Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ И ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК- ШУМЕН И ВиК-СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


30.08.2017

 

Проведени бяха и обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете и утвърждаване на цени на ВиК услуги на дружествата

    КЕВР в специализиран състав „ВиК“ проведе открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на "Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД, за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва  управителят на дружеството Красимир Марков.

    В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021В г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия, се посочва в доклада на работната група. Съгласно параметрите в бизнес плана, към 2017 г. „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД осигурява водоснабдяване на близо 175 хил. души, 98 хил. души ползват услуга отвеждане на отпадъчни води, а за 98 хил. души е осигурено пречистване на отпадъчни води. Общата стойност на планираните инвестиции за петгодишния период е в размер на 3,8 милиона лв., от които 3,2 млн. лв. за публични ВиК активи и 620 хил. лв. за собствени ВиК активи. От общата стойност на инвестициите, 51% са насочени във водоснабдяване, 16% в канализация, 12 % в пречистване, 3% във водомери на СВО и 18% в транспорт, администрация и информационни технологии.  

В изпълнение на законовите си функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на 30.06.2016 г. на бизнесплана на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД, регулаторът проведе с представителите на дружеството обсъждания на заложените в бизнес плана параметри. След извършени обстойни анализи, работната група даде указания на заявителя да внесе в него корекции, като в резултат на това настъпиха промени в заявените от дружеството цени на ВиК услугите, за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

    В доклада на работната група за цените на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД, след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, предлаганата за 2017 г. комплексна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти и приравнени към тях потребители, е в размер на 3,22 лв./куб.м. с ДДС. В сравнение с действащата от 2012 г.  цена от 2,64 лв./куб.м. с ДДС, увеличението за тези потребители е с 21,9%. Съгласно бизнес плана, до 2021 г. комплексната цена се предвижда да достигне 3,21 лв./куб.м. Предлаганите нови цени за битовите потребители са значително под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 4,84 лв./куб. м. за 2017 г. и 5,53 лв./куб. м. – за 2021 г.

    На откритото заседание управителят на „Водоснабдяване и канализация- Шумен“ ООД  Красимир Марков заяви, че дружеството приема изцяло доклада на работната група относно новия бизнес план, разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки. Той благодари за оказаното от страна на работната група съдействие, в резултат на което новият бизнес план дава възможност да бъдат постигнати заложените показатели за качество на ВиК услугите.

    Комисията проведе открито заседание и по доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Планираните от дружеството инвестиции за петгодишния период са в размер на 13,2 милиона лв., от които 54% са насочени във водоснабдяване, 3% в канализация, 13% в пречистване, 28% във водомери на СВО и 2% в транспорт, администрация и информационни технологии.  

    След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел по метода "горна граница на цени“, предлаганата комплексна цена за 2017 г. за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти е в размер на 2,45 лв./куб. м. с ДДС. Досегашната цена за битовите потребители е 2,04 лв./куб.м с ДДС, като предлаганото увеличение е 20%. До края на регулаторния период цените на предлаганите от оператора ВиК услуги ще нараснат незначително и е предвидено до 2021 г. те да достигнат 2,64 лв./куб. м. Предлаганите цени за битовите и приравнените към тях потребители са под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 4,56 лв./куб. м. за 2017 г. и 5,21 лв./куб.м. за 2021 г.

    В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на двете ВиК дружества и за утвърждаване на цени на техните ВиК услуги. В обсъждането на предложенията за бизнес план и цени на ВиК-Шумен участваха представители на МРРБ, Националният браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“, Българска асоциация по водите /БАВ/, областният управител на Шумен и председател на областната Асоциация ВиК проф. Стефан Желев, представител на ОбС-Шумен.  Според участниците в обсъждането предложеният бизнес план създава основа за устойчиво развитие на ВиК дружеството и за предоставяне на по-качествени услуги на потребителите. Представителите на синдикатите изразиха опасения за недостатъчния темп на нарастване на възнагражденията на персонала, което ще затрудни привличането на квалифицирани специалисти. Областният управител на Шумен проф. Желев подчерта, че бизнес планът е приет с гласовете на 86% от членовете на ВиК асоциацията. Той  изрази благодарност на КЕВР за експедитивното разглеждане на бизнес плана, което открива възможности пред дружеството да кандидатства за финансиране по оперативни европейски програми.

    В рамките на общественото обсъждане на бизнес плана на ВиК – Сливен беше подчертано, че той е разработен в съответствие с изискванията на нормативната уредба.     Представителите на синдикатите в бранша изразиха опасения за недостатъчния планиран ръст на възнагражденията на персонала през 5-годишния период. Ръководителят на работната група на КЕВР и директор на дирекция „ВиК услуги“ Ивайло Касчиев поясни, че Комисията одобрява рамката на общите разходи на дружествата и при добър мениджмънт и оптимизиране на разходната част, ръководствата им могат да формират резерв за повишаване на заплатите на служителите си.

    В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателните решения за одобряване на бизнес плановете и цените на услугите на двете ВиК дружества ще бъдат взети на закрито заседание на регулатора на 25.09.2017 г.

    В специализиран състав „Енергетика“ КЕВР проведе и открити заседания за обсъждане на доклади относно заявление на „Алпик Енергия България“ ЕООД - за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, както и по заявление на „Енерджи Съплай“ ЕООД - за продължаване срока на лицензия  за дейността „търговия с електрическа енергия“. Окончателни решения по двете заявления Комисията ще вземе на закрито заседание на 05.09.2017 г. 

    Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.