НАЦИОНАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕГУЛАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ВРЪЧИХА ОКОНЧАТЕЛНОТО СЪВМЕСТНО РЕШЕНИЕ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА „АЙ СИ ДЖИ БИ“ КАТО НЕЗАВИСИМ ПРЕНОСЕН ОПЕРАТОР


15.07.2022

С приетото решение са изпълнени всички регулаторни изисквания за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка „Гърция-България“ (IGB), която е от стратегическо значение за диверсификацията и сигурността на газовите доставки за България и за Югоизточна Европа

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров и президентът на Националния енергиен регулатор на  Република Гърция – RAE Атанасиос Дагумас връчиха Окончателното съвместно Решение за сертифициране на „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) като независим преносен оператор на природен газ. Решението беше връчено на изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос на церемония в КЕВР. В събитието участва и Илин Станев от Представителството на Европейската Комисия в България.

Официални гости на церемонията бяха председателят на парламентарната Комисия по енергетика Радослав Рибарски, зам-изпълнителният директор на БЕХ Ина Лазарова,   представители на ICGB. На събитието присъства и членът на КЕВР Александър Йорданов.  

Станислав Тодоров, председател на КЕВР:

„Стартът на интерконектора прави по-енергийно независими както България, така и Гърция и цяла Европа. С това решение енергийните регулатори на Гърция и България гарантират, че Интерконекторната газова връзка IGB ще осигурява свободен достъп на търговските дружества от различни държави и те ще могат да извършват доставки на природен газ в България. Показателно е, че вече големи компании търговци на газ като SHELL и Vitol кандидатстват за лиценз в България. Това показва, че днес със сертификацията на ICGB ние отваряме българския пазар за доставки от цял свят и всяка компания, следваща правилата, ще може да резервира капацитет. И ако основния въпрос в сегашната ситуация е дали ще има достатъчно газ за зимните месеци, с днешната стъпка можем да отговорим, че газови доставки ще има и защото вече не зависят само от един единствен източник и една тръба.“

Атанасиос Дагумас, председател на Регулаторния орган за енергия на  Р Гърция:

С Приемането на решението за сертифицирането на „Ай Си Джи Би“ енергийните регулатори на Гърция и България, съвместно с Европейската Комисия, създават добавена стойност на Балканите и на Източна Европа, защото това е проект, който обединява нашите общи интереси и отговаря на новите предизвикателства. С днешната стъпка ние обединяваме пазарите на природен газ и приключваме енергийната изолация на страните от Европа. В условията на един много нестабилен свят интерконекторът е и своеобразен мост между България и Гърция, който е от полза, както за нашите две страни, така и за региона. Благодарение на добрите отношения и взаимодействие между двата регулатора сертифицирането беше прието в много кратки срокове и по този начин даваме своя принос за ускореното развитие на газовия пазар в региона и за диверсификация на доставките на природен газ.“

Илин Станев, Представителство на Европейската Комисия в България:

„Новата газова връзка е важен принос за енергийната сигурност не само на България, но и на всички държави членки на ЕС. ЕК подкрепя проекта от самия му старт както осигурявайки финансова помощ, така и насърчавайки реализацията му.

Изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос:

Благодарни сме на КЕВР, RAE и ЕК за ускорената им работа по този процес. Газовата връзка между България и Гърция е проект с огромно значение и за двете държави, и за целия регион предвид усложнената международна обстановка. За нас е изключително важно да срещаме такава институционална подкрепа, за да бъдат придвижени максимално бързо регулаторните и административните процеси, необходими за въвеждането на интерконектора в търговска експлоатация. Предвид ситуацията в региона вече говорим активно и за възможността за надграждане на капацитета на IGB до 5 млрд. куб. м. годишно, което би отворило много нови възможности за износ към Западните Балкани, Молдова и Украйна. Това ще бъде все по-важна тема пред ICGB занапред, но към момента сме фокусирани върху работата с институциите в България и Гърция, от които зависят административните процедури за даване на търговски старт на газопровода“

След успешното приключване на процедурата по сертифициране „Ай Си Джи Би“ АД става вторият независим газопреносен оператор в страната. С Окончателното съвместно решение на КЕВР и RAE са изпълнени всички регулаторни изисквания за въвеждане в търговска експлоатация на газовата връзка „Гърция-България“ (IGB) след 1 юли 2022 г. Решението на националните енергийни регулатори на България и Гърция е прието след успешно изпълнена процедура по съгласуване с Европейската комисия. Целият процес премина при съкратени срокове, предвид изключително важната роля на интерконектора.

С приетото съвместно Решение двата национални регулаторни органа дават своя значим принос за старта на газовата връзка IGB, която е от стратегическо значение за региона. Чрез нея се свързват газопреносните системи на България и Гърция и се осигурява диверсификация на източниците и маршрутите на газовите доставки за България и за Югоизточна Европа. Интерконекторът е нов маршрут за внос на газ в България, който помага директно за сигурността на доставките и постигане на конкурентни цени. Проектният му капацитет за пренос на 3 млрд. куб.м. природен газ създава допълнителни възможности за доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ от различни точки на света. В по-дългосрочна перспектива по интерконектора IGB ще може да бъде транспортиран природен газ от Израел и Кипър, както и допълнителни обеми от Азербайджан и други страни.

След церемонията по връчване на Окончателното съвместно решение председателите на българския и гръцкия енергиен регулатор и ръководството на ICGB отговориха на въпроси на медиите.

***

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Oбщата дължина на интерконектора е 182 км, с диаметър на тръбата - 32’’ и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът на газопровода е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.