С МАЩАБНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ БЛИЗО 65 МЛН.ЛВ. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ ЩЕ ГАРАНТИРА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА


11.11.2022

По ОП „Околна среда 2014-2020“ дружеството ще извърши реконструкция на ВиК мрежите в гр. Пловдив, Карлово, Хисаря, Асеновград, Първомай и Стамболийски,   въвеждат се в експлоатация две нови пречиствателни станции, а друга в областния град ще бъде модернизирана

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив планира значителни инвестиции с цел запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите. С изготвения бизнес план дружеството си поставя за цел да повиши качеството на ВиК услугите и да постигне по-висока удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2022 г. да се увеличи от 2,237 лв./м3 с ДДС до 2,956 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена е под нивото на социална поносимост за областта – 5,56 лв./м3 с ДДС. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 г. дружеството трябва да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, който е в съответствие със заложения в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, след като в тях бяха извършени корекции в резултат на препоръките от КЕВР. Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив ще реализира инвестиционна програма в общ размер над 64 млн. лв., от които близо 54 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Пловдив в размер на над 18 млн. лв. ВиК операторът е бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“, по която ще бъдат реализирани проекти за реконструкция на ВиК мрежи в гр. Пловдив, Хисаря, Карлово, Асеновград, Първомай, Стамболийски. В инвестиционната програма на оператора е заложено съфинансиране на проекта в размер на 17 млн.лв.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е през новия регулаторен период 2022-2026 г. да бъде запазено постигнатото високо качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на съответствие от 100 % за големите зони на водоснабдяване и 99,49 % - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 99,87 %.

ВиК операторът планира да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 29,09 м3/км/д до 25,75 м3/км/д. По този начин дружеството ще подобри допълнително водоснабдяването на потребителите и ще реализира икономически ползи.

Дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 4,2% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ВС намалява от 0,573 през 2020 г. до 0,568 през 2026 г. За услугата пречистване на отпадъчни води се прогнозира увеличение на изразходваната електрическа енергия с 20,4% през 2026 г. спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,305 през 2020 г. до 0,329 през 2026 г. Прогнозираното увеличение е в резултат на въвеждането в експлоатация през 2022 г на ПСОВ-Асеновград и ПСОВ-Първомай, а през 2023 г. - и на реконструираната и модернизирана ПСОВ-Пловдив.

На проведеното на 31.03.2022 г. общо събрание на Асоциация ВиК – Пловдив е съгласуван актуализирания бизнес план на дружеството.

Комисията беше възпрепятствана да започне процедурата по разглеждане на бизнес плана, тъй като дружеството не беше предоставило проект на договор за инвестиционен заем, с който ще съфинансира участието си в проекта по ОП „Околна среда 2014-2020“. След сключването му на 28.10.2022 г. такъв проектодоговор беше депозиран в КЕВР, което създаде възможност регулаторът да започне обсъждане на заявлението.

 За участие в днешното обществено обсъждане Комисията изрично покани всички заинтересовани страни - МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК-Пловдив, и др. Въпреки дадената възможност да участват присъствено или дистанционно в дискусиите участваха само представители на Омбудсмана, браншовият синдикат КТ „Подкрепа“ Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“, Българска асоциация по водите и Гражданска платформа „Изправи се БГ“.

Според Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани, тъй като качеството на услугите е незадоволително и няма реални ползи за потребителите.  От браншовия синдикат Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“-КТ Подкрепа беше изразена категорична подкрепа на предложенията за бизнес план и цени. Според синдиката дружеството е намерило необходимия баланс между цените за потребителите и нивото на социалната поносимост за областта. По отношение на заложената мащабна инвестиционна програма за 5-годишния период браншовата организация счита, че са създадени всички предпоставки за нейното изпълнение.

Българската асоциация по водите /БАВ/ подкрепи изцяло предложенията за бизнес план и цени на ВиК Пловдив, тъй като ако не бъдат приети дружеството ще изпадне в тежка ситуация. Сериозно предизвикателство е реализацията на заложената амбициозна инвестиционна програма за 65 млн. лв. В същото време от БАВ считат, че ако не бъдат осигурени  средства за съфинансиране по планирания проект на ОП „Околна среда 2014-2020“ това би поставило пред риск реализацията на целия проект, който е на стойност 135 млн. лв.

От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ считат, че предложенията за бизнес план и цени не трябва да бъдат приемани от Комисията. Според тях не са спазени нормативните изисквания за изготвяне на бизнес плана, а увеличението на цените не съответства на качеството на услугите и високите общи загуби. Направени бяха възражения и по отношение на изчисляването на нивото на социална поносимост, както и че в новите цени не са отчетени получените от дружеството компенсации за цените на електрическата енергия.

Във връзка с някои поставени в хода на обсъждането въпроси становище от страна на Комисията  изрази ръководителят на работната група д-р Ивайло Касчиев, директор на дирекция „ВиК услуги“. Във връзка с твърдения за лошо качество на питейната вода в пострадалите от наводненията райони в Карловско той информира, че ВиК дружеството е дало пояснения и е приложило заключенията на РЗИ-Пловдив. От извършените проби е станало ясно, че от края на м. септември качеството на питейната вода е възстановено и вече е в нормални граници. Относно докладите от извършените проверки на всички ВиК оператори и ежегодния Доклад за състоянието на ВиК сектора д-р Касчиев заяви, че в най-скоро време те ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Регулаторът по никакъв начин не е забавил обсъждането на бизнес плана и цените, тъй като едва на 28.10.2022 г. ВиК Пловдив е депозирало в КЕВР необходимия договор за кредит за съфинансиране на дейностите по оперативната програма, който има пряко отношение към ценообразуването. Комисията внимателно е отчела и получените компенсации от дружествата през 2021 г. Изискана е и е предоставена информация от МРРБ за всички договори, сключени от министерството с дружествата, кандидатстнали за подпомагане. Получените от тях компенсации са отчетени от КЕВР и са приспаднати от разходите за електроенергия, включени в коефициент Qр, чрез който се изменят одобрените цени. По този начин при изменението на цените регулаторът не е допуснал потребителите да бъдат ощетени с двойно възстановяване на едни и същи разходи на дружествата. Тъй като компенсациите се приемат поетапно Комисията не е в състояние да прогнозира точния им размер и не може да укаже на ВиК дружествата да ги заложат в бизнес плановете си. След края на 2022 г. и получаването на отчетите на дружествата пълният размер на получените компенсации ще бъде изчислен и отразен в съответствие с регулаторните и нормативни правомощия на Комисията.

„Предлаганото увеличение на цените на ВиК Пловдив за битовите потребители остава значително под нивото на социалната поносимост за региона. Съгласно разчетите до 2026 г. цената ще нарасне до 3,61 лв/куб.м. при очаквано ниво на социална поносимост 6,37 лв/куб.м.“, беше категоричен председателят на КЕВР доц. Иван Иванов. Предвид ниските възнаграждения в сектора, водещи до текучество на специалисти, Комисията стриктно следва ангажимента си за увеличение на работните заплати с 15% годишно, в изпълнение на постигнатото тристранно споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ,  МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. „Тъй като това увеличение е ценообразуващ елемент, то неминуемо се отразява на общите разходи на дружества и води до повишаване на цените на услугите“, заяви доц. Иванов.

В съответствие с нормативната уредба участниците в обсъждането могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на заседание на 30.11.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.