КЕВР ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В МРЕЖОВИЯ КОДЕКС НА ГАЗОВИЯ ИНТЕРКОНЕКТОР ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ (IGB)


14.09.2022

Председателят на КЕВР доц.Иван Иванов: „С предстоящото приемане на промените в Мрежовия кодекс Комисията ще осигури всички регулаторни предпоставки за старта на търговската експлоатация на газовия интерконектор „Гърция - България“ от 1 октомври т.г.“

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане на изменение на Мрежовия кодекс и неговите приложения на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД за междусистемния газопровод „Гърция – България“ (IGB). В съответствие с изискванията на нормативната уредба промените в Мрежовия кодекс и докладът на работната група бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. За участие в обсъждането регулаторът покани заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, бъдещи ползватели на газопровода IGB, браншови организации, асоциации и др.

Промените в Мрежовия кодекс /МК/и неговите приложения са внесени за одобрение от проектната компания„Ай Си Джи Би“ АД с цел адаптиране на пакета от документи с актуалните търговски и пазарни практики. Измененията са в отговор на направените препоръки в приетото на 27.02.2020 г. Съвместно решение на КЕВР и РАЕ за одобряване на Мрежови кодекс за IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс на IGB и Споразумение за пренос на газ.  В решението си двата национални регулаторни органа считат, че „Ай Си Джи Би“ АД следва да преразгледа и опрости процедурата за резервиране на капацитет.

В предлаганите промени на МК се добавят дефиниции и сe прецизират текстове с цел създаване на подробни и достъпни за всички ползватели правила и условия на работа в процеса на регистрация и резервиране на капацитет. Други важни изменения обхващат въвеждане на договор за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ) и на процедурата „Смяна на доставчика на природен газ”. Промени настъпват в методологията „транспортирай или плащай“ („Ship or рау”), както и в процесите, свързани с  „Прекратяване“ и „Кредитна подкрепа за ползвател на мрежата“.   Въвежда се минимален кредитен лимит за заявяване на капацитет,  както и такса за превишаване на капацитета с цел ползвателите на мрежата да оптимизират заявките си. Проектната компания  „Ай Си Джи Би“ АД ще може да провежда търгове за продукти за капацитет на различни платформи:  за точката на междусистемно свързване на „Ай Си Джи Би“ АД с DESFA и Трансадриатически газопровод (TAP)в Комотини - през PRISMA ; за точката на междусистемно свързване между „Ай Си Джи Би“ АД и „Булгартрансгаз“ ЕАД в Стара Загора - през RBP.

Във връзка с променената методология „транспортирай или плащай“ („Ship or рау”) са направени промени в Тарифния кодекс на IGB. Предвидени са нови приложения към МК - Споразумение за пренос на газ за неосвободени ползватели на IGB, допълнително споразумение към действащите споразумения за пренос на газ,  както и Договор за ползване на ВТТ.

В общественото обсъждане се включиха представители на „Булгартрансгаз“ ЕАД , „Булгаргаз“ ЕАД, проектната компания „Ай Си джи Би“ и „Микс Газ груп“. Според „Булгартрансгаз“ ЕАД докладът на работната група не включва анализ на цялостното отражение на новия интерконектор IGB върху пазара на природен газ у нас, достъпа на потребителите до различни източници, както и влиянието му върху техническата експлоатация и по-специално - осигуряване на необходимото входно налягане в точката на вход към българската газопреносна система. От „Булгаргаз“ ЕАД посочиха единствено, че предвиденото в МК сключване на допълнителни споразумения с търговските участници не е наложителна мярка, тъй като всяко изменение на кодекса е неразделна част от вече подписаните договори.

„С предстоящото приемане на промените в МК на ICGB Комисията ще осигури всички регулаторни предпоставки за старта от 1 октомври т.г. на търговската експлоатация на газовия интерконектор „България-Гърция“, заяви председателят на КЕВР доц.Иван Иванов на общественото обсъждане. Според него в контекста на новите предизвикателства  ICGB е ключов стратегически фактор за сигурността на газовите доставки не само за България, но и за Югоизточна Европа, тъй като създава реална диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ.

Интерконекторът с обща дължина 182 км. е нов маршрут за внос на газ в България, който помага директно за сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени. Той свързва газопреносните системи на България и Гърция, включително газопровода TAP, и има важна роля за гарантиране на енергийната независимост на страната. В контекста на новите предизвикателства проектът има стратегическа роля за сигурността на газовите доставки не само за България, но и за Югоизточна Европа. С него се постига  обединяване на пазарите на природен газ на страните от региона.  Проектът гарантира свободния достъп на търговски дружества от различни държави и по този начин  българския пазар се отваря за газови доставки от цял свят.

Проектният капацитет на IGB за пренос на 3 млрд. куб.м. природен газ предоставя възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи капацитетът на газопровода е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. чрез допълнително изграждане на компресорна станция.

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища относно предложените промени за изменение на Мрежовия кодекс и неговите приложения на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД за междусистемния газопровод „Гърция – България“ (IGB). Окончателното решение на КЕВР ще бъде прието на 30.09.2022 г.

Общественото обсъждане беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията. Видео от заседанието е достъпно на този линк.