Новини

Изпълнение задължението от участниците на пазара да оповестяват вътрешна информация по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT)


23.12.2022

Прозрачността на пазарите за търговия на едро с енергия изисква участниците на пазара да разкриват вътрешна информация по начин, който позволява разпространението на информация до възможно най-широка общественост, предоставяйки лесен и равен достъп за всички потребители на тази информация. Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) в Насоките за прилагане на REMIT разяснява, че за постигане на ефективно разкриване, съгласно член 4 от REMIT, информацията следва да се разкрива с помощта на платформа за разкриване на вътрешна информация (Inside Information Platform), т.е. електронна система за предоставяне на информация, която отговаря на минималните изисквания за качество и позволява на множество пазарни участници да споделят информация с широката публика. Като цяло вътрешната информация трябва да се разкрива по такъв начин, че да може да бъде разпространена чрез  безплатен достъп до възможно най-широка общественост на недискриминационна основа. Публикуването на вътрешна информация чрез централни платформи, които събират спешни пазарни съобщения (UMM) от пазарни участници, се счита за ефективно разкриване на вътрешна информация.

В свое прессъобщение от 16.12.2022 г. АСРЕ отново напомня, че от 1 януари 2023г. разкриването на вътрешна информация следва да става изключително чрез платформи за вътрешна информация, което означава, че участниците на пазара вече няма да могат да използват своите корпоративни уебсайтове за тази цел като основно или резервно решение. Порталът REMIT на АСРЕ предоставя списък с налични платформи за вътрешна информация, които отговарят на минималните изисквания за качество за ефективно разкриване на вътрешна информация, съгласно Ръководството на AСРЕ и гарантират, че вътрешната информация се разкрива на възможно най-широка общественост по недискриминационен начин.база. (https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms)

В тази връзка следва да се отбележи, че в съответствие с изискването за регистрация на участника на пазара съгласно член 9, параграф 5 от REMIT, участниците на пазара на едро на енергия на  националния пазар следва своевременно да предоставят и редовно да актуализират информацията за избраната от тях платформа за публикуване на вътрешна информация, чрез меню REMIT, подменю „Регистрация на пазарен участник“ от сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране https://www.dker.bg/bg/remit/registratsiya-na-pazaren-uchastnik.html

Тази информация е публично достъпна като част от Европейския регистър на пазарните участници (CEREMP).

В допълнение следва да се посочи, че в съответствие с чл. 74о от Закона за енергетиката, Комисията извършва превантивен, текущ и последващ контрол за спазване на задълженията по чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011. Като част от превантивния контрол е и задължението на Комисията да следи при първоначалната регистрация и последващата актуализация в Централизираната европейска платформа за регистрация на пазарните участници (CEREMP) да не допуска участник на пазара да посочва платформи за публикуване на вътрешна информация, които не са одобрени и не са посочени на сайта на АСРЕ.

При установено нарушение на тези членове, в съответствие с чл. 224ж. от ЗЕ, на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв. Физическо лице, което наруши чл. 4, 8, 9 и 15 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв. При повторно извършено нарушение имуществената санкция, съответно глобата, е в трикратен размер на имуществената санкция, съответно на глобата. Отговорността на юридическите лица не изключва отговорността на физическите лица, които заемат административни или управленски длъжности в тези юридически лица.