Благой Голубарев


10.02.2022

Професионална биография

10.02.2020 г. до момента – Работодател: Енергиен консултант; Консултант, Консултации относно снабдяване и доставка на електрическа енергия и природен газ, оптимизация на разходите за енергия, ВЕИ и др.;

01.02.2015 г. до 10.02.2020 г. – Работодател: „ТМ Технолоджи“ АД, гр. Русе; Търговски Директор; Оперативно управление и ръководство на дейностите в дружеството, свързани с изпълнение на лицензионните му задължения; Развитие на пазара на електрическа енергия в страната и региона;

05.12.2005 г. до 12.03.2014 г. – Работодател: „Енемона Ютилитис“АД, гр. София; Изпълнителен Директор; Оперативно управление и ръководство на дейностите в дружеството, свързани с изпълнение на лицензионните му задължения, както следва: развитие на пазара на електрическа енергия в страната и региона; развитие на пазара на природен газ чрез изграждане на система „виртуален газопровод”; развитие и управление на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Гоце Делчев; развитие и управление на газоразпределителна мрежа на територията на гр. Свиленград;

21.05.2005г. до 06.12.2005 г. – Работодател: „Енемона“ АД, гр. Козлодуй; Директор Дирекция „Енергетика”; Управление и ръководство на дейностите в дирекцията;

18.02.2005г. до 20.05.2005 г. – Работодател: „Електроразпределение – Столично“ ЕАД, гр. София; Оперативен Директор; Управление и ръководство на дейностите в дружеството, свързани с изпълнение на лицензионните му задължения;

24.04.2000 г. до 17.01.2005 г. – Работодател: „Електроразпределение-Столично“ ЕАД, гр. София; Заместник изпълнителен директор; Оперативно управление и ръководство на дейностите в дружеството;

16.09.1996 г. до 24.04.2000 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Началник на Електроразпределителен район „Изток”; Организация и ръководство на цялостната дейност в електроразпределителния район;

5.06.1995 г. до 16.09.1996 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Началник отдел „Поддържане и ремонт на ел. съоръжения, ел. подстанции и ТП” в Централно управление; Методическо ръководство на цялостната експлоатационна дейност: определяне и провеждане на мерки, свързани с надеждната експлоатация на ел. съоръжения, координация на дейностите между отделните звена в комбината; анализ и предлагане на решения за модернизиране и реконструкции на техническите обекти; осъществяване на контрол по изпълнение на всички дейности, пряко свързани с експлоатационния процес;

01.01.1995 г. до 05.06.1995 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Заместник началник на Електроразпределителен район „Запад”; Организация и ръководство на дейностите в електроразпределителния район свързани с оперативното управление на експлоатационния процес, поддържането и ремонта на съоръженията, работата на техническите служби и контролна дейност;

01.03.1992 г. до 01.01.1995 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Заместник началник на район „Подстанции”; Организация и ръководство на дейностите по експлоатацията, поддържането и ремонта на ел. съоръженията в района; анализ на режимите на работа на ел. съоръженията в подстанциите 110кV/СрН и предлагане на решения за оптимизирането им;

01.07.1986 г. до 01.03.1992 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Заместник директор на район „Подстанции“; Организация и ръководство на дейностите по експлоатацията, поддържането и ремонта на ел. съоръженията в района; анализ на режимите на работа на ел. съоръженията в подстанциите 110кV/СрН и предлагане на решения за оптимизирането им;

01.10.1985 г. до 01.07.1986 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Ел. монтьор РЗА /релейна защита и автоматика/ в район „Подстанции”; Монтаж, поддръжка, настройки и ремонт на апаратурата, осигуряваща оперативното управление/релейните защити, автоматиката, и др./ на ел. съоръжения в подстанциите 110кV/Ср.Н;

05.05.1982 г. до 01.10.1985 г. – Работодател: НЕК –ЕАД, предприятие „Електроснабдяване” София; Енергетик; Организиране на дейностите, свързани с надеждната експлоатация на апаратурата и съоръженията, свързани с оперативното управление на подстанции 110кV/СрН.

Професионални организации и участия

февруари 2013 г. до март 2014 г. – Асоциация на Търговците на Електроенергия в България /АТЕБ/; Заместник Председател;

август 2006 г. до октомври 2008 г. – Асоциация на Търговците на Електроенергия в България /АТЕБ/; Основател, Съучредител и Първи Председател на АТЕБ;

Консултативен съвет към Агенцията по Енергийна Ефективност;

Консултативни групи към общини, фирми и Български Енергиен Форум по проекти в енергетиката;

Проекти с международно финансиране в сферата на енергетиката, енерго-ефективните дейности и газоснабдяването.

Образование и квалификация

04.04.2003 г. до 03.12.2003 г. – Институт за следдипломна квалификация при УНСС, гр. София, Висша школа по международен бизнес и право; Придобитата квалификация: Икономика и управление на фирмата;

март 2000 г. – AOTS-Япония – гр. Токио; Придобитата квалификация: Корпоративно управление;

май–юни 1989 г. – Икономически институт – гр. Москва; Придобитата квалификация: Управление, икономика, техника и технология на разпределението на ел. енергия;

1985 г. до 1987 г. – Университет за правна култура – факултет „ Народен контрол”; Юридически курс;

септември 1977 г. до март 1982 г. – ВМЕИ гр. София/Технически университет/, специалност “Електрически мрежи и системи”; Електроинженер; Магистър;

септември 1979 г. до март 1982 г. – ВМЕИ гр. София/Технически университет/, Катедра „Педагогика и нови методи на обучение”; Педагогическа квалификация;

септември 1971 г. до юли1975 г. – Техникум по слаботокова електротехника – ТСЕ „ А. С. Попов” гр. София; Специалност „ Радио и телевизия”; Средно специално образование.

Езикови умения

Ползва английски и руски език.