Новини

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДЕЛНА ЦЕНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ НА ПАЗАРА НА БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ, СЧИТАНО ОТ 1.01.2022 Г.


30.12.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, считано от 1.01.2022 г. Според разпоредбите на чл. 21, ал. 1 от Закона за енергетиката /ЗЕ/ ежегодното определяне на пределната цена е правомощие на Комисията. 

Съгласно § 1, т. 2 от ДР на Закона за енергетиката, „балансираща енергия“ е активната електрическа енергия, която операторът на електропреносната мрежа активира за компенсиране на разликата между регистрираните при него договорени и фактически реализираните графици за доставка, както и колебанията на товарите с недоговорен график на доставка. Нормите, уреждащи балансиращия пазар на електрическа енергия, се съдържат в ПТЕЕ и регламентират условията за продажба и покупка на балансираща енергия с цел да се гарантира сигурност и устойчивост на националната електроенергийна система и сигурната паралелна работа на електроенергийната система на континентална Европа.

С решението пределната цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране нагоре е определена в размер на Цпдн +100 лв, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД. Обвързването на пределната цена с почасовите стойности на постигнатите цени на пазара „ден напред“ гарантира, че цената е достатъчно висока през всеки един час, така че да не стимулира пазарните участници преднамерено да са в недостиг, което застрашава сигурността на електроенергийната система. С добавката се осигуряват предпоставки цената за недостиг да е най-високата цена на пазара, с оглед нейния превантивен и възпиращ характер, като по този начин разходите на пазарните участниците за небаланси се обвързват със стойността на електрическата енергия и се предотвратява възникването на екстремни почасови цени на балансиращата енергия.  При по-нисък размер на добавката е възможно в над 30% от часовете на месеца да се постигне цена за недостиг по-ниска от тази на пазара „ден напред“, каквито аномалии се получават и към настоящия момент.

Определената цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу е в размер на 30%*Цпдн, където Цпдн е равна на почасовата цена на пазара „ден напред“ на БНЕБ ЕАД, но не по-висока от регулираната цена на ВЕЦ, собственост на НЕК ЕАД. Целта е да не се допуска доставчици на балансираща енергия да реализират финансови загуби от участието си в регулирането и да се осигури стабилност на електроенергийната система

В приетото от Комисията решение се посочва, че прилагането на действащия към момента модел за определяне на цената на доставчиците на балансираща енергия осигурява предпоставки за стабилност на сектора, сигурност на снабдяването, не допуска арбитражи между балансиращия пазар и пазара „ден напред“, осигурява спазването на принципите по чл. 23, чл. 24 и чл. 31 от ЗЕ. Цените на доставчиците на балансираща енергия следват постигнатите цени на пазара „ден напред“, като така се постига обвързаност на двата пазара. Обвързването на цените, предлагани от доставчиците на балансираща енергия, с цените на спот пазара възпрепятства реализирането на пазарни манипулации и изкривяване на пазарните отношения. Моделът за ценообразуване изключва в максимална степен възникването на екстремни стойности и същевременно отчита в еднаква степен интересите на различните участници на балансиращия пазар. В същото време с определените пределни цени за сделките на пазара на балансираща енергия регулаторът не влияе на цената на свободния пазар на електроенергия. Тези аргументи дават основания на Комисията да счита, че сегашният модел е работещ и балансиран и следва да се запази и през периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на решение беше публикуван предварително на интернет страницата на КЕВР. Преди приемането на решението Комисията проведе на 8.12.2021 г. обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни. В установения срок постъпиха писмени становища от НЕК ЕАД и  „ЕВН България“ ЕАД, на които в окончателното решение е даден мотивиран отговор.

Решението на КЕВР за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, считано от 1.01.2022 г., е изпратено за публикуване в „Държавен вестник“.