Новини

КЕВР СПАЗВА ИЗЦЯЛО ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЕГУЛИРАНАТА ЦЕНА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ


03.11.2021

По повод на коментари в публичното пространство във връзка с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от 01.11.2021 г., с което е утвърдена регулираната цена на природния газ за м. ноември, енергийният регулатор пояснява следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката (изм. - ДВ,бр. 79 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) „на регулиране от Комисията подлежат цените, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Цените се утвърждават ежемесечно и се прилагат от първо число на месеца, за който са утвърдени“.

С този законов текст изрично е определен обхватът на решението на Комисията. Нещо повече, всички решения, с които досега регулаторът ежемесечно е утвърждавал регулирана цена на природния газ, имат същия обхват.

Във всяка правова държава спазването на законовите норми е абсолютен приоритет и в цялата си досегашна работа Комисията спазва този принцип.