Новини

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ЛИЦЕНЗИОННА ТАКСА НА ДРУЖЕСТВАТА


23.02.2022

В изпълнение на чл. 29, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране (Комисията) уведомява лицензираните енергийни предприятия, че в срок до 25.03.2022 г. следва да представят в енергийния регулатор справка за определяне на годишната им лицензионна такса за 2022 г. Справката следва да бъде попълнена в съответствие с публикувания образец в раздел Тарифи.

Комисията напомня, че съгласно чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕ, енергийните предприятия са длъжни да предоставят на регулатора годишните си финансови отчети, включително приложенията към тях, както и отчетна информация по видове дейности.

Съгласно чл. 3, ал. 7 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, първата вноска от дължимата годишна такса следва да бъде преведена по сметката на КЕВР до 31.03.2022 г.

Справка за определяне на годишна лицензионна такса на дружествата се намира в раздел Тарифи на интернет страницата на КЕВР.