КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВИК СЕКТОРА ЗА 2021 г.


18.11.2022

Положителна тенденция за изминалия регулаторен период е намаляването с 11% на общите загуби на вода, подобрени са 19 показателя за качество на услугите

Комисията за енергийно и водно регулиране днес прие решение, с което одобри Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г. Анализите на сектора са ежегодни и се приемат от регулатора в изпълнение разпоредбите на чл. 30, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/ и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.

 Годишният доклад съдържа подробна информация за състоянието на ВиК сектора през 2021 г., включително степента на внедряване от ВиК операторите на информационни регистри и бази данни, постигнатите нива на показателите за качество на ВиК услугите, отчетените от ВиК сектора оперативни и капиталови разходи, дълготрайни активи и инвестиции.

Тъй като 2021 г. е последната година от регулаторния период 2017-2021 г. в Годишния доклад е направен анализ на нивата на показателите за качество на ВиК услугите, постигнати от операторите през последната 2021 г., съотнесени към първата година от периода 2017 г. Като задоволителен факт е посочено, че ВиК секторът отчита подобрение по 19 от показателите за качество - качество на вода в големите зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вода, аварии по ВиК мрежите, налягане във водоснабдителната система. Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, оползотворяване на утайки от ПСОВ, рехабилитация и проучване на водопроводната мрежа, присъединяване към ВиК мрежи и ефективност на персонала.

Като много положителен фактор в Годишния доклад е посочена тенденцията за намаляване на общите загуби на вода. През 2021 г. отчетеното ниво на общи загуби е под обичайните 60%, като за изминалия 5-годишен период намалението на нивото на общи загуби е 11%, изразено в куб.м/км/ден.

В доклада е представена информация и за произведената от ВиК дружествата електроенергия от възобновяеми източници. Посочва се, че това е важен процес не само заради постоянно нарастващите цени на електроенергията, но и предвид възможностите ВиК дружествата да произвеждат електрическа енергия за собствени нужди от биогаз, слънце и вятър. С официално обявенените на 26.10.2022 г. предстоящи промени на Директива 91/271/ЕЕС за градски отпадъчни води, предстои това да бъде въведено и като задължение за операторите на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Комисията отчита, че в изпълнение на поставените от регулатора изисквания, ВиК операторите подобряват внедряването на информационните регистри и бази данни. По този начин се повишава качеството и надеждността на постъпващите в КЕВР отчетна информация и данни от дружествата. Внедряването на информационните регистри и бази данни има важно значение за подобряване на управлението на ВиК системите и съоръженията и дава възможност на ВиК операторите да вземат обосновани решения по отношение на реактивната и превантивна поддръжка. Същевременно наличието на регистри улеснява ВиК дружествата да изпълняват новите изисквания на Директива 2020/2184 от 16.12.2020 г. за качество на водата за човешка употреба, които влизат в сила от 12.01.2023 г. С документа се въвеждат и редица нови задължения на ВиК операторите - да публикуват и представят информация на обществеността и на потребителите на ВиК услуги, да извършват анализи на риска и др.

Докладът предоставя информация за всяко ВиК дружество, което има одобрен бизнес план през 2021 г. Посочени са подробни данни за степента на внедряване на задължителните регистри и бази данни, както и информация за разчет/отчет на показателите за качество и оценка на качеството на информацията.  Направена е оценка на изпълнението на показателите за качество, изпълнението на одобрената инвестиционна програма за 2020-2021 г. и изпълнението на единните показатели за ефективност за 2020-2021 г. Представена е също информация за отчетените нива на ВиК услуги от ВиК операторите, които са без одобрени бизнес планове.

Годишният доклад и сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на КЕВР в раздел ВиК/Информационна система.

В същия раздел е публикуван и докладът от извършените планови проверки на дейността на 38 ВиК оператора за 2021 г.

С приемането и публикуването на доклада Комисията изпълнява задължението си да осигурява публичност на информацията за състоянието на услугите по водоснабдяване и канализация, които са дейности от обществен интерес.