С ИНВЕСТИЦИИ ЗА БЛИЗО 100 МЛН. ЛВ „ВиК“, ГР. СМОЛЯН ПЛАНИРА РАЗШИРЯВАНЕ НА МРЕЖАТА, ЗАПАЗВАНЕ НА ДОБРОТО КАЧЕСТВО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ


09.09.2022

За подобряване ефективността на ВиК системата се реализира Интегриран воден проект по ОП „Околна среда“, предстои въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадни води-Борино

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян планира значителни по обем инвестиции с цел разширяване на мрежата и привличане на нови клиенти, запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите на вода. С изготвения бизнес план дружеството си поставя за цел да постигне още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян  се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2022 г. да се увеличи от сега действаща 2,575 лв./м3 с ДДС до 3,740 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена на услугите е под нивото на социална поносимост, което за областта е 5,87 лв. /м3 с ДДС. За постигане на планираните дейности и инвестиции през периода 2022-2026 г. за подобряване на качеството на ВиК услугите, дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.  

Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е заложеният ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,9%. Този ръст е в съответствие с подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, като след направените от КЕВР препоръки в тях бяха извършени корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

На проведеното на 29.08.2022 г. общо събрание на Асоциация ВиК – Смолян не е взето решение за съгласуване на актуализирания бизнес план на дружеството.  За него са гласували 65,69% от участниците,  нито един от тях не е бил „против“, а един се е въздържал. По този начин не е достигнато необходимото мнозинство планът да бъде съгласуван, каквито са изискванията по чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите. В такива случаи, когато бизнес планът и предлаганите цени не са съгласувани и не са върнати с указания за изменение, съгласно нормативната уредба не съществува пречка Комисията да започне административното производство по тяхното разглеждане.

Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян е през новия период до 2026 г. да бъде запазено постигнатото високо съответствие с изискванията за качество на питейните води. Дружеството прогнозира изпълнение на изискванията за качество на водите, като се достигнат нива на съответствие от 99,2% за големите зони на водоснабдяване и 100% - за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води се предвижда в края на периода да бъде постигнато пълно съответствие от 100%. ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да постигне и намаление на нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 6,39 м3/км/д до ниво от 5,86 м3/км/д.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян ще реализира инвестиционна програма в общ размер 10,802 млн. лв., от които 10,247 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са много по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Смолян в размер на 4,277 млн. лв.  

Дружеството е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. Той предвижда инвестиции за доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа в населените места над 10 000 жители /гр. Смолян/ за обособената територия, обслужвана от ВиК оператора. Дейностите   стартираха през 2020 г. и се очаква да приключат в края на 2023 г. с въвеждане на обектите в експлоатация и издаване на разрешение за ползване. Проектът е на обща стойност 76,5 млн. лв., в т.ч. безвъзмездна помощ 68,2 млн. лв. и собствено финансиране от 8,253 млн.лв., осигурено чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

 Проектът цели повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносната мрежа и осигуряване на качество на питейните води. За дейността доставяне на вода се изграждат нови водопроводи с обща дължина 10,5 км. и се реконструират 11,6 км водопроводи с изтекъл експлоатационен срок. По отношение на отвеждането на отпадъчни води се изграждат нови канализационни мрежи с обща дължина 15,8 км. и се реконструират амортизирани канализационни мрежи с обща дължина  над 20 км. В резултат на това ще бъде увеличен броя на потребителите на дружеството, които ще могат да ползват както водоснабдителни, така и канализационни услуги. Предстои да бъде изградена и нова канализационна помпена станция в гр. Смолян, въвежда се третично пречистване на отдадъчните води за ПСОВ в областния град, извършва се зониране на мрежата.

С реализацията на проекта, от една страна, ще се подобри ефективността на ВиК системата чрез намаляване на разходите за нейната експлоатация и поддръжка, а от друга - ще се подобрят условията за устойчиво икономическо развитие на региона, в т.ч. и на туристическия отрасъл.

С цел постигане на съществена оптимизация на разходите си дружеството планира мерки за намаляване на използваната електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода. Предвижда се през 2026 г. разходът на електрическа енергия за услугата „доставяне на вода“ да бъде снижен с 15,5%, спрямо данните за 2020 г. Разчетите сочат, че по този начин специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ВС ще намалее от 0,614 през 2020 г. до 0,560 през 2026 г.

В същото време разчетите на оператора показват, че през 2026 г. изразходваната електрическа енергия за услугата „пречистване на отпадъчни води“ се очаква да нарасне с 6,4%, спрямо данните в отчета за 2020 г. Причината за това е, че през 2022 г. се въвежда в експлоатация новата Пречиствателната станция за отпадни води – Борино. С това специфичният разход кВтч/м3 вода на вход ПСОВ се увеличава от 0,289 през 2020 г. - до 0,301 през 2026 г.  

На общественото обсъждане представителят на Омбудсмана заяви, че предлаганите цени трябва да бъдат преразгледани, тъй като не са обосновани предвид ниски нива на част от показателите за качество. От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ призоваха бизнес планът и цените да не бъдат приемани, тъй като нивата за общите загуби остават високи и няма подобряване на услугата. 

От браншовия синдикат на КНСБ беше изразено категорично становище в подкрепа на приемането на бизнес плана и на предложените цени на водното дружество. Според синдиката планът е амбициозен и реализирането на заложените големи инвестиции ще доведат до подобряване на показателите за качество. Представителят на Асоциацията по ВиК-Смолян потвърди, че на заседание на 29.08 т.г. не е прието решение за съгласуване или за връщане на бизнес плана за доработка, независимо, че никой от участниците не е гласувал против. Според него при това положение законовата презумпция показва, че няма пречка бизнес планът да бъде разглеждан от Комисията.  

В отговор на отправени коментари по време на обсъждането управителят на ВиК Смолян Георги Василев заяви, че новият бизнес план е важен фактор за подобряване на качеството на услугите на обособената територия. Той уточни също, че предлаганото средно увеличение за 2022 г. е 37%, а не 46%, тъй като по-голямата част от потребителите в областта не ползват услугата пречистване на вода. Дружеството реализира един от най-мащабните проекти с европейско финансиране във ВиК сектора на стойност 68 млн. лв., по който ще бъде подменена и рехабилитирана 26 км. водопреносна и 37 км. канализационна мрежа. Според него това ще доведе до значително намаление на нивата на загуби по мрежата.

От гледна точка на Комисията създадения казус с гласуването на бизнес плана от АВиК Смолян не е, че общото събрание е проведено извън законовияя 45-дневен срок, а че участниците не са взели никакво решение – или за съгласуване или за връщането му за доработка, коментира ръководителят на работната група на регулатора Ивайло Касчиев, директор на дирекция „ВиК услуги. Той поясни, че в случая Комисията стриктно прилага изискванията на нормативната уредба, а именно – когато няма взето решение от АВиК процедурата по разглеждане на бизнес плана и цените да продължи. В докладите на регулатора се съдържат основните данни от изготвените от ВиК дружествата технико-икономически анализи, заяви Ивайло Касчиев, опровергавайки      твърдения на някои от участниците. По отношение на други твърдения за необосновано нарастване на персонала на дружеството беше уточнено, че в бизнес плана е заложено известно нарастване на броя на заетите в дейността отвеждане на вода, поради въвеждане в експлоатация на нови обекти, но в същото време се оптимизира броя на служителите по доставяне на вода.  

В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян  на заседание на 30.09.2022 г.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.