Новини

КЕВР ПРИЕ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА "ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ"


29.07.2021

Издадените лицензии са за срок от 10 години

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за издаване на лицензия на „Енергико Трейдинг България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране.

След извършен анализ на всички данни в заявлението на дружеството Комисията счита, че „Енергико Трейдинг България“ ООД притежава финансови, технически възможности, материални, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

В заявлението на дружеството е поискано лицензията за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ да бъде за максималния срок от 35 години, предвиден в чл. 42, ал. 1 на ЗЕ, на основание на сключен дългосрочен договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа със стратегически клиент с национално значение.

Като отчита обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително динамично, както в България, така и в региона, поради което не може да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години, Комисията издаде на „Енергико Трейдинг България“ лицензия за срок от 10 години.

На заседанието регулаторът прие решение за издаване на лицензия на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.  Лицензията е за срок от 10 години. След извършен анализ на данните в заявлението за издаване на лицензия Комисията счита, че дружеството притежава необходимите ресурси - финансови, технически, материални и човешки за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

Одобрени са на двете дружества и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените им лицензии за търговия с природен газ. С оглед гарантиране на защитата на интересите на потребителите на енергийни услуги, както и за яснота на разпоредбите, в предложените от заявителите проекти на правила са направени изменения и допълнения.

На отделно заседание в състав „Енергетика“ Комисията прие решения, с които одобри на „Енергико Трейдинг България“ ООД бизнес план за периода 2021-2023 г. и на „БЪЛГЕРИАН ГАЗ КЪМПАНИ“ ЕООД бизнес план за периода 2021 – 2025 г.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на двете дружества за дейността „търговия с природен газ“, на 14.07.2021 г. Комисията проведе открити заседания. На тях представителите на заявителите подчертаха, че приемат без възражения изводите и констатациите в изготвените доклади.