Новини

НА 176 836 БИТОВИ КЛИЕНТИ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД ВЪЗСТАНОВЯВА СУМИ ПО ГОДИШНИТЕ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ СЛЕД НАМАЛЯВАНЕ СТАВКАТА НА ДДС ОТ 20% НА 9%


26.09.2022

За разликата няма да се начислява лихва за просрочие и ще се прилага нов 45-дневен срок за доброволно плащане от битови клиенти, считано от датата на издаване на новата фактура - 1.09.2022 г. 

„Топлофикация София“ ЕАД възстановява на 176 836 битови клиенти суми по годишните изравнителни сметки за топлинна енергия за периода 01.05.2021 г. - 30.04.2022 г. Възстановяване получават клиентите на дружеството, чиито изравнителни сметки са издадени до 31 юли 2022 г. и реалната консумация на топлинна енергия е по-висока от прогнозната. На тези клиенти се възстановяват 3,025 млн. лв, което представлява 0,9% от всички издадени общи фактури за отчетния период. От 19 септември т.г. новите коригирани фактури са налични както в системата на дружеството, така и при платежните оператори и всички потребители имат достъп до тях.

Това се посочва в отговора на „Топлофикация София“ ЕАД  до Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с искането на  регулатора за предоставяне на цялостна информация по този важен за потребителите въпрос.

От разясненията на топлофикационното дружество става ясно, че то информира всички засегнати потребители чрез кредитно известие и нова фактура с дата 1.09.2022 г. за разликата между прогнозно начислената топлинна енергия и реално потребената. Клиентите ще  получават документите по начина, по който получават сметките си – по електронен път или на хартиен носител.

Тъй като направените корекции са с дата 1.09.2022 г. от „Топлофикация София“ ЕАД поясняват, че за разликата няма да бъде начислявана лихва за просрочие и ще бъде прилаган нов срок за доброволно плащане - 45 дни за битовите и 30 дни за стопанските клиенти, считано от 1.09.2022 г., датата на новата фактура.

Освен поисканата от КЕВР информация в писмото на „Топлофикация София“ ЕАД е приложен и образец на фактурa и кредитно известие с подробни данни и разяснения за разликите в дължимите суми с начислена ставка от 20% ДДС и 9% ДДС.