ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ВАЖНИ ТОЧКИ ОТ ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД


03.11.2022

Със своевременното изготвяне на необходимите актове за интерконектора IGB Комисията допринесе за енергийната сигурност на страната,  диверсификация и възможно най-благоприятни цени за българските потребители

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе обществено обсъждане във връзка със заявлението на „Ай Си Джи Би” АД /ICGB/ за одобряване на списък с важни точки на междусистемен газопровод Гърция – България (IGB), за които да се прилагат насоките за прозрачност и публикуване на данните, посочени в Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент.

Тъй като списъкът с важни точки следва да бъде съвместно одобрен  от КЕВР и от Регулаторния орган за енергия на Република Гърция (РАЕ), дружеството е внесло подобно искане да одобрение от гръцкия регулатор.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба списъкът с важни точки и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. За участие в обсъждането регулаторът покани заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, браншови организации, асоциации и др. Участваха представители на „Ай Си Джи Би” АД, вносител на заявлението.

Съгласно чл. 18 на Регламента, за да постигнат прозрачност операторите за предоставяни услуги, в случая операторите на преносни системи, имат задължението да оповестяват публично информация в числово изражение за техническия, договорения и наличния капацитет за всички важни точки, включително входни и изходни. Те следва да правят това периодично, по стандартизиран и удобен за ползване начин. С оглед постигане на прозрачност определянето на всички важни точки трябва да включва : входните и изходните точки към и от дадена газопреносна мрежа; входните и изходните точки, свързващи балансовите зони на преносните оператори; точките, свързващи мрежата на преносен оператор с терминал за втечнен природен газ и инсталации за съхранение и добив; точкитe, свързващи мрежата на преносен оператор със спомагателна инфраструктура.

Предложеният за одобрение списък с важни точки на газопровода IGB включва Входно-изходната точка на междусистемно свързване – KOMOTINI-TAР-ICB. Точката свързва газопреносните инфраструктури на ICGB и „Трансадриатическия газопровод (TAР) до гр. Комотини.

Втората посочена точка е Входно-изходната точка на междусистемно свързване – KOMOTINI-GR. Тя свързва газопреносните инфраструктури на ICGB и DESFA при газоизмервателна станция до гр. Комотини.

Като трета важна точка „Ай Си Джи Би” АД включва Входно-изходната точка на междусистемно свързване – Bulgartransgaz EAD. Точката свързва газопреносните инфраструктури на ICGB и „Булгартрансгаз“ ЕАД при газоизмервателна станция до гр. Стара Загора.

На обществото обсъждане представителите на „Ай Си Джи Би” АД  изразиха съгласие с изводите и констатациите в доклада на работната група. Дадена беше висока оценка на експедитивността, с която Комисията проведе процедурата по обсъждане на внесения документ.

„Енергийният регулатор положи всички усилия за своевременното изготвяне на  необходимите актове, свързани с въвеждането в експлоатация на междусистемната газова връзка „Гърция – България“ (IGB). По този начин ние даваме нашия принос за енергийната сигурност на страната, за диверсификация на източниците на природен газ и за постигане на възможно най-благоприятни цени за българските потребители – битови и стопански“, подчерта на обсъждането председателят на КЕВР доц. Иван Иванов.

Решението за одобряване на актуализирания списък с важни точки от газопреносната система на Ай Си Джи Би” АД ще бъде взето на заседание на регулатора на 24.11.2022 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.