Новини

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ДЕЙНОСТИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА АНАЛИТИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ НА КЕВР“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“


05.05.2021

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе Заключителна пресконференция, посветена на приключването на дейностите по Проект BG05SFOP001-2.012-0001 “Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране”. Проектът се финансира по процедура BG05SFOP001-2.012от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е с бенефициент КЕВР и се изпълнява от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Общата стойност на проекта, който е с продължителност 18 месеца, е 1 300 000 лв., от които 1 105 000 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 195 000 лв. - национално съфинансиране. 

В пресконференцията, проведена чрез платформата Zoom, участваха виртуално директорът на ЕБВР за България г-жа Анка Йонеску и други представители на финансовата институция, ръководителите на проекта г-жа Веселина Харалампиева от ЕБВР и г-н Пламен Младеновски, директор на "Електроенергетика и Топлоенергетика" в КЕВР, експерти от работната група на КЕВР, международният консултант по проекта д-р Джордж Влондакис от EXERGIA и други членове на консултантския екип. Гост на пресконференцията беше г-жа Венета Цветкова, директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ в Министерството на енергетиката.

В пресконференцията участваха виртуално и представители на средства за масова информация от изданията „Капитал“, „3e News“ и сп. „Ютилитис“.

Откривайки медийното събитие, ръководителят на проекта Пламен Младеновски припомни, че сегашният проект е продължение на І-та му фаза, финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие, в рамките на която, наред с другите дейности, КЕВР е получила консултантска помощ в две важни насоки: изготвяне на предложения за промени в Закона за енергетиката, относно задачите и правомощията на Комисията в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT) за наблюдение на пазара на едро; либерализация на пазара и постепенно освобождаване на регулираните цени за битовите потребители с поетапно включване в тях на определен дял електроенергия, закупувана по пазарни цени.

Като основна цел на проекта беше посочено подобряването на аналитичния и техническия капацитет на регулатора и подобряване регулирането на цените и на ефективността на електроенергийния пазар, в частност ефективността на електроенергийните мрежови предприятия и качеството на предоставяните от тях мрежови услуги. По реализираните дейности на проекта, свързани с регулирането на цените, са разработени проекти на нормативна актове - правила и методики, които Комисията предстои да приеме с цел синхронизиране на регулаторната рамка с европейските изисквания.

На основата на разработените по проекта документи вече са извършени промени в Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, свързани с правомощията по REMIT, и са разработени и приети Методика за определяне на санкциите, Правила за достъпа до преписки и Правила за работа на специализираната дирекция на КЕВР.

В приветствието си към участниците в проекта директорът на ЕБВР за България г-жа Анка Йонеску изтъкна успешната реализация на двете фази на Програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор“, които ще допринесат за укрепване на капацитета на Комисията в изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет и за цялостно подобряване на регулаторната дейност. Изразена беше увереност, че проведените обучения на експерти и разработените правила и практики в изпълнение на функциите по REMIT ще имат важна роля за процеса на либерализация на електроенергийния пазар в България и за българските потребители на енергийни услуги. Потвърден беше ангажиментът на финансовата институция и в бъдеще да подкрепя проекти, допринасящи за подобряване на регулаторната дейност.

В презентация пред участниците в пресконференцията ръководителят на консултантският екип по проекта д-р Джордж Влондакис от EXERGIA представи 6-те дейности, осъществени в рамките на проекта, групирани в правно-регулаторни, технически задачи и задачи, свързани с изграждането на  аналитичен и технически капацитет на служителите на КЕВР.  По отношение на резултатите от правните задачи, осъществени по проекта, той отчете извършения преглед на приложимото национално законодателство и практики на ЕС, свързани с REMIT и предложението за изменения на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. В сила е методика за определяне на санкциите за нарушения на REMIT (чл. 224г., ал. 3 от Закона за енергетиката). Изтъкнато беше значението на правилата за сътрудничество между КЕВР и други институции по отношение на разследвания на нарушения на REMIT и на вътрешните правила на КЕВР за извършване на разследвания за нарушения по този регламент от компетентните разследващи експерти на КЕВР. В тази връзка Джордж Влондакис посочи проведените обучения на експертите за събиране на доказателства при разследващи процедури по REMIT: писмени, веществени, електронни и т.н. (дефиниции, обхват, приложимо законодателство и правила за различните процедури за нарушения по чл. 3 и чл. 5 от REMIT и останалите нарушения, и др.). В рамките на дейностите от проекта, отнасящи се до техническите регулаторни задачи, Джордж Влондакис изтъкна проведените обучителни курсове за регулаторна отчетност при определяне на енергийните тарифи, включително и регулаторното счетоводно третиране на различните елементи. Той се спря по- подробно на проекта на правила за водене на единна регулаторна отчетност от българските електроразпределителните дружества (ЕРД), включително принципи за разделяне на регулираните и нерегулираните дейности, идентификация на CAPEX и OPEX, и интегриране на отчетността на ЕРД в прегледа и определянето на мрежовите тарифи. Като резултат от техническите регулаторни задачи бе посочено и изготвянето на проект на методика за оценка на разходите CAPEX и OPEX на електроразпределителните дружества, доклад, включващ опита и практиките на регулаторите в ЕС в регулирането на качеството на електрическата енергия и  обслужването и проект на методика за обвързване на регулираните приходи на мрежовите оператори с показателите за ефективност и качество на обслужването.

Участниците в пресконференцията отговориха на поставени въпроси на журналисти, свързани с реализираните дейности по проекта и ролята им за подобряване на регулаторната дейност.

Кратка информация за изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.012-0001 „Развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране” по Оперативна програма „Добро управление”