Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ


27.01.2023

Доц. Иван Иванов: С оглед на очертаващата се цена под 130 лв./MWh Комисията няма да променя цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 11.01.2023 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритото заседание участваха изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева и представители на дружеството.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 февруари 2023 г. да бъде в размер на 135,38 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на прогнозираните за закупуване от тях количества природен газ. След извършен анализ, е установено, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от няколко източника.

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 28,3 % от потреблението в страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г. „Булгаргаз“ е сключил за м. февруари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Договорите са сключени след извършена комплексна оценка на всички подадени в тръжната процедура оферти, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Предвид виртуалното нагнетяване, което „Булгаргаз“ ЕАД извършва през м. януари 2023 г., цената на добивания газ предстои да бъде коригирана в актуализираното заявление на дружеството на 01.02.2023 г., като се отчетат нагнетените количества природен газ със съответната им цена за нагнетяване.

В заявеното прогнозно общо количество за м. февруари 2023 г. „Булгаргаз“  не е включил количества природен газ по Програмата за освобождаване, която беше преустановена със законова промяна за периода 2023 г. - 2024 г.

С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

„Булгаргаз“ очаква от 1 февруари цената на природния газ да бъде в диапазона от 129-130 лв./MWh, което е намаление с близо 30% в сравнение с цената за м. януари, заяви на откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева. Като основни фактори за това тя посочи продължаващото намаление на борсовите индекси на международните газови пазари. Тази благоприятна тенденция дава възможност общественият доставчик виртуално да нагнетява в хранилището в Чирен природен газ на значително по-ниски цени, което води до оптимизиране на ценовите равнища на съхраняваните количества. В резултат на това се намалява цената на синьото гориво от Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, и се постига снижаване на крайната цена за м. февруари, заяви Деница Златева. Тя потвърди също, че след проведения годишен търг са гарантирани всички необходими количества за потреблението на страната за 2023 г., при спазване на изискването за най-ниска доставна цена.

„Очакваното намаление на цената на природния газ за м. февруари с повече от 25% е много благоприятен фактор с ключово значение за потребителите на парно отопление, топлофикационните дружества, индустрията и крайните потребители на синьо гориво. С оглед на очертаващата се цена под 130 лв./MWh за м. февруари Комисията няма да предприеме никакви действия за повишаване на цените на топлинната енергия до края на отоплителния сезон и те се запазват на сегашните си нива“, подчерта председателят на КЕВР доц. Иван Иванов пред представителите на медиите. Той коментира също, че благодарение на по-малките ползвани  количества от Чирен България е сред шестте страни в Европа с най-висок процент на запълняемост на газовите хранилища, което дава допълнителна сигурност за   потреблението през зимния период.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 01.02.2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. февруари. Данните ще отчетат котировките на международните газови пазари, актуалният валутен курс, както и условията по сключените договори за доставка. Същия ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец февруари, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.