Новини

Покана за обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково


29.09.2022

На 05.10.2022 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно: Заявление с вх. № В-17-16-15 от 29.06.2021 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  гр. Хасково като ВиК оператор за периода 2022-2026 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-16-1004 от 16.08.2022 г. и заявление с вх. № В-17-16-16 от 29.06.2021 г. за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-16-1005 от 16.08.2022 г. 

Съгласно решение на КЕВР по Протокол №  261 от 29.09.2022 г., т. 4, се осигурява възможност и за дистанционно участие в общественото обсъждане, като заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката могат да участват виртуално чрез програмата за съобщения Skype.

За участие чрез програмата за съобщения Skype е необходимо да бъде направено следното:

Да си регистрирате профил в Skype;

Да добавите (след като си регистрирате профил в Skype) профила на КЕВР (EWRC Bulgaria) в Контакти;

Да изпратите съобщение в срок до 16:00 часа на 04.10.2022 г., с което да заявите участие по този начин в общественото обсъждане, като се представите с две имена и коя организация представлявате.

За участие в общественото обсъждане е необходимо да имате камера и микрофон на устройството, с което ще се включите (компютър, таблет, мобилен телефон). При заявено участие чрез Skype, следва да бъдете на разположение на 05.10.2022 г. от 10.10 ч.

Служители от КЕВР ще инициират заявка за участие във видео разговор с Вас. Ако искате да наблюдавате цялото заседание, може да го направите в интернет страницата на КЕВР в раздел „На живо“ https://www.dker.bg/bg/na-zhivo.html, като при осъществяване на връзката по Skype задължително трябва да затворите предаването на живо (да изключите звука) от интернет страницата, за да не се получава микрофония.

Проектът на решение за одобряване на бизнес плана „ВиК" ЕООД, гр Хасково  и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на „ВиК" ЕООД, гр Хасково е публикуван на интернет страницата на КЕВР