хранилището в Чирен.

„Обявената от „Булгаргаз“ прогнозна стойност за м. март под 110 лв. за Мвч е много благоприятна както за българския бизнес, така и за битовите потребители. Основните фактори за това са ниските нива на референтната газова борса TTF през месеца, цените на доставките по договора с Азербайджан, както и много успешното виртуално нагнетяване в Чирен. След като през м. септември м.г. цената на синьото гориво достигна най-високата си стойност - 353 лв.за Мвч., в рамките на една година сега тя се връща на по-ниски нива в сравнение с м. март 2022 г., когато беше 113 лв. Независимо от възможните флуктуации през следващите месеци, може да се заключи, че за българските потребители предишните екстремно високи цени остават в историята“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. По негова оценка България и Европейския съюз са се правили отлично след спирането на доставките от „Газпром“ и напълно неоправдани са били прогнозите, че цели градове в Европа ще останат без отопление. Председателят на  КЕВР допълни, че след като цената на газа се е нормализирала всички европейски газохранилища, вкл. Чирен,  разполагат с достатъчни количества. Това показва, че през летните месеци няма да настъпи криза с нагнетяването на природен газ за следващия отоплителен сезон.

„В ценовите си решения Комисията се стреми да постигне баланс и да защитава  интересите както на бизнеса, така и на битовите потребители. По закон регулаторът определя цената на топлинната енергия за едногодишен период, а не за всеки месец, като по този начин предпазва потребителите на топлофикационни услуги от резките ценови промени на основния ценообразуващ елемент – природния газ“, подчерта доц. Иванов в отговор на публични коментари за намаляване на цената на топлинната енергия за м. март, след като очакваната цена е по-ниска от прогнозната годишна цена от 122 лв. за Мвч. „Сега има призиви цената на тази енергия да бъде намалена, но в същото време се забравя, че имаше период, когато цената на газа през м. септември достигна 353 лв. за МВч и надхвърли трикратно прогнозната годишна цена. Възприетият от КЕВР подход за определяне на прогнозна годишна цена на топлинната енергия създаде сигурност и предвидимост за всички потребители“, заяви доц. Иван Иванов.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 01.03.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. март. Данните ще отчетат котировките на международните газови пазари, актуалният валутен курс, както и условията по сключените договори за доставка. Същия ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец март, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.