Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА ІV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.


25.09.2017

      На открито заседание КЕВР обсъди доклада на работната група във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. На откритото заседание присъстваха представители на вносителя на заявлението "Булгаргаз" ЕАД и на граждански движения. В съответствие с изискванията за прозрачност, докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора, а заседанието беше излъчено онлайн.

    При определяне на цената на природния газ КЕВР отчита изцяло съществуващата методика, залегнала в действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт". Формулата отчита движението на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари за последните 9 месеца, както и промените в курса на щатския долар. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

      Цената на природния газ от 1.10.2017 г. да бъде 343,22 лв./1000 куб. м. или 32.26 лв. на MWh, без ДДС и акциз, е посочено в доклада на работната група, изготвен въз основа на представените данни и документи и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел. Предлаганата от енергийния регулатор цена на природния газ за ІV-то тримесечие на 2017 г. е със 7,29 % по-ниска от досегашната цена за ІІІ-то тримесечие на 2017 г. В цената на природния газ от 343,22 лв./1000 куб. м. не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители, по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

     В предложената цена за продажба на природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, заявителят предлага да бъде включена и компонента за услугата обществена доставка по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 5,89 лв./1000 nm3 и компонента "задължение към обществото" по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 2,34 лв./1000 nm3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в Чирен.

     На откритото заседание представителят на "Булгаргаз" ЕАД Иван Иванов, ръководител на Управление "Лицензионна политика и търговия с природен газ", заяви, че дружеството подкрепя изводите в доклада на работната група и преценява предложената цена като обоснована и даваща възможност на обществения доставчик да осигури изпълнението на лицензионните си задължения през периода. Въпреки, че съгласно процедурата на открити заседания не се допускат изказвания на страни, различни от заявителя, по изключение, председателят на КЕВР предостави възможност и на присъстващия представител на гражданско сдружение да изрази становище по доклада на работната група.

     Окончателното решение на Комисията за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, ще бъде взето на закрито заседание на регулатора на 29.09.2017 г.