„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, ГР. ЯМБОЛ ЩЕ РЕАЛИЗИРА МАЩАБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА НАД 15 МЛН ЛВ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ


09.08.2022

В общините Ямбол и Елхово с европейско финансиране ще бъде извършена  реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа, планирани са мерки за запазване на качеството на питейните води и за намаляване на загубите

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол планира сериозни инвестиции и ще предприеме  мерки за запазване на качеството на питейните води и за намаляване разхода на електроенергия и на загубите по мрежата. Целта на изготвения бизнес план е подобряване на качеството на ВиК услугите и постигане на по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за 2022 г. да се увеличи от сега действащата цена 2,657 лв./м3 с ДДС до 3,931 лв./м3 с ДДС. За да бъдат реализирани планираните дейности и инвестиции  през периода 2022-2026 г., дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати.    

Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите с 0,94 лв./м3 са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги. Сред тях най-голям дял имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия в сравнение с базовата 2020 г. Друг фактор е и заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 13,7%, съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане, проведено в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. В резултат на направените от Комисията препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления за параметрите на бизнес плановете и цените са публикувани предварително на интернет страницата на Комисията.

Окончателният вариант на бизнес плана на дружеството е съгласуван от АВиК – Ямбол на общо събрание,  проведено на 11.07.2022 г. 

През 4-годишния период дружеството ще реализира инвестиционна програма в общ размер 15,27 млн. лв., от които 14,9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са много по-големи от заложените  по договора с Асоциация по ВиК – Ямбол - 1,934 млн. лв.  Като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“ ВиК операторът ще извърши мащабни дейности, свързани с реконструкция, рехабилитация, подмяна и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа и съоръжения в общините Ямбол и Елхово.

В плана на дружеството е заложено изпълнение на изискванията за качество на питейните води на 100% за големите зони на водоснабдяване и близо 99% за малките зони. Прогнозира се пълно съответствие от 100% и за качество на отпадъчните води.

По отношение на общите загуби на вода ВиК операторът залага конкретни мерки за тяхното значително намаляване в реално изражение –  от 23,11 м3/км/ден до ниво от 8,86 м3/км/ден. До 2026 г. дружеството прогнозира да намали с 59,3% изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода, спрямо данните за 2020 г. Същевременно за периода 2022-2026 г. е прогнозиран разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води, поради въвеждане в експлоатация на новоизградените пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за гр. Ямбол и за гр. Елхово.

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат в Комисията писмени становища по обсъжданите въпроси.

Откритото заседание и общественото обсъждане бяха излъчени онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.