КЕВР УТВЪРДИ ОКОНЧАТЕЛНО БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ И ЦЕНИТЕ НА ВиК БУРГАС И ВиК ВРАЦА ЗА НОВИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2022-2026 Г.


29.07.2022

  Регулаторът започна административните производства за разглеждане на бизнес планове и цени на ВиК дружествата във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник

На проведено заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения, с които одобри новите бизнес планове и утвърди цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени на двете ВиК дружества  влизат в сила от 1 август т.г.

С приетото от регулатора решение комплексната цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е размер на 4,386 лв./м3 с ДДС.  Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Бургас, която е в размер на 5,64 лв./м³.

Причината на повишението на цената на услугите с 1,625 лв./м³ е необходимостта дружеството да повиши своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите 4 години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.  Инвестиционна програма за периода е в общ размер 135,8 млн. лв., от които 112,9 млн. лв. са насочени в публични ВиК системи и съоръжения. Друга  основна причина за ръста на цената на услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. През новия регулаторен период 2022-2026 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“  ще бъдат инвестирани 27,3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“. За да се постигне заложената цел за намаляване на загубите на вода с 3,3%  и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 149 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. 

С друго решение Комисията одобри нов бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца за периода 2022-2026 г. и утвърди цени на ВиК услугите. След извършена от регулатора корекция комплексната цена на дружеството за 2022 г. /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е в размер на 3,740 лв./м3 с ДДС.  Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Враца, която е в размер на 5,50 лв./м³.

Една от основните причини за увеличението на цените на ВиК услугите с 0,482 лв./м³са рязко нарасналите през последната година разходи на дружеството за материали и външни услуги,  като в тях основно място имат драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар. От друга страна, с повишението на цената на ВиК услугите дружеството ще си осигури приходи, с които да финансира програмата за инвестиции с цел снабдяване на потребителите с качествена питейна вода и намаляване на нивото на загуби. Инвестиционна програма за периода е в общ размер 12,5 млн. лв., от които 8,7 млн. лв. ще бъдат вложени в публични ВиК системи и съоръжения, по ОП „Околна среда“ дружеството ще вложи финансови средства за изпълнение на проект за изграждане на нова ВиК инфраструктура. С цел до 2026 г. да бъдат намалени загубите на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът ще подмени 227 км. водопроводи и разпределителна мрежа и ще обследва 255 км улични водопроводи за скрити течове. За да намали високите си разходи за електроенергия и да одобри енергийната си ефективност „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца е изградило собствен фотолтаичен парк с мощност 240 кВт., което ще оптимизира експлоатационните разходи.

Преди да вземе окончателни решения за новите цени на услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца на 12.07.2022 г. КЕВР проведе открити заседания и обществени обсъждания с участието на заинтересовани страни - Омбудсмана, национално представени синдикати, граждански сдружения.

Решенията за новите бизнес планове и цени на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца са публикувани на интернет страницата на Комисията. 

В изпълнение на утвърдения график за приемане на бизнес планове и цени на ВиК дружествата за новия регулаторен период 2022-2026 г., днес Комисията започна и административните производства по заявленията на ВиК операторите във Видин, Ямбол, Радомир и Брезник. По тях предстои да бъдат проведени открити заседания и обществени обсъждания с участие на заинтересовани страни.