Новини

КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 г.


25.11.2021

Според „Булгаргаз“ ЕАД цената за българските потребители се очаква да бъде с 35 % по-ниска от цените на европейските газови борси

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 10.11.2021 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Поради обявената извънредна епидемична обстановка, с оглед недопускане прекъсване на работата на Комисията, откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез Програмата за комуникации Skype.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 декември 2021 г. да бъде в размер на 96,14 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец ноември утвърдената от регулатора цена е 93,19 лв./MWh.

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов прогнозира, че цената на синьото гориво за българския пазар за м. декември се очаква да бъде малко по-висока от предложената в заявлението на дружеството. Причината за това е покачването на цените на природния газ на европейските газови пазари през последните дни. „Независимо от това цената за българските потребители ще бъде с около 35 % по-ниска в сравнение с европейските борси. Осигурени са количествата по договорите с всички клиенти и дружеството има готовност да посрещне есенно-зимния сезон“, заяви Николай Павлов. Същевременно той обърна внимание, че поради недобро планиране в редица случаи крайни снабдители и лицензианти, осъществяващи дейността производство и пренос на топлинна енергия, заявяват количества в последния момент, но дружеството ще направи необходимото, за да осигури тези доставки. Необходим е и строг контрол, за да не се допусне закупени количества по програмата за освобождаване на природен газ да бъдат изнасяни за съседни пазари. „Тези количества са предназначени единствено за българския пазар и отклоняването им може да застраши енергийната сигурност на страната“, подчерта той.

От страна на работната група беше посочено, че Комисията изпълнява ангажиментите си за осъществяване на мониторинг и контрол на пазара на природен газ. С цел оценка на изпълнението на лицензионните им задължения е изискано от крайните снабдители на природен газ да предоставят информация за количествата природен газ, предназначени за крайни клиенти. Изискани са и информация и данни във връзка с изпълнението на програмата за освобождаване на природен газ, които да бъдат анализирани с оглед преценка за спазването на законовите изисквания.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с условията по търговските договори за доставка с ООО „Газпром экспорт” и азербайджанската компания и споразуменията към тях. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. декември 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, по програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.

Решението за утвърждаване на цена за месец декември 2021 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.12.2021 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.