Новини

КЕВР ГЛОБИ ШЕСТ ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩО 1 МИЛИОН И 258 ХИЛЯДИ ЛЕВА ЗА МАНИПУЛАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ЕДРО


29.11.2022

На закрито заседание, проведено на 25.11.2022 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което установи, че шест енергийни дружества, участници на пазара, са извършили нарушение на чл. 5 от Регламент № 1227/2011 - REMIT (Регламент на ЕС относно интегритета и прозрачността на пазара на едро на енергия).

Енергийните дружества са :

1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД – НЕК ЕАД

2. ИНТЕРПРОМ ЕООД

3. ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД

4. МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

5. ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД

6. ИНТЕРЕЛЕКТРИК ЕООД

Установените от КЕВР нарушения на Регламент REMIT са извършени от дружествата през   първото шестмесечие на 2019 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация съгласно разпоредбата на чл. 5 от REMIT.

КЕВР е санкционирала дружествата за нарушение на Регламент REMIT на основание чл. 224г от Закона за енергетиката, като конкретния размер на наложените санкции е формиран от Комисията по Методиката за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката.

Наложените от регулатора имуществени санкции,за всяка от компаните, са както следва:

1. НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД – 625 097 лв.

2. ИНТЕРПРОМ ЕООД - 336 237 лв.

3. ЕНЕРДЖИ МТ ЕАД - 144 984 лв.

4. МОСТ ЕНЕРДЖИ АД - 34 289 лв.

5. ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД - 27 337 лв.

6. ИНТЕРЕЛЕКТРИК ЕООД - 90 475 лв.

Във връзка с констатациите от приключилото производство КЕВР изпрати сигнал до Софийска градска прокуратура.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

КЕВР оценява високо ролята и подкрепата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори /АСЕР/ в процеса на разследване, включително за предоставените разяснения, насоки и идеи относно тълкуването на разпоредбите на REMIT и за осъществените контакти в дух на сътрудничество.

Съгласно чл. 74а, ал. 8 от Закона за енергетиката решенията и протоколите на Комисията, свързани с предварително проучване и установяването на нарушение по чл. 3 и 5 от Регламент №1227/2011, не се публикуват на интернет страницата на КЕВР.