КЕВР ПРОВЕДЕ ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ДОКЛАДИ И ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК МОНТАНА И ВиК ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.


19.07.2017

Проведени бяха и обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на дружествата и за утвърждаване на цени на предлаганите ВиК услуги

КЕВР в специализиран състав ВиК проведе открито заседание, на което беше обсъден доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявление на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана за одобряване на бизнес план за развитие на ВиК оператора и утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Съгласно нормативните изисквания докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. В откритото заседание участва главният счетоводител на ВиК дружеството Наташа Стоянова.

В съответствие с измененията в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, през новия регулаторен период 2017-2021В г. всички ВиК оператори вече ще прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия, се посочва в доклада на работната група. Съгласно параметрите в бизнес плана, към 2017 г. "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана осигурява водоснабдяване на близо 112 хил. души, 58 хил. души ползват услуга отвеждане на отпадъчни води, а за 45 хил. души е осигурено пречистване на отпадъчни води. Общата стойност на планираните инвестиции за петгодишния период е в размер на 5,8 милиона лв., от които 4,8 млн. лв. за публични ВиК активи и 1 млн. лв. за собствени ВиК активи. 72% от инвестициите ще бъдат насочени за водоснабдяване, 4% за канализация, 10% за пречистване, 7% за водомери на СВО и 7% за транспорт, администрация и информационни технологии. Съпоставянето на броя на обслужваното население и сумата на планираните инвестиции показва, че средно за периода на бизнес плана, дружеството ще инвестира 9,72 лв./жител.

В изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на 30.06.2016 г. на бизнесплана на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана, регулаторът проведе с представителите на дружеството обсъждане на заложените в плана параметри. След извършени обстойни анализи, работната група даде указания на заявителя да внесе корекции, като в резултат на това настъпиха промени в заявените от дружеството цени на ВиК услугите, за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

В доклада на работната група за цените на ВиК услугите на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Монтана, след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел, предлаганата за 2017 г. комплексна цена за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти и приравнени към тях потребители е в размер на 2,721 лв./куб.м. с ДДС. Досегашната цена за потребителите на помпено водоснабдяване беше 2,364 лв./куб.м. с ДДС, за потребители на смесено водоснабдяване – 1,944 лв./куб.м., а за ползващите гравитачно водоснабдяване - 1,572 лв./куб.м. Съгласно бизнес плана, до 2021 г. комплексната цена се предвижда да достигне 2,987 лв./куб.м. Предлаганите нови цени за битовите потребители са значително под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите на обслужваната територия – 4,21 лв./куб. м. за 2017 г. и 4,81 лв./куб. м. – за 2021 г.

На откритото заседание представителят на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана заяви, че дружеството приема заключенията в доклада на работната група относно новия бизнес план, разработен в съответствие с изискванията на новата регулаторна рамка и с направените от регулатора препоръки. Същевременно бяха изразени опасения, че предвидените средства за възнаграждения на персонала не дават възможност те да нарастват с необходимите темпове, което може да създаде проблеми с кадровото обезпечаване.

Комисията проведе открито заседание и по доклад на работната група и проект на решение във връзка със заявлението на "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник, за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени на ВиК услуги за периода 2017-2021 г. Планираните от дружеството инвестиции за петгодишния период са в размер на 2,9 милиона лв., от които 73 % за водоснабдяване, 9% в канализация, 19% в пречистване. След извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана и след прилагане на ценообразуващия модел по метода "горна граница на цени“, предлаганата комплексна цена за 2017 г. за трите вида услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битовите клиенти е в размер на 2,17 лв./куб. м. с ДДС. Досегашната цена за битовите потребители е 1,96 лв./куб.м с ДДС. От 2018 г. до края на регулаторния период цените на предлаганите от оператора ВиК услуги ще нараснат незначително, като е предвидено до 2021 г. те да достигнат 2,32 лв./куб. м. Предлаганите цени за битовите и приравнените към тях потребители са под нивото на определената социална поносимост на цените на ВиК услугите в обслужваната територия – 5,89 лв./куб. м. за 2017 г. и 6,73 лв./куб.м. за 2021 г.

В съответствие с възможността за ускорена процедура, след откритите заседания бяха проведени обществени обсъждания по проектите на решения за одобряване на бизнес плановете на двете ВиК дружества и за утвърждаване на цени на техните ВиК услуги. В обсъжданията участваха представители на Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – КТ "Подкрепа“, Българска асоциация по водите, Асоциация ВиК – Монтана, Областна администрация – Перник и Асоциация ВиК – Перник. В изказванията бяха изразени становища, че предвиденото ниво на възнаграждения за персонала поставя в риск изпълнението на заложените в бизнес плановете параметри, което може да доведе до налагане на санкции съгласно сключените договори между дружествата и съответните Асоциациите по ВиК.

В 14-дневен срок участниците в обсъжданията могат да внесат своите писмени предложения и по тях Комисията ще излезе с мотивирани становища. Окончателните решения за одобряване на бизнес плановете и цените на ВиК услугите на двете ВиК дружества ще бъдат взети на закрито заседание на регулатора на 9.08.2017 г.

Откритите заседания и обществените обсъждания бяха излъчвани онлайн на интернет страницата на регулатора, в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите.